Inaktuell version

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1997-11-13
Ändring införd
SFS 1997:836 i lydelse enligt SFS 2013:937
Ikraft
1998-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

2 §  Det som i följande bestämmelser sägs om medlemmar ska i fråga om den kompletterande kassan gälla de anslutna: 4 § om skyldighet att lämna uppgift om antalet medlemmar m.m., 5 § om skyldighet att lämna uppgifter om medlemmar som får ersättning och 7 a § om skyldighet att lämna vissa uppgifter om den som är eller har varit medlem till Statistiska centralbyrån. Förordning (2013:937).

Skyldighet att lämna uppgifter

3 §  En anmälan enligt 9 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor skall innehålla en försäkran att styrelseledamöter, kassaföreståndare, suppleanter, firmatecknare och revisorer inte är i konkurs eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. I fråga om en revisor skall anmälan även innehålla en försäkran att revisorn inte är underkastad näringsförbud.

4 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om skyldighet för en arbetslöshetskassa att till inspektionen lämna uppgift om antalet medlemmar i kassan och att i övrigt hålla inspektionen underrättad om verksamheten. Förordning (2006:1561).

5 §  En arbetslöshetskassa ska i enlighet med vad Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen närmare föreskriver lämna uppgifter om en person som får ersättning. Uppgift ska lämnas om

 1. personnummer, postnummer, arbetslöshetskassans beteckning och, i förekommande fall, beteckningen på den avdelning hos kassan som personen tillhör,
 2. år och veckonummer för början på den aktuella ersättningsperioden,
 3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
 4. beräknad normalarbetstid och arbetsutbudet i timmar per vecka,
 5. antalet dagar med ersättning och karens,
 6. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetalningstillfället, och
 7. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser.

[S2]En arbetslöshetskassa ska för en person som för första gången kvalificerat sig för rätt till ersättning lämna uppgift om huruvida detta skett med stöd av 12 § första stycket 1 eller 2 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Uppgift ska också lämnas

 1. om personen utför eller deklarerar deltidsarbete,
 2. om 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas,
 3. om dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning och uppgift om ersättningens storlek,
 4. om en person som har mindre än 70 ersättningsdagar kvar av ersättningsperioden av kassan bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod,
 5. om personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka bisysslan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan, och
 6. om personen bedriver studier under den period som arbetslöshetsersättning lämnas. Förordning (2011:542).

6 §  Styrelsen för en arbetslöshetskassa skall till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna in en styrkt kopia av protokoll som förts vid alla sammanträden med styrelsen. Det skall varje gång göras inom en månad efter det att ett sammanträde har hållits. Förordning (2003:1109).

7 §  En arbetslöshetskassa ska omedelbart lämna Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen en kortfattad redogörelse för kassans beslut i fall som avses i 4343 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Detsamma gäller även i andra fall där rätten till ersättning har ifrågasatts och därför prövats särskilt och i övriga fall då utbetalad ersättning återbetalats eller ska återbetalas till arbetslöshetskassan. Inspektionen får dock befria en kassa från denna skyldighet. Förordning (2013:681).

7 a §  En arbetslöshetskassa ska, när Statistiska centralbyrån begär det, till myndigheten lämna följande uppgifter om den som är eller har varit medlem i kassan:

 1. personnummer eller samordningsnummer,
 2. tidpunkter för in- och utträden,
 3. perioder med utbetald arbetslöshetsersättning och med vilka belopp dagpenning lämnats under dessa perioder, samt
 4. kassatillhörighet under de tidsperioder som avses i 2 och 3.

[S2]Uppgifterna ska lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2009:1435).

Utbetalning av statsbidrag

8 §  Arbetsförmedlingen betalar ut statsbidrag till arbetslöshetskassan i omedelbar anslutning till kassans utbetalning av ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsförmedlingen ska därvid hålla inne en så stor del av statsbidraget som motsvarar det skatteavdrag som ska göras på utbetalad ersättning. Förordning (2007:888).

Återbetalning av statsbidrag

8 a §  Om en arbetslöshetskassa är skyldig att betala tillbaka statsbidrag enligt 9494 c §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, ska statsbidraget betalas tillbaka till Arbetsförmedlingen enligt följande.

[S2]När den som har fått arbetslöshetsersättning är skyldig att betala tillbaka hela eller en del av ersättningen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska arbetslöshetskassan betala tillbaka motsvarande del av statsbidraget senast i anslutning till den enskildes återbetalning av ersättningen. När den som har fått felaktig arbetslöshetsersättning inte är skyldig att betala tillbaka ersättningen enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, ska arbetslöshetskassan betala tillbaka statsbidraget senast i anslutning till att den prövat frågan om den enskildes återbetalningsskyldighet. Om kassan inte har upptäckt felaktigheten, ska statsbidraget betalas tillbaka senast i anslutning till att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beslutat om återbetalningsskyldighet för statsbidrag.

[S3]I andra fall då arbetslöshetskassan har fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller med för högt belopp, ska kassan betala tillbaka hela eller den felaktiga delen av statsbidraget senast i anslutning till att den upptäckt felaktigheten. Om kassan inte har upptäckt felaktigheten, ska statsbidraget betalas tillbaka senast i anslutning till att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beslutat om återbetalningsskyldighet för statsbidrag. Förordning (2013:202).

Finansieringsavgift

9 §  Finansieringsavgift enligt 48 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska av en arbetslöshetskassa betalas för varje kalendermånad senast vid utgången av den följande månaden. Förordning (2009:915).

10 § Har upphävts genom förordning (2013:937).

11 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska lämna uppgift till en arbetslöshetskassa om storleken av de avgifter enligt 9 § som kassan ska betala vid varje betalningstillfälle. Förordning (2013:937).

11 a § Har upphävts genom förordning (2013:937).

12 §  Avgifter enligt 9 § ska betalas genom insättning på det konto som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer. Förordning (2013:937).

13 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
14 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
15 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
16 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
17 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
18 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).
19 § Har upphävts genom förordning (2006:1561).

Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan

19 a §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, efter förslag från den kompletterande arbetslöshetskassan, meddela föreskrifter om storleken på den avgift som kassan skall ta ut enligt 87 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordning (2004:626).

Övriga bestämmelser

20 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen prövar ärenden om undantag från kravet på bosättning i Sverige i fall som avses i 17 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordning (2003:1109).

21 §  Arvode och annan ersättning till den av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen utsedda ledamoten eller suppleanten i en arbetslöshetskassas styrelse fastställs av inspektionen. Förordning (2003:1109).

22 §  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela närmare föreskrifter om arbetslöshetskassans löpande bokföring och årsredovisning. Om det finns särskilda skäl, får föreskrifterna avvika från vad som följer av bokföringslagen (1999:1078) och årsredovisningslagen (1995:1554). Förordning (2003:1109).

23 §  Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av 93 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och av 8 och 8 a §§ denna förordning som rör utbetalning och återbetalning av statsbidrag. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om arbetslöshetskassor och av denna förordning som behövs. Förordning (2013:202).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:236, Prop. 1996/97:107, Bet. 1996/97:AU13
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1999:1160) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2003:1109) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:626) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ny 19 a §, rubr. närmast före 19 a §
Ikraftträder
2004-10-04

Förordning (2006:1561) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.
 2. I stället för vad som sägs i 10 § första stycket får förhöjd finansieringsavgift som avser januari eller februari 2007 betalas senast vid utgången av april samma år. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge att avgiften betalas vid en senare tidpunkt om omständigheterna är sådana som sägs i 11 a §.
 3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om finansieringsavgifter, utjämningsavgifter och utjämningsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§, rubr. närmast före 13 §; ändr. 2, 4, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ny 11 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:888) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 8, 23 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:40) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 11 a §
Ikraftträder
2008-03-15

Förordning (2008:59) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 7 april 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter avseende dem som uppfyllt villkoren i upphävda 18 och 19 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2008-04-07

Förordning (2008:409) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om finansieringsavgift och förhöjd finansieringsavgift som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 9, 10, 11 a §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:915) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2009. Bestämmelserna i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 2009.
Omfattning
ändr. 9, 10, 11 a §§
Ikraftträder
2009-08-05

Förordning (2009:1435) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 2 §; ny 7 a §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2011:542) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:202) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 2. Bestämmelserna i 8 a § om tidpunkten för återbetalning av statsbidrag ska tillämpas även på fall där återbetalningsskyldighet har uppkommit före ikraftträdandet.
 3. Om tidpunkten för återbetalning av statsbidrag har passerats vid lagens ikraftträdande, ska återbetalning ske senast i anslutning till ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 23 §; nya 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:681) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
 2. Den äldre lydelsen av 7 § gäller fortfarande för beslut som har fattats enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i lydelsen före den 1 september 2013.
Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-09-01

Förordning (2013:937) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
upph. 10, 11 a §§; ändr. 2, 11, 12 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2018:257) om ändring i förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor

Omfattning
ändr. 2, 5, 7 §§
Ikraftträder
2018-05-25