Upphävd författning

Förordning (1997:844) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1997-11-06
Ändring införd
SFS 1997:844
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Förordning (1993:446) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Aktiebolaget Svensk Bilprovning får ta ut avgifter med högst nedan angivna belopp för förrättningar som utförs av bolaget.
Med efterkontroll avses i denna förordning en sådan begränsad kontrollbesiktning som anges i 81 § fordonskungörelsen (1972:595).
FörrättningAvgift kronor (exklusive mervärdesskatt)
KontrollbesiktningFullständig kontrollEfterkontroll
Kontrollbesiktning av a)personbilar eller traktorer (ombyggda bilar)184120
b)lastbilar eller bussar som har en totalvikt av högst 3 500 kilogram252136
c)terrängvagnar med en tjänstevikt av högst 2 000 kilogram252136
d)lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 3 500 men högst 7 000 kilogram352200
e)lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar456250
f)lastbilar eller bussar som har en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar550300
g)motorcyklar, mopeder eller terrängskotrar192120
h) i) 1. 2. 3.husvagnar andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av högst 3 500 kilogram med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar140 140 392 496100 100 180 240
Registreringsbesiktning
Registreringsbesiktning av a) 1. 2.personbilar eller traktorer (ombyggda bilar) med en totalvikt av högst 3 500 kilogram som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg456 400
b) 1. 2.lastbilar eller bussar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg712 600
c) 1. 2.terrängvagnar med en tjänstevikt av högst 2 000 kilogram som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg749 629
d) 1. 2.lastbilar eller bussar med en totalvikt av mer än 3 500 men högst 7 000 kilogram som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg728 576
e) 1. 2.lastbilar eller bussar med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och högst två axlar som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg1 064 936
f) 1. 2.lastbilar eller bussar med en totalvikt av mer än 7 000 kilogram och tre eller flera axlar som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg1 216 1 048
g)motorcyklar eller terrängskotrar440
h) 1. 2.husvagnar som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg672 624
i) 1. 2.andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av högst 3 500 kilogram som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg624 520
j) 1. 2.andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och högst två axlar som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg808 656
k) 1. 2.andra släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram och tre eller flera axlar som inte tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg som tidigare har godkänts vid en registreringsbesiktning eller tagits upp i ett typintyg888 712
l)amatörbyggda fordon; tilläggsavgifter till a och g176
m)ombyggda fordon; tilläggsavgifter till a och g120
n)bilar som avses bli godkända för persontransporter
ibeställningstrafik med lättare fordon; tilläggsavgifter till a och b112
o)bilar med bostadsinredning; tilläggsavgifter till a, b, d, e och f112
Registreringbesiktning, begränsad till identifiering och undersökning av ursprung864
Registreringsbesiktning, begränsad till identifiering och kontroll av överensstämmelse med EG-typgodkännande430
Mopedbesiktning
Mopedbesiktning272
Nationell typbesiktning Nationell typbesiktning av a)personbilar, lastbilar eller bussar med en totalvikt av högst 3 500 kilogram, en grundmodell12 480
b)terrängvagnar med en tjänstevikt av högst 2 000 kilogram, en grundmodell10 060
c)lastbilar eller bussar med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram, en grundmodell16 790
d)motorcyklar eller terrängskotrar, en grundmodell6 900
e) f)husvagnar, en grundmodell andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av högst 3 500 kilogram, en grundmodell6 500 5 040
g)andra släpvagnar med bromsutrustning och med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram, en grundmodell10 060
h)släpvagnar utan bromsutrustning, släpslädar eller terrängsläp, en grundmodell2 560
i)mopeder, en grundmodell9 950
Exportvagnsbesiktning
Exportvagnsbesiktning432
Kopplingsbesiktning
Kopplingsbesiktning a)om besiktningen görs i samband med registrerings- eller kontrollbesiktning456
b)i andra fall640
Lämplighetsbesiktning
Lämplighetsbesiktning av fordon somavses i 70 § första stycket fordonskungörelsen (1972:595)
a)om besiktningen görs i samband med registrerings- eller kontrollbesiktning120
b)övriga fall152
Besiktning för viss internationellgodsbefordran på väg under tullförsegling (TIR-besiktning)
a) b) c)typbesiktning första besiktning återkommande besiktning4 000 1 208 1 040
Besiktning för befordran av farligt gods på väg (ADRrespektive ADR-S-besiktning) a) 1. 2.första besiktning grundavgift avgift för varje ämnesklass som besiktningen avser688 384
b)återkommande besiktning632
Besiktning för internationell befordran av lättfördärvliga livsmedel (ATP-besiktning) a) b)första besiktning återkommande besiktning3 512 2 712
Särskild besiktning föreskriven av Vägverket eller en länsstyrelse i ett dispensärende a)av släpvagnar, släpslädar eller terrängsläp med en totalvikt av mer än 3 500 kilogram704
b) Utfärdande av ett intyg enligt 34 § bilregisterkungörelsen (1972:599)i övriga fall536 112
Aktiebolaget Svensk Bilprovning får differentiera avgifterna för kontrollbesiktning inom inställelseterminen. Avgifterna får därvid överstiga de ovan angivna beloppen med högst 20 procent. De genomsnittliga avgifterna får dock inte överstiga de angivna beloppen.
För begränsad registreringsbesiktning i den omfattning Vägverket bestämmer samt för registreringsbesiktning av ett begagnat EG-typgodkänt fordon med giltigt intyg om överensstämmelse skall lägre avgift debiteras.
För mer begränsad typbesiktning än besiktning av en grundmodell skall lägre avgift debiteras. I avgiften för typbesiktning ingår granskning genom stickprov av fordon för vilka det utfärdats typintyg.
Om en kund, som har bokat tid uteblir från besiktning, får Aktiebolaget Svensk Bilprovning ta ut hälften av avgiften för besiktningen, dock högst 1 000 kronor exklusive mervärdesskatt.
För förrättning som efter överenskommelse med kund utförs utanför ordinarie arbetstid, på annan plats än vid bilprovningsstation eller med högre servicegrad än den normala får Aktiebolaget Svensk Bilprovning även ta ut en avgift som täcker merkostnaderna.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1997:844) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998, då förordningen (1993:446) om förrättningsavgifter för Aktiebolaget Svensk Bilprovning skall upphöra att gälla. Den nya förordningen tillämpas även på ansökan som gjorts tidigare och som avser godkännande enligt bilavgasförordningen (1991:1481) för motorfamilj avseende bilar av 1998 års modell.
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 2001:17

Övergångsbestämmelse

Förordningen skall tillämpas till dess att Vägverkets föreskrifter enligt den nya förordningen har trätt i kraft och även därefter för förrättningar som har påbörjats dessförinnan.
Omfattning
upph.