Inaktuell version

Förordning (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1998-09-10
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2002:515
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga.

2 §  Med automatiserat register över totalförsvarspliktiga avses i denna förordning de register som förs med stöd av lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvars- pliktiga.

[S2]Med totalförsvarspliktiga jämställs enligt 2 § lagen om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga personer som har en skyldighet att fullgöra uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap utan att skyldigheten grundar sig på totalförsvarsplikt.

Direktåtkomst och annans registrering av uppgifter

3 §  De myndigheter, kommuner, landsting och bolag som anges i bilaga 1 respektive bilaga 2 till denna förordning får ha direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga respektive får föra in uppgifter i registret och rätta dessa, i enlighet med med vad som anges i bilagorna.

[S2]Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga enligt första stycket får endast utföras om den är nödvändig för den egna verksamheten.

[S3]Totalförsvarets pliktverk skall ställa de villkor för direktåtkomsten och registreringen av uppgifter som Totalförsvarets pliktverk bedömer vara nödvändiga för registrets säkerhet. Förordning (1999:987).

4 §  I enlighet med 14 kap. 1 § andra meningen sekretesslagen (1980:100) får uppgifter endast lämnas ut med direktåtkomst om det är särskilt föreskrivet i lag eller förordning.

Anmälnings- och rapporteringsskyldighet

5 §  Med undantag från 3 § 3 personuppgiftsförordningen (1998:1191) gäller anmälningsskyldighet enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för behandling av personuppgifter enligt lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga.

[S2]Totalförsvarets pliktverk skall i sin årsredovisning varje år till Försvarsdepartementet rapportera om användandet av registret och efterlevnaden av säkerhetskraven.

Bemyndigande

6 §  Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att gallra personuppgifter i fråga om bevarande av material för forskningens behov.

Bilaga 1

Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får ha direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga till de personuppgifter som anges i bilagan.
___________________________________________________________________________ Enhet med Personkategori enligt Personuppgift enligt direktåtkomst 8 § första stycket lagen 9 § första stycket (1998:938) om behandling lagen (1998:938) om av personuppgifter om behandling av person- totalförsvarspliktiga uppgifer om totalförsvarspliktiga ___________________________________________________________________________ Affärsverket svenska kraftnät p. 1 p. 1, 2, 4, 6, 9 och 12
Arbetsmarknadsverketp. 2p. 1, 4 och 11
Banverketp. 2p. 1, 4, 9, 11 och 12
Försvarsmaktenp. 1 och 2p. 1, 2, 4-6, 9, 11 och 12
kommunerp. 1 och 2p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12
landstingp. 3p. 1, 4, 6 och 11
Luftfartsverket p. 1 och 2p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12
polismyndigheterp. 1 och 2p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12
Posten Aktiebolagp. 2p. 1, 4, 11 och 12
Regeringskanslietp. 2 och 3p. 1, 4, 6 och 11
Rikspolisstyrelsenp. 1 och 2p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12
Socialstyrelsen p. 2 och 3p. 1, 4, 6 och 11
Statens järnvägarp. 2p. 1, 4, 9, 11 och 12
Statens räddningsverkp. 1 och 2p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12
Vattenfall
Aktiebolagp. 1p. 1, 2, 4, 6, 9 och 12
Förordning (2002:515).

Bilaga 2

Följande myndigheter, kommuner, landsting och bolag får föra in de personuppgifter som anges i bilagan i automatiserat register över totalförsvarspliktiga och rätta dessa.
_______________________________________________________________________ Enhet med Personkategori enligt Personuppgift enligt rätt att föra 8 § första stycket lagen 9 § första stycket in uppgifter (1998:938) om behandling lagen (1998:938) om och rätta av personuppgifter om behandling av person- dessa totalförsvarspliktiga uppgifer om totalförsvarspliktiga _______________________________________________________________________ Affärsverket svenska kraft- nät p. 1 p. 1 och 12
Arbetsmarknadsverketp. 2p. 1 och 11
Banverketp. 2p. 1 och 11
Försvarsmaktenp. 1 och 2p. 1, 11 och 12
kommunerp. 1 och 2p. 1, 11 och 12
landstingp. 3p. 1, 4, 6 och 11
Luftfartsverketp. 1 och 2p. 1, 11 och 12
polismyndig - heterp. 1 och 2p. 1, 11 och 12
Posten Aktiebolagp. 2p. 1 och 11
Regeringskanslietp. 2p. 1 och 11
Rikspolisstyrelsenp. 2p. 1 och 11
Statens järnvägarp. 2p. 1 och 11
Statens räddningsverkp. 1 och 2p. 1, 11 och 12
Vattenfall
Aktiebolagp. 1p. 1 och 12
Förordning (2002:515).

Ändringar

Förordning (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Ikraftträder
1998-10-24

Förordning (1999:987) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 3 §, bil. 1, 2
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:1268) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil 1 §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2002:515) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:1127) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:894) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1294) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:143) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:1476) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:795) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:1221) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2015-01-01