Upphävd författning

Förordning (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1998-09-10
Ändring införd
SFS 1998:1229 i lydelse enligt SFS 2019:1031
Ikraft
1998-10-24
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om verkställighet av lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga.

2 §  Med automatiserat register över totalförsvarspliktiga avses i denna förordning de register som förs med stöd av lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvars- pliktiga.

[S2]Med totalförsvarspliktiga jämställs enligt 2 § lagen om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga personer som har en skyldighet att fullgöra uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap utan att skyldigheten grundar sig på totalförsvarsplikt.

Direktåtkomst och annans registrering av uppgifter

3 §  De myndigheter, kommuner, regioner och bolag som anges i bilaga 1 respektive bilaga 2 till denna förordning får ha direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga respektive får föra in uppgifter i registret och rätta dessa, i enlighet med vad som anges i bilagorna.

[S2]Behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga enligt första stycket får endast utföras om den är nödvändig för den egna verksamheten.

[S3]Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska ställa de villkor för direktåtkomsten och registreringen av uppgifter som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedömer vara nödvändiga för registrets säkerhet. Förordning (2019:1031).

4 §  I enlighet med 14 kap. 1 § andra meningen sekretesslagen (1980:100) får uppgifter endast lämnas ut med direktåtkomst om det är särskilt föreskrivet i lag eller förordning.

Anmälnings- och rapporteringsskyldighet

5 §  Med undantag från 3 § 3 personuppgiftsförordningen (1998:1191) gäller anmälningsskyldighet enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen (1998:204) för behandling av personuppgifter enligt lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga.

[S2]Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i sin årsredovisning varje år till Försvarsdepartementet rapportera om användandet av registret och efterlevnaden av säkerhetskraven. Förordning (2010:1476).

Bemyndigande

6 §  Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att gallra personuppgifter i fråga om bevarande av material för forskningens behov.

Bilaga 1

Följande myndigheter, kommuner, regioner och bolag får ha direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga till de personuppgifter som anges i bilagan.
Enhet med direktåtkomstPersonkategori enligt 8 § första stycket lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktigaPersonuppgift enligt 9 § första stycket lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
Affärsverket svenska kraftnätp. 1p. 1, 2, 4, 6, 9 och 12
Arbetsförmedlingenp. 2p. 1, 4 och 11
Försvarsmaktenp. 1 och 2p. 1, 2, 4-6, 9, 11 och 12
kommunerp. 1 och 2p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12
regionerp. 3p. 1, 4, 6 och 11
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapp. 1 och 2p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12
Polismyndighetenp. 1 och 2p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12
Posten
Aktiebolagp. 2p. 1, 4, 11 och 12
Regeringskanslietp. 2 och 3p. 1, 4, 6 och 11
Socialstyrelsenp. 2 och 3p. 1, 4, 6 och 11
Säkerhetspolisenp. 1 och 2p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12
Trafikverketp. 2p. 1, 4, 9, 11 och 12
Transportstyrelsenp. 1 och 2p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12
Vattenfall
Aktiebolagp. 1p. 1, 2, 4, 6, 9, 11 och 12
Förordning (2019:1031).

Bilaga 2

Följande myndigheter, kommuner, regioner och bolag får föra in de personuppgifter som anges i bilagan i automatiserat register över totalförsvarspliktiga och rätta dessa.
Enhet med rätt att föra in uppgifter och rätta dessaPersonkategori enligt 8 § första stycket lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktigaPersonuppgift enligt 9 § första stycket lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
Affärsverket svenska kraftnätp. 1p. 1 och 12
Arbetsförmedlingenp. 2p. 1 och 11
Försvarsmaktenp. 1 och 2p. 1, 11 och 12
kommunerp. 1 och 2p. 1, 11 och 12
regionerp. 3p. 1, 4, 6 och 11
Myndigheten för samhällsskydd och beredskapp. 1 och 2p. 1, 11 och 12
Polismyndighetenp. 1 och 2p. 1, 11 och 12
Posten
Aktiebolagp. 2p. 1 och 11
Regeringskanslietp. 2p. 1 och 11
Säkerhetspolisenp. 2p. 1 och 11
Trafikverketp. 2p. 1 och 11
Transportstyrelsenp. 1 och 2p. 1, 11 och 12
Vattenfall
Aktiebolagp. 1p. 1 och 12
Förordning (2019:1031).

Ändringar

Förordning (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Ikraftträder
1998-10-24

Förordning (1999:987) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 3 §, bil. 1, 2
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2001:1268) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil 1 §
Ikraftträder
2002-02-01

Förordning (2002:515) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:1127) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:894) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:1294) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:143) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2010-04-01

Förordning (2010:1476) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 3, 5 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2012:795) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2014:1221) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. bil. 1, 2
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2019:1031) om ändring i förordningen (1998:1229) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Omfattning
ändr. 3 §, bil. 1, 2
Ikraftträder
2020-01-01

Ändring, SFS 2020:153

Omfattning
upph.