Upphävd författning

Lag (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Departement
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:938 i lydelse enligt SFS 2020:904
Ikraft
1998-10-24
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga i den verksamhet Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedriver för att

 1. ta fram underlag för beslut om inskrivning, krigsplacering eller annat ianspråktagande av personal till totalförsvaret,
 2. redovisa personal med uppgifter inom totalförsvaret,
 3. säkerställa att den registrerade fortlöpande får ändamålsenlig utbildning och lämplig placering inom totalförsvaret,
 4. se till att den registrerade fullgör sina skyldigheter såvitt avser totalförsvarsplikten,
 5. tillgodose den registrerades rättigheter och trygghet i hans eller hennes egenskap av totalförsvarspliktig, och
 6. planera, följa upp och utvärdera den verksamhet som anges i 1–5.

[S2]I de fall det anges särskilt gäller lagen även i verksamhet som bedrivs av någon annan än Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

[S3]Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifter ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lag (2010:454).

2 §  Med totalförsvarspliktiga jämställs vid tillämpningen av denna lag personer som har en skyldighet att fullgöra uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap utan att skyldigheten grundar sig på totalförsvarsplikt.

Definitioner

3 §  Med utredning avses i denna lag mönstring och annan utredning om den totalförsvarspliktiges förhållanden som kan utföras enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt särskild antagningsprövning enligt lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning.

[S2]Med automatiserat register över totalförsvarspliktiga avses register med personuppgifter om totalförsvarspliktiga som förs av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet med hjälp av automatiserad behandling för de ändamål som anges i 1 § första stycket. Lag (2010:454).

Förhållandet till personuppgiftslagen

4 §  Om inget annat följer av denna lag eller av föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga.

Ändamålen med behandlingen

5 §  Personuppgifter som samlats in av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska anses insamlade för de ändamål som anges i 1 § första stycket om inte Totalförsvarets rekryteringsmyndighet vid insamlingen uttryckligen angett att den sker för andra ändamål. Motsvarande ska gälla vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighets behandling av uppgifter som annan myndighet samlat in. Lag (2010:454).

Behandling av känsliga personuppgifter

6 §  Känsliga personuppgifter får behandlas om det är nödvändigt för de ändamål som anges i 1 § första stycket.

[S2]Första stycket gäller även kommuner, regioner och statliga myndigheter om uppgifterna behövs för utredning om den totalförsvarspliktiges personliga förhållanden enligt 2 kap. 1 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Lag (2019:904).

Ansvaret för behandlingen

7 §  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga som myndigheten utför. Lag (2010:454).

Registerinnehåll

8 §  I automatiserat register över totalförsvarspliktiga får personuppgifter föras in endast om den som

 1. är eller har varit aktuell för utredning enligt 3 § första stycket,
 2. genom avtal, beslut om krigsplacering eller på annat sätt är tagen i anspråk för totalförsvaret,
 3. ska utföra särskild uppgift vid höjd beredskap eller på grund av viss kompetens är viktig för totalförsvaret,
 4. av en redan registrerad uppgetts som närstående, eller
 5. nämns bland de uppgifter som avses i 9 § första stycket 13.

[S2]Uppgifter om en person som avses i första stycket 4 får registreras endast vid höjd beredskap.

[S3]Utan hinder av vad som sägs i första stycket får personuppgifter registreras om den som fattat beslut eller handlagt ärende som rör den registrerade hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet eller hos någon annan som utfört en utredning som avses i 3 § första stycket. Detsamma gäller personuppgifter om den som gjort journalanteckning i samband med sådan utredning eller i samband med den registrerades tjänstgöring inom totalförsvaret. Lag (2010:454).

9 §  I automatiserat register över totalförsvarspliktiga får endast följande personuppgifter föras in:

 1. personnummer eller samordningsnummer, namn, adress, telefonnummer och folkbokföringsort,
 2. hinder för genomförande av utredning som avses i 3 § första stycket, för utbildning eller för krigsplacering eller annat ianspråktagande av den registrerade för totalförsvarets räkning,
 3. boende- och familjeförhållanden samt försörjning, om uppgiften behövs för att Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska kunna fullgöra sina åligganden i fråga om förmåner till totalförsvarspliktiga,
 4. utbildning, anställning, kunskaper, färdigheter, anlag och intressen som har betydelse för bedömningen av den registrerades användbarhet inom totalförsvaret,
 5. fysisk och psykisk hälsa och förmåga jämte de uppgifter som ligger till grund för bedömningen härav,
 6. om den registrerade är svensk medborgare eller inte,
 7. utgången i mål om ansvar för brott mot totalförsvarsplikten,
 8. att den registrerade har dömts till påföljd för brott som framgår av uppgift ur belastningsregistret som Totalförsvarets rekryteringsmyndighet fått del av,
 9. att den registrerade genomgått säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585), vilken säkerhetsklass prövningen avsett och resultatet av denna,
 10. vad som bestämts vid inskrivningen enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller lagen (1994:1810) om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning,
 11. krigsplacering, annat ianspråktagande av den registrerade för totalförsvaret eller särskild uppgift som han eller hon ska utföra vid höjd beredskap,
 12. tjänstgöring inom totalförsvaret samt betyg, vitsord, förordnanden och utmärkelser som är att hänföra till denna, samt
 13. personliga förhållanden i övrigt som åberopas av den registrerade, om de rör hans eller hennes tjänstgöring inom totalförsvaret.

[S2]Andra känsliga personuppgifter än sådana uppgifter som rör hälsa eller religiös övertygelse får inte föras in i ett automatiserat register över totalförsvarspliktiga. Uppgifter om religiös övertygelse får endast registreras om den registrerade har lämnat sitt uttryckliga samtycke till att uppgifterna behandlas i registret och de rör hans eller hennes tjänstgöring inom totalförsvaret. Lag (2018:588).

Prop. 1999/2000:6: Ändringen föranleds av att personer som inte är eller har varit folkbokförda här i landet från och med den 1 januari 2000 skall tilldelas ett särskilt samordningsnummer i stället för personnummer (prop. 1997/97:9). Samordningsnummer skall bl.a. få tilldelas för registrering av totalförsvarspliktiga.

10 §  Utan hinder av vad som sägs i 9 § första stycket får beslut som rör totalförsvarsplikten liksom tidpunkter och tidsperioder för registrerade förhållanden samt erforderliga administrativa och tekniska uppgifter registreras.

[S2]Beträffande den som registreras med stöd av 8 § första stycket 4, får endast namn, adressuppgifter och relation till den som uppgett honom eller henne som närstående föras in i registret.

[S3]Beträffande personer som avses i 8 § tredje stycket får endast namn, titel och tjänsteställe registreras.

11 §  Regeringen får till skydd för personlig integritet meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar av vad som får föras in i automatiserat register över totalförsvarspliktiga enligt 8 och 9 §§.

Direktåtkomst

12 §  Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har direktåtkomst till automatiserat register över totalförsvarspliktiga. Regeringen får meddela föreskrifter om att annan får ha direktåtkomst till registret. Lag (2010:454).

Annans registrering av uppgifter

13 §  Regeringen får meddela föreskrifter om att annan än Totalförsvarets rekryteringsmyndighet får föra in personuppgifter i automatiserat register över totalförsvarspliktiga och rätta dessa. Lag (2010:454).

Sökbegrepp

14 §  Personuppgifter som avses i 9 § första stycket 2 och 3 samt 5-9 får inte användas som sökbegrepp annat än om det behövs för tillsyn, uppföljning eller utvärdering av Totalförsvarets pliktverks verksamhet eller för framtagande av material för forskning eller statistik. Detsamma gäller uppgifter om resultat från kunskapsprov och anlagstester som utförts vid sådan utredning som avses i 3 § första stycket.

[S2]För åtkomst av personuppgifter om närstående till en totalförsvarspliktig, om den som handlagt ärende, fattat beslut eller gjort journalanteckning får endast den totalförsvarspliktiges personnummer användas som sökbegrepp. Detsamma gäller för åtkomst av personuppgifter som antecknats med stöd av 9 § första stycket 13 eller med stöd av att samtycke till anteckning lämnats.

[S3]Utan hinder av vad som sägs i första och andra styckena får nödvändigt sökbegrepp användas under den tid det behövs för rättelse eller för att avhjälpa fel som uppkommit till följd av brister i ett dataprogram.

[S4]Regeringen får meddela föreskrifter om ytterligare begränsningar av sökbegrepp.

Gallring

15 §  En personuppgift i ett automatiserat register över totalförsvarspliktiga skall gallras så snart uppgiften inte längre behövs för de ändamål som anges i 1 § första stycket. Personuppgifter beträffande dem som avses i 8 § första stycket1-3 skall gallras senast vid utgången av det kalenderår den registrerade fyller 70 år, om inte han eller hon även därefter har en uppgift inom totalförsvaret vid höjd beredskap. Uppgifter om närstående, beslutsfattare, handläggare, den som gjort journalanteckning samt om personer som nämns bland vad som antecknats med stöd av 9 § första stycket 13 skall härvid anses som uppgifter om den totalförsvarspliktige. Regeringen får meddela föreskrifter om kortare tid för gallring än vad som följer av detta stycke.

[S2]Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att gallra personuppgifter i fråga om bevarande av material för forskningens behov. Sådana uppgifter skall dock avföras från registret vid den tidpunkt de annars skulle ha gallrats enligt första stycket.

Sekretess

16 §  För utlämnande av personuppgifter om totalförsvarspliktiga gäller de begränsningar som följer av offentlighets- och sekretesslagen (1980:100). Lag (2009:477).

Inskränkning i tillsynsmyndighetens befogenheter

17 §  Tillsynsmyndigheten enligt personuppgiftslagen (1998:204) får inte förbjuda Totalförsvarets rekryteringsmyndighet att behandla personuppgifter om totalförsvarspliktiga. Lag (2010:454).

Korrigering av uppgifter

18 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om den personuppgiftsansvariges skyldighet att på begäran av den registrerade rätta, blockera eller utplåna personuppgifter och att underrätta tredje man, till vilken uppgifterna har lämnats ut, skall gälla även då personuppgifter behandlats i strid med denna lag eller föreskrifter som utfärdats med stöd av denna lag.

Skadestånd

19 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd skall gälla även då personuppgifter behandlats i strid med denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Vid sådan behandling av personuppgifter för vilken lagen gäller och som redan pågår vid ikraftträdandet skall bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) tillämpas utan hinder av vad som sägs i punkt 2 i övergångsbestämmelserna till den lagen.
 2. Bestämmelsen i 6 § andra stycket i denna lag skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2001.
 3. Med uppgift i belastningsregistret avses även uppgift i polisregister enligt lagen (1965:94) om polisregister m.m.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:239, Prop. 1997/98:80, Bet. 1997/98:FöU9
Ikraftträder
1998-10-24

Lag (1999:955) om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
Bestämmelsen i 6 § andra stycket skall inte börja tillämpas förrän den 1 oktober 2001.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:45, Prop. 1998/99:124, Bet. 1999/2000:KU5
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1061) om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:66, Prop. 1999/2000:6, Bet. 1999/2000:SkU7
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2009:477) om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2010:454) om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Förarbeten
Rskr. 2009/10:269, Prop. 2009/10:160, Bet. 2009/10:FöU8
Omfattning
ändr. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2018:588) om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Förarbeten
Rskr. 2017/18:289, Prop. 2017/18:89, Bet. 2017/18:JuU21
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2019:904) om ändring i lagen (1998:938) om behandling av personuppgifter om totalförsvarspliktiga

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2020-01-01

Ändring, SFS 2020:151

Omfattning
upph.