Inaktuell version

Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2006:800
Upphäver
Förordning (1981:4) om det statliga person- och adressregistret
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om behandlingen av personuppgifter som avses i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret (SPAR).

2 §  Statens personadressregisternämnd är personuppgiftsansvarig för SPAR. Driften av SPAR får vara förlagd till en servicebyrå.

3 §  Användningen av SPAR får vara avgiftsbelagd.

Inhämtande av uppgifter

4 §  Skatteverket skall i elektronisk form lämna uppgifter enligt 5 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret till Statens personadressregisternämnd. Förordning (2003:1000).

Utlämnande av uppgifter i elektronisk form

5 §  Uppgifter om adress och folkbokföringsort enligt 4 § första stycket 3 och 4 lagen (1998:527) om det statliga personadress- registret för en person under 16 år får i elektronisk form lämnas ut endast för ändamål som avses i 3 § 1 lagen.

6 §  Uppgifter om födelsehemort enligt 4 § första stycket 5 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast till Rikspolisstyrelsen, Tullverket och polismyndigheter. Förordning (1999:560).

7 §  Uppgifter om svenskt medborgarskap enligt 4 § första stycket 6 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast till Centrala studiestödsnämnden, Bolagsverket, Rikspolisstyrelsen, Tullverket och polismyndigheter. Förordning (2004:363).

/Träder i kraft I: 2007-01-01/

8 §  Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 7 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form lämnas ut endast till myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsbolag, kreditupplysningsföretag, pensionsstiftelser, understödsföreningar, Apoteket Aktiebolag och Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag. Lag (2006:800).

8 a §  Efter beslut av Statens personadressregisternämnd får vissa uppgifter som rör samtliga personer i SPAR lämnas ut i elektronisk form för ändamål som avses i 3 § 1 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret (bruttoavisering). Detta gäller uppgifter för en viss period om ändring av namn, personnummer, adress, folkbokföringsort och make eller vårdnadshavare samt avregistrering från folkbokföringen enligt 4 § första stycket1-4, 7 och 8 samma lag.

[S2]Bruttoavisering får endast medges den som i sin verksamhet regelmässigt behandlar uppgifter om en betydande andel av befolkningen och fortlöpande behöver uppdatera dessa. För sådant utlämnande gäller också att uppgifter om personer som inte har direkt samband med mottagarens verksamhet skall gallras i omedelbar anslutning till uppdateringen. Förordning (2001:503).

9 §  Uppgifter om att en registrerad har begärt att uppgifter om denne inte får behandlas vid urvalsdragningar för direktreklam enligt 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga personadress- registret får inte lämnas ut i elektronisk form.

Informationsskyldighet

10 §  Vid utlämnande av uppgifter om namn och adress för direktreklam enligt 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret skall Statens personadressregisternämnd se till att den som hämtar uppgifterna ur SPAR informerar de registrerade om att uppgifterna hämtats ur SPAR och om adress dit de kan vända sig i frågor rörande SPAR.

Sökbegrepp

11 §  För ändamål som anges i 3 § 1 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får som sökbegrepp endast användas uppgifter enligt 4 § första stycket1-4 lagen. Uppgifter enligt 4 § första stycket 3 och 4 lagen om det statliga personadressregistret får dock användas endast i kombination med uppgifter enligt 4 § första stycket 1 lagen.

12 §  För ändamål som anges i 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får som sökbegrepp endast användas uppgifter enligt 4 § första stycket2-4 och 7-12 lagen, om inte annat sägs i andra eller tredje stycket. Uppgifter enligt 4 § första stycket 9, 10 och 12 lagen om det statliga personadressregistret skall då ordnas i klasser på det sätt som Statens personadressregisternämnd beslutar.

[S2]Uppgifter om barn yngre än åtta veckor och uppgifter enligt 4 § första stycket9-12 lagen om det statliga personadressregistret om en person under 18 år får inte användas som sökbegrepp vid en behandling enligt första stycket.

[S3]Uppgifter om avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall enligt 4 § första stycket 8 lagen om det statliga personadressregistret får användas som sökbegrepp vid en behandling enligt första stycket tidigast fyra veckor efter dödsfallet.

Statistiska bearbetningar

13 §  Uppgifter enligt 4 § första stycket lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får även behandlas för statistiska bearbetningar med sökbegrepp som är tillåtna enligt 12 §, om resultaten redovisas i en avidentifierad form.

Misstanke om oriktig uppgift

14 §  Vid misstanke om att en uppgift som är hämtad ur SPAR är oriktig, skall den som i tjänsten har tagit del av uppgiften genast anmäla det till Skatteverket eller Statens personadressregisternämnd. Förordning (2003:1000).

Gallring

15 §  Uppgifter enligt 4 § första stycket1-7 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret skall gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det att en ny, motsvarande uppgift registrerades.

[S2]Uppgifter enligt 4 § första stycket9-12 lagen om det statliga personadressregistret skall gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandligen, dock senast när en ny, motsvarande uppgift registreras.

16 §  Om en person avregistreras från folkbokföringen, skall uppgifter enligt 4 § lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det att uppgiften om avregistrering från folkbokföringen registrerades i SPAR.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 24 oktober 1998, då förordningen (1981:4) om det statliga person- och adressregistret upphör att gälla.
  2. Den upphävda förordningen får dock till och med den 30 september 2001 tillämpas på den som när den nya förordningen träder i kraft har rätt att hämta uppgifter ur SPAR enligt 26 § andra stycket 1 och 2 datalagen (1973:289).
Ikraftträder
1998-10-24

Förordning (1999:560) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2001:503) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §; ny 8 a §
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2003:1000) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 4, 14 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:363) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2006:800) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:729) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2008:1310) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 2, 4, 8 a, 9, 10, 12, 14, 15 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2009:277 ) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 5, 6, 7, 8, 8 a, 11, 12, 15 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Förordning (2009:632) om ändring i förordningen (2009:277) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 § i 2009:277

Förordning (2010:746) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2011:250) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:439) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 1, 8 §§; ny 17 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:592) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2013-07-22

Förordning (2013:701) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2013-10-01

Förordning (2013:1035) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2014:1199) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2017:157) om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2017-04-01