Förordning (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
SFS 1998:1238 i lydelse enligt SFS 2000:880
Ikraft
1998-12-01
Tidsbegränsad
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet skall bedrivas för att pröva en ny beredningsorganisation i hovrätterna och kammarrätterna. Försöksverksamheten innebär att aspiranttjänstgöringen ersätts med en tidsbegränsad anställning som notarie i överrätt (överrättsnotarie). Förordning (2000:29).

2 §  Överrättsnotarietjänstgöring fullgörs under en tid av sammanlagt ett år. Anställning som överrättsnotarie beslutas av hovrätten eller kammarrätten. Överrättsnotarie skall ha förvärvat notariemeritering.

[S2]Hovrätten eller kammarrätten får förlänga en anställning att gälla för längre tid än ett år om det behövs för att överrättsnotarietjänstgöringen skall vara fullgjord.

[S3]Vid anställningen tillämpas inte 28 § lagen (1982:80) om anställningsskydd eller 6 och 7 §§anställningsförordningen (1994:373). Förordning (2000:29).

3 §  En överrättsnotarie som har fullgjort överrättsnotarietjänstgöringen får godkännas som fiskal. Frågan om godkännande prövas av kollegiet i den domstol där tjänstgöringen avslutas. Den domstolen utfärdar också bevis om överrättsnotarietjänstgöringen och godkännandet. Förordning (2000:29).

4 §  Endast den som har fullgjort överrättsnotarietjänstgöringen och godkänts som fiskal får anställas som hovrätts- eller kammarrättsfiskal.

[S2]Vid anställning av hovrätts- och kammarrättsfiskaler skall domstolarna i samråd med Domstolsverket särskilt överväga överrätternas och domstolsväsendets långsiktiga behov av domarutbildad personal. Förordning (2000:29).

5 §  Vad som i övrigt sägs om hovrätts- eller kammarrättsfiskalsaspiranter i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion och förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion skall tillämpas på överrättsnotarier.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998 och skall upphöra att gälla den 31 december 2000.
  2. För hovrätts- och kammarrättsfiskalsaspiranter gäller bestämmelserna i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion respektive förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion. Vid tillämpning av 41 § första stycket förordningen med hovrättsinstruktion och 41 § första stycket förordningen med kammarrättsinstruktion får även inräknas tjänstgöring som föredragande i överrätt.
  3. Den som före den 1 december 1998 anställts som föredragande i överrätt får tillgodoräknas den tjänstgöringen vid tillämpning av 3 § första stycket denna förordning .
  4. För de överrättsnotarier som anställts enligt denna förordning skall förordningen tillämpas även efter den 31 december 2000.
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (2000:29) om ändring i förordningen (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000. Bestämmelserna i 2 § andra stycket, 3 § samt 4 § tillämpas även på den som har anställts som överrättsnotarie före den 1 mars 2000.
Omfattning
4 § betecknas 5 §; ändr. 1, 2, 3 §§; ny 4 §
Ikraftträder
2000-03-01

Förordning (2000:880) om fortsatt giltighet av förordningen (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2001-01-01