Förordning (1998:1375) om försöksverksamhet med notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1998-11-12
Ändring införd
SFS 1998:1375 i lydelse enligt SFS 2001:832
Ikraft
1999-01-01
Tidsbegränsad
2003-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Försöksverksamhet enligt denna förordning får bedrivas vid Blekinge tingsrätt och Länsrätten i Blekinge län, vid Växjö tingsrätt och Länsrätten i Kronobergs län samt vid Mariestads tingsrätt och Länsrätten i Mariestad för att pröva möjligheten att kombinera notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt. Förordning (2001:832).

2 §  Domstolsverket får besluta om anställning som tingsnotarie med tjänstgöringsskyldighet även vid länsrätten eller som länsrättsnotarie med tjänstgöringsskyldighet även vid tingsrätten.

[S2]Sådan notarietjänstgöring skall fullgöras under en tid av två år och sex månader. Minst ett år skall fullgöras vid respektive domstol.

3 §  Efter särskild prövning får tingsrätten eller länsrätten förlänga en anställning att gälla för längre tid än som anges i 2 §.

4 §  I övrigt tillämpas bestämmelserna i notarieförordningen (1990:469), förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion och förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion.

[S2]När en tingsnotarie tjänstgör vid länsrätten skall bestämmelserna i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion tillämpas på

[S3]tingsnotarien. När en länsrättsnotarie tjänstgör vid tingsrätten skall bestämmelserna i förordningen (1996:381) med tingsrättsinstruktion tillämpas på länsrättsnotarien.

5 §  Vid beslut om anställning enligt denna förordning gäller inte 15 och 28 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1375) om försöksverksamhet med notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999 och upphör att gälla den 31 december 2000.
  2. En tingsnotarie eller länsrättsnotarie som har fullgjort endast en viss del av notarietjänstgöringen enligt denna förordning och som förordnas på nytt på en notarietjänst kan förvärva notariemeritering tidigast när den sammanlagda tjänstgöringstiden uppgår till två år och sex månader.
  3. För de tingsnotarier och länsrättsnotarier som anställts enligt denna förordning skall förordningen tillämpas även efter den 31 december 2000.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:174) om ändring i förordningen (1998:1375) om försöksverksamhet med notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-05-10

Förordning (2000:881) om fortsatt giltighet av förordningen (1998:1375) om försöksverksamhet med notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:73) om ändring i förordningen (1998:1375) om försöksverksamhet med notiarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:832) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1998:1375) om försöksverksamhet med notarietjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt, dels ändring i samma förordning

Omfattning
forts. giltighet; ändring 1 §
Ikraftträder
2002-01-01