Inaktuell version

Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Departement
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Utfärdad
1998-11-05
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2005:1158
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Anmälan och samråd

1 §  Om det i ett mål eller ärende är fråga om tillstånd till vattenverksamhet vars tillåtlighet enligt Kammarkollegiet, Naturvårdsverket eller länsstyrelsen bör prövas av regeringen enligt vad som anges i 17 kap. 3 § miljöbalken, skall myndigheten i god tid innan målet eller ärendet sätts ut till huvudförhandling eller sammanträde eller tillståndsbeslut meddelas anmäla saken till regeringen.

2 §  Om ett mål eller ärende rör sådan vattenverksamhet som avses i 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken, skall Kammarkollegiet och Naturvårdsverket samråda med varandra samt med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten. Samråd skall också ske i andra mål och ärenden som är av sådan beskaffenhet som anges i 1 § denna förordning.

3 §  Om Kammarkollegiet, Naturvårdsverket eller en länsstyrelse för talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen och en kommun samtidigt för talan för att ta till vara allmänna intressen inom kommunen, skall myndigheten samråda med kommunen. Sådant samråd skall ske även i andra fall, när en fråga som är av allmänt intresse för en ort förekommer i målet eller ärendet.

Särskilda bestämmelser om markavvattning

4 §  En ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 9 § miljöbalken som prövas av en länsstyrelse skall vara skriftlig. Bestämmelserna i 22 kap. 1 § första stycket 1-5 och andra stycket 1 samt 2 § miljöbalken skall tillämpas i fråga om ansökningen. Vad som sägs om miljödomstol skall gälla länsstyrelsen.

[S2]Kungörelse av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning skall ske enligt 6 kap. 8 § miljöbalken samt 7 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Tiden för skriftliga synpunkter får inte sättas till kortare tid än fyra veckor efter det att kungörelsen var införd.

[S3]Bestämmelser om kungörelse då miljödomstolen prövar en ansökan finns i 22 kap. 3 § miljöbalken.

[S4]Bestämmelser om undantag i vissa fall från skyldigheten att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning finns i 2 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

5 §  Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i de områden som anges i bilagan till denna förordning.

6 §  Föreskrifter om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet meddelas av Statens jordbruksverk eller, då det endast är fråga om avvattning av skogsmark, av Skogsstyrelsen.

7 §  När en markavvattningssakkunnig förordnas, skall miljödomstolen underrätta Statens jordbruksverk om förordnandet. Är det endast fråga om avvattning av skogsmark skall i stället Skogsstyrelsen underrättas. Förordning (2005:1158).

Miljöbok

8 §  Miljödomstolens förteckning över vattenverksamhet inom domsområdet skall föras i en miljöbok i vilken vattenbok skall ingå. Föreskrifter om miljöboken meddelas av Domstolsverket.

Översändande av vissa domar och beslut m.m.

9 §  En kopia av domstolens dom eller slutliga beslut i ett ansökningsmål skall sändas till Naturvårdsverket, Kammarkollegiet och länsstyrelsen samt till den kommun inom vars område verksamheten bedrivs eller som har fört talan i målet. Har någon annan myndighet yttrat sig i målet, skall en kopia sändas också till den myndigheten.

[S2]En kopia av domstolens dom eller slutliga beslut i ansökningsmål som rör vattenverksamhet som anges i 11 kap. 2 § 1 miljöbalken skall sändas till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

10 §  När en domstol i ett mål om vattenverksamhet har meddelat en dom som innefattar bestämmelser till skydd för eller främjande av fisket, skall domstolen, sedan tiden för överklagande av domen har gått ut, skyndsamt sända en kopia av de delar av domen som innehåller sådana bestämmelser till Fiskeriverket. Kopian skall vara försedd med ett bevis som anger om domen har överklagats eller inte.

11 §  Sedan ett mål eller ärende om markavvattning avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, skall domstolen respektive länsstyrelsen skyndsamt sända en kopia av domen eller beslutet till Naturvårdsverket, i förekommande fall med en förteckning över deltagarna och deras andelstal i markavvattningssamfälligheten. En kopia skall också sändas till Skogsstyrelsen i fråga om verksamhet som rör avvattning av skogsmark och till länsstyrelsen när det gäller andra verksamheter. Förordning (2005:1158).

Underrättelser m.m. till lantmäterimyndigheten och Fideikommissnämnden

12 §  När domstolen vid tillstånd till vattenverksamhet har beslutat om inlösen av en del av fastighet och beslutet har vunnit laga kraft, skall domstolen utan dröjsmål till lantmäterimyndigheten sända dels en karta med beskrivning som avses i 22 kap. 24 § miljöbalken, dels ett utdrag av beslutet där det framgår vilket område som löses in. På kartan skall det intygas att den har utgjort grund för beslutet om inlösen.

[S2]När inlösen som avses i första stycket är fullbordad, skall länsstyrelsen genast underrätta lantmäterimyndigheten om detta.

13 §  Domstolen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om det förordnande som avses i 11 kap. 20 § första stycket miljöbalken. Förordning (2000:332).

14 §  Domstolen och länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om ett förordnande enligt 1 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719) att en inskriven särskild rättighet skall bestå eller upphöra. Förordning (2000:332).

15 §  Länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsregistret allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om att inlösen av mark vid tillstånd till vattenverksamhet är fullbordad. Förordning (2000:332).

16 §  Har löseskilling eller intrångsersättning som en innehavare av fideikommissegendom har rätt till nedsatts enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna till expropriationslagen (1972:719), skall länsstyrelsen underrätta fideikommissnämnden om det. Förordnande som avses i nämnda bestämmelse meddelas av nämnden.

Kungörelse enligt 6 kap. 19 § expropriationslagen (1972:719)

17 §  Besväras en fastighet av en inteckning som ursprungligen har beviljats i en fastighet med en annan registerbeteckning, skall den kungörelse som avses i 6 kap. 19 § expropriationslagen (1972:719) innehålla uppgifter om varje tidigare registerbeteckning på den fastighet vari inteckningen har gällt, dock inte beteckningen på en fastighet från vilken inteckningen har avlyfts eller en avstyckad del av fastigheten.

Underrättelse om besiktning

18 §  När tillsynsmyndigheten har fått uppgift om att besiktning enligt 22 kap. 25 § första stycket 3 miljöbalken har utförts, skall myndigheten underrätta miljödomstolen om detta.

Tillsyn och avgifter

19 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

Överklagande

20 §  I 19 kap. 1 § tredje stycket och 23 kap. 1 §miljöbalken finns bestämmelser om överklagande i särskilda fall.

[S2]Naturvårdsverket och Kammarkollegiet får överklaga länsstyrelsens beslut som rör frågor om markavvattning.

Straff och förverkande

21 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Bilaga

Län, kommuner och andra områden inom vilka förbud mot markavvattning gäller enligt 11 kap. 14 § miljöbalken

Län
Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län utom Hylte kommun Västra Götalands län
Kommuner Jönköpings kommun Tranås kommun Aneby kommun Eksjö kommun Vetlanda kommun Habo kommun Mullsjö kommun Säffle kommun Grums kommun Hammarö kommun Kristinehamns kommun Karlstads kommun utom Älvsbacka och Nyeds församlingar Örebro kommun Kumla kommun Hallsbergs kommun Laxå kommun Askersunds kommun Arboga kommun Kungsörs kommun Köpings kommun Hallstahammars kommun Västerås kommun

Områden

Områdets namn Län
Kävsjön-Store mosse F
Kilsviken O/S
Svartåområdet U
Dalälven-Färnebofjärden U/W/X
Hovranområdet W
Storkölen W
Tysjöarna Z
Oldflån-Flån Z
Aloppkölen Z
Ånnsjön Z
Sulsjön-Sulån Y
Mossaträsk-Stormyran Y
Umeälvens delta AC
Tärnasjön AC
Gammelstadsviken BD
Persöfjärden BD
Tjålmejaure (Tjålmejávrrie)-Laisdalen BD
Laidaure BD
Sjaunja BD
Tavvavuoma (Dávvavuopmi) BD
Förordning (2003:433).

Ändringar

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:332) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2003:433) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-08-01

Förordning (2005:1158) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 7, 11 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:168) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
nuvarande 19, 20, 21 §§ betecknas 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 19, 20, 21 §§ sätt närmast före 24, 25, 26 §§; nya 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 19 §
Ikraftträder
2007-05-15

Förordning (2010:961) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 18, 25 §§
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:30) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:630) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 21, 25 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:1173) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 4 §, bil.; nuvarande 4 § betecknas 5 §; ändr. den nya 5 §; nya 4, 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före de nya 4, 5 §§, närmast före 6 §
Ikraftträder
2014-02-15

Förordning (2016:725) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 4 a, 4 b, 4 c §§
Ikraftträder
2016-08-01

Förordning (2017:975) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 5, 20 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:253) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:2102) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., nuvarande 24, 25, 26 §§ betecknas 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 24, 25,26 §§ sätts närmast före 45, 46, 47 §; nya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§, rubr. närmast före 24, 36, 39, 40, 41, 42 §§
Ikraftträder
2019-01-11