Inaktuell version

Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1998-11-05
Ändring införd
SFS 1998:1388 i lydelse enligt SFS 2017:975
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Anmälan och samråd

1 §  Om det i ett mål eller ärende är fråga om tillstånd till vattenverksamhet vars tillåtlighet enligt Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller länsstyrelsen bör prövas av regeringen enligt 17 kap. 3 § miljöbalken, ska myndigheten i god tid innan målet eller ärendet sätts ut till huvudförhandling eller sammanträde eller tillståndsbeslut meddelas anmäla saken till regeringen. Förordning (2011:630).

2 §  Om ett mål eller ärende rör sådan vattenverksamhet som avses i 4 kap. 6 § tredje stycket miljöbalken, ska Kammarkollegiet och Havs- och vattenmyndigheten samråda med varandra samt med länsstyrelsen och tillsynsmyndigheten. Samråd ska också ske i andra mål och ärenden som är av sådant slag som anges i 1 § denna förordning. Förordning (2011:630).

3 §  Om Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten eller en länsstyrelse för talan för att tillvarata miljöintressen och andra allmänna intressen och en kommun samtidigt för talan för att tillvarata allmänna intressen inom kommunen, ska myndigheten samråda med kommunen. Sådant samråd ska ske även i andra fall när en fråga som är av allmänt intresse för en ort förekommer i målet eller ärendet. Förordning (2011:630).

Förbud mot markavvattning

4 §  Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i Blekinge, Gotlands, Kalmar, Kronobergs, Skåne, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västra Götalands och Östergötlands län samt i Hallands län utom Hylte kommun. Förordning (2013:1173).

4 a §  Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i Aneby, Arboga, Askersunds, Eksjö, Grums, Habo, Hallsbergs, Hallstahammars, Hammarö, Jönköpings, Kristinehamns, Kumla, Kungsörs, Köpings, Laxå, Mullsjö, Säffle, Tranås, Vetlanda, Västerås och Örebro kommuner samt i Karlstads kommun utom Älvsbacka och Nyeds distrikt. Förordning (2016:725).

4 b §  Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i områdena

 1. Färnebofjärden i Dalarnas, Gävleborgs och Västmanlands län,
 2. Nittälven i Dalarnas och Örebro län, och
 3. Vattenån i Jämtlands och Västernorrlands län.

[S2]En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Förordning (2016:725).

4 c §  Förbud enligt 11 kap. 14 § första stycket miljöbalken mot markavvattning gäller i områdena

 1. Hovranområdet, Koppången och Storkölen i Dalarnas län,
 2. Gustavsmurarna–Tröskens rikkärr och Mellanljusnan i Gävleborgs län,
 3. Aloppkölen, Gullhög–Tönningfloarna, Oldflån–Flån, Sikåsvågarna, Tysjöarna och Ånnsjön i Jämtlands län,
 4. Store mosse i Jönköpings län,
 5. Gammelstadsviken, Laidaure, Mannavuoma, Mellerstön, Persöfjärden, Pirttimysvuoma, Päivävuoma, Rappomyran, Sjaunja, Tavvavuoma (Dávvavuopmi), Tjålmejaure (Tjålmejávrrie)–Laisdalen och Vasikkavuoma i Norrbottens län,
 6. Blaikfjället, Tärnasjön, Umeälvens delta och Vindelälven i Västerbottens län,
 7. Mossaträsk–Stormyran och Övre sulån i Västernorrlands län,
 8. Svartådalen i Västmanlands län, och
 9. Getapulien–Grönbo i Örebro län.

[S2]En förteckning över områdena och deras geografiska avgränsningar finns tillgänglig hos Naturvårdsverket enligt 15 § andra stycket 4 förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Förordning (2016:725).

Tillståndsprövning av markavvattning

5 §  En ansökan om tillstånd till markavvattning enligt 11 kap. 9 § miljöbalken som prövas av en länsstyrelse ska vara skriftlig. Bestämmelserna i 22 kap. 1 § första stycket 1–5 och andra stycket 1 samt 2 § miljöbalken ska tillämpas i fråga om ansökningen. Det som sägs där om mark- och miljödomstol ska gälla länsstyrelsen.

[S2]Kungörelse av ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska ske enligt 6 kap.3941 §§miljöbalken samt 20 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). Tiden för skriftliga synpunkter får inte sättas till kortare tid än fyra veckor efter kungörelsen.

[S3]Bestämmelser om kungörelse då mark- och miljödomstolen prövar en ansökan finns i 22 kap. 3 § miljöbalken. Förordning (2017:975).

Markavvattningssakkunnig

6 §  Föreskrifter om behörighet att vara markavvattningssakkunnig enligt 7 kap. lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet meddelas av Statens jordbruksverk eller, då det endast är fråga om avvattning av skogsmark, av Skogsstyrelsen.

7 §  När en markavvattningssakkunnig förordnas, ska mark- och miljödomstolen underrätta Statens jordbruksverk om förordnandet. Om det endast är fråga om avvattning av skogsmark, ska i stället Skogsstyrelsen underrättas. Förordning (2010:961).

Miljöbok

8 §  Mark- och miljödomstolens förteckning över vattenverksamheter inom domsområdet ska föras i en miljöbok som en vattenbok ska ingå i.

[S2]Domstolsverket får meddela föreskrifter om miljöboken. Förordning (2010:961).

Översändande av vissa domar och beslut m.m.

9 §  En kopia av domstolens dom eller slutliga beslut i ett ansökningsmål ska skickas till

 1. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet,
 2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, om målet rör en vattenverksamhet som anges i 11 kap. 2 § 1 miljöbalken,
 3. länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs,
 4. den kommun inom vars område verksamheten bedrivs eller som har fört talan i målet, och
 5. den eller de myndigheter i övrigt som har yttrat sig i målet. Förordning (2011:630).

10 §  När en domstol i ett mål om vattenverksamhet har meddelat en dom som innefattar bestämmelser till skydd för eller främjande av fisket, ska domstolen, när tiden för överklagande av domen har gått ut, skyndsamt skicka en kopia av de delar av domen som innehåller sådana bestämmelser till Havs- och vattenmyndigheten. Kopian ska vara försedd med ett bevis som anger om domen har överklagats eller inte. Förordning (2011:630).

11 §  När ett mål eller ärende om markavvattning har avgjorts genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft, ska domstolen respektive länsstyrelsen skyndsamt skicka en kopia av domen eller beslutet till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, i förekommande fall med en förteckning över deltagarna och deras andelstal i markavvattningssamfälligheten. En kopia ska också skickas till Skogsstyrelsen i fråga om verksamhet som rör avvattning av skogsmark, till Statens jordbruksverk i fråga om verksamhet som rör avvattning av jordbruksmark och till länsstyrelsen när det gäller andra verksamheter. Förordning (2011:630).

Underrättelser m.m. till lantmäterimyndigheten och Fideikommissnämnden

12 §  När domstolen vid tillstånd till vattenverksamhet har beslutat om inlösen av en del av fastighet och beslutet har vunnit laga kraft, skall domstolen utan dröjsmål till lantmäterimyndigheten sända dels en karta med beskrivning som avses i 22 kap. 24 § miljöbalken, dels ett utdrag av beslutet där det framgår vilket område som löses in. På kartan skall det intygas att den har utgjort grund för beslutet om inlösen.

[S2]När inlösen som avses i första stycket är fullbordad, skall länsstyrelsen genast underrätta lantmäterimyndigheten om detta.

13 §  Domstolen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om det förordnande som avses i 11 kap. 20 § första stycket miljöbalken. Förordning (2000:332).

14 §  Domstolen och länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsregistrets allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om ett förordnande enligt 1 kap. 3 § expropriationslagen (1972:719) att en inskriven särskild rättighet skall bestå eller upphöra. Förordning (2000:332).

15 §  Länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsregistret allmänna del skriftligen underrätta lantmäterimyndigheten om att inlösen av mark vid tillstånd till vattenverksamhet är fullbordad. Förordning (2000:332).

16 §  Har löseskilling eller intrångsersättning som en innehavare av fideikommissegendom har rätt till nedsatts enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna till expropriationslagen (1972:719), skall länsstyrelsen underrätta fideikommissnämnden om det. Förordnande som avses i nämnda bestämmelse meddelas av nämnden.

Kungörelse enligt 6 kap. 19 § expropriationslagen (1972:719)

17 §  Besväras en fastighet av en inteckning som ursprungligen har beviljats i en fastighet med en annan registerbeteckning, skall den kungörelse som avses i 6 kap. 19 § expropriationslagen (1972:719) innehålla uppgifter om varje tidigare registerbeteckning på den fastighet vari inteckningen har gällt, dock inte beteckningen på en fastighet från vilken inteckningen har avlyfts eller en avstyckad del av fastigheten.

Underrättelse om besiktning

18 §  När tillsynsmyndigheten har fått uppgift om att en besiktning enligt 22 kap. 25 § första stycket 3 miljöbalken har utförts, ska myndigheten underrätta mark- och miljödomstolen om detta. Förordning (2010:961).

Anmälningsplikt i stället för tillståndsplikt

19 §  I stället för tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken gäller att en vattenverksamhet inte får påbörjas innan den har anmälts hos tillsynsmyndigheten, om verksamheten innebär

 1. anläggande av våtmark där vattenområdet har en yta som inte överstiger 5 hektar,
 2. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter,
 3. uppförande av en anläggning, fyllning eller pålning i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter,
 4. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattendraget uppgår till högst 500 kvadratmeter,
 5. grävning, schaktning, muddring, sprängning eller annan liknande åtgärd i ett annat vattenområde än vattendrag, om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår till högst 3 000 kvadratmeter,
 6. byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund,
 7. omgrävning av ett vattendrag med en medelvattenföring som uppgår till högst 1 kubikmeter per sekund, om åtgärden inte är att hänföra till markavvattning,
 8. nedläggning eller byte av en kabel, ett rör eller en ledning i ett vattenområde,
 9. bortledande av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn från ett vattendrag, dock högst 100 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta,
 10. bortledande av högst 1 000 kubikmeter ytvatten per dygn från ett annat vattenområde än vattendrag, dock högst 200 000 kubikmeter per år, eller utförande av anläggningar för detta,
 11. utrivning av en vattenanläggning som tillkommit till följd av en verksamhet enligt 1-10,
 12. ändring av en anmäld vattenverksamhet enligt 1-10, eller
 13. ändring av en tillståndsprövad vattenverksamhet, om ändringen är en anmälningspliktig verksamhet enligt 1-10. Förordning (2007:168).

20 §  En anmälan enligt 19 § ska vara skriftlig. Den får göras elektroniskt. Om den endast görs i pappersform, ska den ges in i två exemplar. Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar, kartor och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma verksamhetens art, omfattning, miljöeffekter och påverkan på närliggande fastigheter. Förordning (2017:975).

21 §  Tillsynsmyndigheten ska genast skicka en kopia av anmälan till

 1. den kommunala nämnden, och
 2. Havs- och vattenmyndigheten, om det kan antas att det allmänna fiskeintresset berörs av verksamheten. Förordning (2011:630).

22 §  Tillsynsmyndigheten skall ge de statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken tillfälle att yttra sig i anmälningsärendet. Förordning (2007:168).

23 §  När anmälningsärendet är tillräckligt utrett, skall tillsynsmyndigheten

 1. besluta om de förbud för verksamhetsutövaren som behövs enligt miljöbalken,
 2. förelägga verksamhetsutövaren att
  1. vidta de försiktighetsmått som behövs enligt miljöbalken, eller
  2. ansöka om tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken, om det behövs med hänsyn till verksamhetens påverkan på miljön eller enskilda intressen, eller
 3. om det inte behövs något förbud eller föreläggande enligt 1 och 2, underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

[S2]Vid bedömningen av verksamhetens påverkan på enskilda intressen skall tillsynsmyndigheten särskilt beakta om det i ärendet finns ett yrkande om

 1. särskild tvångsrätt enligt 28 kap. 10 § miljöbalken,
 2. ersättning enligt 31 kap. 16 § miljöbalken, eller
 3. inlösen enligt 31 kap. 17 § miljöbalken. Förordning (2007:168).

Tillsyn och avgifter

24 §  Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap.miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 2 kap.4, 29 och 31 §§miljötillsynsförordningen.

[S2]Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordning (2011:30).

Överklagande

25 §  I 19 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken samt 1 kap. 2 § första stycket och 5 kap. lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar finns det bestämmelser om överklagande i särskilda fall.

[S2]Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kammarkollegiet får överklaga länsstyrelsens beslut som rör frågor om markavvattning. Förordning (2011:630).

Straff och förverkande

26 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (2007:168).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1388) om vattenverksamheter

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:332) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 13, 14, 15 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2003:433) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-08-01

Förordning (2005:1158) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 7, 11 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:168) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2007.
 2. Äldre föreskrifter gäller i mål och ärenden om vattenverksamhet som inletts före ikraftträdandet.
Omfattning
nuvarande 19, 20, 21 §§ betecknas 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 19, 20, 21 §§ sätt närmast före 24, 25, 26 §§; nya 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 19 §
Ikraftträder
2007-05-15

Förordning (2010:961) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 4, 7, 8, 18, 25 §§
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:30) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:630) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 21, 25 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2013:1173) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
upph. 5 §, rubr. närmast före 4 §, bil.; nuvarande 4 § betecknas 5 §; ändr. den nya 5 §; nya 4, 4 a, 4 b, 4 c §§, rubr. närmast före de nya 4, 5 §§, närmast före 6 §
Ikraftträder
2014-02-15

Förordning (2016:725) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 4 a, 4 b, 4 c §§
Ikraftträder
2016-08-01

Förordning (2017:975) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
Bilagan har upphävts genom förordning (2013:1173).
Omfattning
ändr. 5, 20 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:253) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:2102) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.

Omfattning
ändr. författningsrubr., nuvarande 24, 25, 26 §§ betecknas 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 24, 25,26 §§ sätts närmast före 45, 46, 47 §; nya 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 §§, rubr. närmast före 24, 36, 39, 40, 41, 42 §§
Ikraftträder
2019-01-11