Upphävd författning

Förordning (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
SFS 1998:1473 i lydelse enligt SFS 2009:203
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1989:365) om miljöskadeförsäkring
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Ett årligt bidrag till den miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring som avses i 33 kap. 1 § miljöbalken ska betalas till försäkringsgivaren Zurich Insurance plc. (Ireland), Filial Sverige, med de belopp som framgår av 2 och 3 §§. Förordning (2009:203).

2 §  Om verksamheten är anmälningspliktig enligt avdelning 1 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska bidraget till miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen betalas med 400 kronor. Förordning (2008:693).

3 §  Om verksamheten är tillståndspliktig enligt avdelning 1 i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, ska bidraget till miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen betalas med ett belopp som beräknas med utgångspunkt i den avgift som anges för en sådan verksamhet i bilagan till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (tillsynsavgiften). Oavsett vem som utövar tillsynen över verksamheten, ska bidraget alltid beräknas som om tillsynen utövas av länsstyrelsen.

[S2]Om verksamhetsutövaren är staten eller en kommun eller om verksamhetsutövaren har ställt säkerhet för avhjälpande av en miljöskada och för andra återställningsåtgärder, ska bidraget motsvara 3,5 procent av tillsynsavgiften, dock minst 400 kronor.

[S3]I andra fall än de som anges i andra stycket ska bidraget motsvara 7 procent av tillsynsavgiften, dock minst 400 kronor. Förordning (2008:693).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då förordningen (1989:365) om miljöskadeförsäkring skall upphöra att gälla. Bestämmelserna i förordningen (1989:365) gäller dock alltjämt i fråga om bidrag till miljöskadeförsäkringen som avser tid före den 1 januari 1999.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:141) om ändring i förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999.
För innevarande år skall, i fråga om de verksamheter som inte omfattas av 3 § i dess äldre lydelse, bidrag betalas med tre fjärdedelar av det årliga bidraget.
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2002:1003) om ändring i förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2005:1109) om ändring i förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag till miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2007:671) om ändring i förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2008:693) om ändring i förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.
  2. Bestämmelserna i 3 § i sin nya lydelse ska tillämpas första gången för de bidrag som ska betalas för 2009.
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2009:203) om ändring i förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2009-05-01

Förordning (2009:1211) om upphävande av förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

Omfattning
upph.