Förordning (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1998-12-03
Ändring införd
SFS 1998:1636 i lydelse enligt SFS 2011:676
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Statsbidrag får enligt denna förordning i mån av tillgång på medel lämnas för utveckling av skolväsendet. Med skolväsendet jämställs sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.skollagen (2010:800). Förordning (2011:676).

2 §  Bidrag får lämnas till elev- och föräldraorganisationer.

[S2]Bidrag ska i första hand lämnas för åtgärder som syftar till att öka elev- och föräldrainflytandet inom skolväsendet. Bidrag får också lämnas för åtgärder som syftar till att stärka elevernas lokala organisationer. Förordning (2011:676).

3 §  Frågor om bidrag prövas av Statens skolverk. Förordning (2008:626).

4 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2008:626).

5 §  Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning. Förordning (2008:626).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:874) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet och barnomsorgen

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:1167) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet och barnomsorgen

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2005:570) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet och barnomsorgen

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2008:54) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2008-04-01

Förordning (2008:626) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten

Omfattning
ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
2008-10-01

Förordning (2011:676) om ändring i förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet, skolbarnsomsorgen och förskoleverksamheten

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2011-07-01