Upphävd författning

Förordning (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
SFS 1998:1773 i lydelse enligt SFS 2017:464
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  I denna förordning meddelas föreskrifter om ersättning enligt 33 kap. 28 § socialförsäkringsbalken vid anställning av en person som får tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning. Förordning (2010:1706).

2 §  Ersättning ska betalas

  1. vid anställning med lönebidrag för anställning med ett belopp som motsvarar lönebidraget, och
  2. vid anställning hos Samhall Aktiebolag med ett belopp som motsvarar kostnaden för lön och andra förmåner enligt kollektivavtal samt avgifter som ska betalas enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

[S2]Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan efter särskild framställning. Ersättning enligt 1 betalas till Arbetsförmedlingen. Ersättning enligt 2 betalas till Samhall Aktiebolag. Förordning (2017:464).

3 §  Försäkringskassan ska underrätta Arbetsförmedlingen om vilka personer som får tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning och som står till förfogande för arbete motsvarande den återstående arbetsförmågan. Underrättelsen ska lämnas när beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning meddelas eller vid den senare tidpunkt då den försäkrade står till förfogande för arbete motsvarande den återstående arbetsförmågan. Förordning (2007:895).

4 §  Ersättning vid anställning hos Samhall Aktiebolag enligt 2 § 2 betalas för tid från och med sex månader efter det att beslut om sjukersättning eller aktivitetsersättning har meddelats, för den som då inte har kunnat beredas en annan anställning. Förordning (2002:880).

5 §  Arbetsförmedlingen ska inom sju månader från underrättelse enligt 3 § meddela Försäkringskassan om vidtagna åtgärder och resultatet av dessa. Förordning (2007:895).

6 §  Arbetsförmedlingen och Samhall Aktiebolag ska genast underrätta Försäkringskassan om ändringar i förhållanden rörande personer för vilka ersättning enligt denna förordning betalas, om ändringarna kan inverka på rätten till ersättningen. Förordning (2007:895).

7 §  Om ersättning enligt denna förordning har betalats ut felaktigt skall Försäkringskassan besluta att ersättningen skall betalas tillbaka. Om det finns särskilda skäl för det får Försäkringskassan efterge kravet på återbetalning. Förordning (2004:906).

8 §  Följande bestämmelser i socialförsäkringsbalken ska tillämpas på ersättning enligt denna förordning:

[S2]107 kap. 12 § om preskription,

[S3]113 kap.217, 19, 20 och 21 §§ om ändring och omprövning av beslut och om överklagande. Förordning (2013:399).

9 §  Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av bestämmelserna om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning i 33 kap.2628 §§socialförsäkringsbalken och av denna förordning. Förordning (2010:1706).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
  2. I fråga om personer som vid ikraftträdandet uppbär tre fjärdedels förtidspension eller sjukbidrag skall underrättelse enligt 3 § ske snarast efter ikraftträdandet.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:1041) om ändring i förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels förtidspension eller sjukbidrag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2002:880) om ändring i förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels förtidspension eller sjukbidrag

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 9 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:906) om ändring i förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:895) om ändring i förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med aktivitetsersättning

Omfattning
ändr. 2, 3, 5, 6 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2010:1706) om ändring i förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

Omfattning
ändr. 1, 2, 8, 9 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:399) om ändring i förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
  2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2013-07-01

Förordning (2017:464) om ändring i förordningen (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2017-07-01

Ändring, SFS 2020:1257

Omfattning
upph.