Upphävd författning

Förordning (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-12-22
Ändring införd
SFS 1998:1820 i lydelse enligt SFS 2006:1576
Ikraft
1999-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller utöver de allmänna föreskrifterna i verksförordningen (1995:1322) om myndigheters skyldigheter i samband med beslut om föreskrifter eller allmänna råd enligt författningssamlingsförordningen (1976:725).

2 §  När en myndighet under regeringen överväger nya eller förändrade regler som kan ha effekter av betydelse för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt skall myndigheten så tidigt som möjligt göra en särskild konsekvensanalys i dessa avseenden och dokumentera denna. Analysen skall ske i den omfattning som är påkallad i det enskilda fallet.

3 §  Konsekvensanalysen skall stödjas på följande frågeställningar:

 1. Vilket är problemet och vad händer om någon reglering inte sker?
 2. Finns det några alternativa lösningar?
 3. Vilka administrativa, praktiska eller andra åtgärder måste småföretagen vidta till följd av regleringen?
 4. Vilken tidsåtgång kan reglerna föra med sig för småföretagen?
 5. Vilka lönekostnader, andra kostnader eller resursbelastning i övrigt för småföretagen kan reglerna leda till?
 6. Kan reglerna komma att snedvrida konkurrensförhållandena till nackdel för småföretagen eller i övrigt försämra deras konkurrensförutsättningar?
 7. Kommer reglerna att i andra avseenden påverka småföretagen?
 8. Går det att kontrollera efterlevnaden av reglerna, och hur kommer reglernas effekter för småföretag att uppmärksammas och granskas?
 9. Bör reglerna gälla endast viss begränsad tid för att hindra eventuella negativa effekter för småföretagen?
 10. Behöver särskilda hänsyn tas till småföretagens villkor när det gäller tiden för reglernas ikraftträdande?
 11. Finns det behov av speciella informationsinsatser?
 12. Hur har samråd som behövs skett med näringslivet och med myndigheter som särskilt berörs, och vilka synpunkter av betydelse har kommit fram?

[S2]Vid analys enligt första stycket skall myndigheten i den omfattning som behövs samråda med företrädare för näringslivet samt med myndigheter som särskilt berörs.

4 §  Myndigheten skall årligen före den 1 mars till Verket för näringslivsutveckling rapportera enligt denna förordning om sitt arbete med konsekvensanalyser under det gångna verksamhetsåret. I sin rapport skall myndigheten ange de praktiska erfarenheterna och resultaten av detta arbete. Förordning (2006:1576).

Ändringar

Förordning (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor

Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (2004:1371) om ändring i förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2005-01-15

Förordning (2006:1576) om ändring i förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensansalys av reglers effekter för små företags villkor

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-02-15

Ändring, SFS 2007:1244

Omfattning
upph.