Upphävd författning

Förordning (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
SFS 2000:1178 i lydelse enligt SFS 2007:17
Ikraft
2001-01-01
Upphäver
Förordning (1997:1178) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Verket för näringslivsutveckling skall genom företagsfinansiering, information och rådgivning samt stöd till program och processer stärka näringslivets förutsättningar och främja regional tillväxt. Verket skall därvid dels verka för förbättrade förutsättningar för nyetablering av företag samt ökad tillväxt och livskraft i befintliga företag, dels särskilt främja näringslivets utveckling i regionalpolitiskt prioriterade områden och i övrigt verka för en balanserad regional utveckling. Verket skall underlätta strukturomvandling och internationalisering.

[S2]Inom sitt verksamhetsområde skall verket

 1. följa den internationella utvecklingen,
 2. främja svenskt deltagande i internationellt samarbete,
 3. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet och vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga berörda parter, och
 4. främja integration och jämställdhet. Förordning (2006:1150).

2 §  De insatser som Verket för näringslivsutveckling gör skall utgå från företagens och företagarnas behov. Verket skall utveckla sin beställarroll genom att utnyttja andra aktörers kompetens. Verket bör eftersträva att dess insatser är väl avgränsade i tid och omfattning och kontinuerligt följa upp och ompröva sin verksamhet.

3 §  Verket för näringslivsutveckling skall tillsammans med ALMI Företagspartner AB utgöra ett gemensamt kompetenscentrum genom att integrera och samordna de uppgifter som framgår av 1 §.

4 §  Verket för näringslivsutveckling skall främja ökad samordning mellan statliga aktörer inriktade på företagsutveckling och regional utveckling samt komplettera och stärka verksamhet som bedrivs av andra aktörer med närings- eller regionalpolitisk inriktning. Verket skall särkilt samverka med Verket för innovationssystem och Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Företagsfinansiering

5 §  Verket för näringlivsutveckling skall samverka med organisationer som har företagsutvecklande ändamål i ärenden om finansiellt stöd till företag och projekt. Förordning (2004:1372).

6 §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. handlägga ärenden om regionalpolitiskt stöd,
 2. följa den regionalpolitiska stödgivningen och till regeringen rapportera iakttagelser av betydelse, och
 3. följa upp den regionalpolitiska stödgivningen samt samla in och genom bland annat utbildning sprida erfarenheter från denna.

7 §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. bevaka statens intressen vid företagsrekonstruktion och konkurs samt när det i övrigt är nödvändigt, och
 2. i den utsträckning regeringen beslutar, bistå när Europeiska gemenskapernas kommission gör kontrollbesök som gäller statligt stöd. Förordning (2004:1372).

Regelförbättring

7 a §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. ta emot de rapporter som anges i 4 § förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor och senast den 1 juli varje år till regeringen ge in ett underlag baserat på rapporterna, som kan ligga till grund för regeringens årliga skrivelse om regelförbättring,
 2. vara en resurs för andra myndigheter i deras arbete med de konsekvensanalyser som avses i förordningen om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor,
 3. utveckla, underhålla och tillämpa metoder för att mäta administrativa eller andra kostnader för företag som regler för företagande kan medföra, och andra metoder som kan användas för att förbättra dessa regler,
 4. tillhandahålla en servicefunktion för att ta emot synpunkter och förslag som rör regler för företagande samt årligen svara för en sammanställning och analys av sådana synpunkter eller förslag som har kommit in till verket,
 5. delta i det internationella arbetet på regelförbättringsområdet, och
 6. även i övrigt vara en resurs i frågor om regelförbättring. Förordning (2004:1372).

Information och rådgivning

8 §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. på ett enkelt och samordnat sätt erbjuda myndighetsinformation som är relevant för företagen,
 2. bedriva företagsrådgivning för blivande och redan etablerade företag och företagare,
 3. svara för information till företag när det gäller de regionalpolitiska stöden samt i övrigt lämna råd och upplysningar om förutsättningarna för näringslivet i olika delar av landet,
 4. informera om EG:s statsstödsregler på lokal, regional och nationell nivå, och
 5. vara svensk kontaktpunkt för småföretagsinriktade EU-program och samordnare i det svenska nätverket för Euro Info Centre.

Stöd till program och processer

9 §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. ta initiativ till och samordna nätverk och mötesplatser där kunskapsutbyte för företag och regional utveckling kan ske,
 2. lämna stöd till lokala kooperativa utvecklingscentra, och
 3. tillhandahålla ett projekt- och stödärendehanteringssystem. Förordning (2007:17).

10 §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. delta i arbetet med de regionala tillväxtprogrammen och samverka med företrädare för den centrala och regionala nivån, och
 2. stödja och bidra till utveckling av tillväxtprogramsprocessen. Förordning (2007:17).

11 §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. främja sysselsättningen och näringslivets utveckling i de regionalpolitiska stödområdena genom särskilda insatser,
 2. stödja länsstyrelserna, samverkansorganen och de regionala självstyrelseorganen i deras strategi- och programarbete samt projektverksamhet,
 3. inom ramen för EG:s strukturfonder vara förvaltande och attesterande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning och för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete,
 4. svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéerna för de regionala strukturfondsprogrammen samt programmen Nord, Botnia-Atlantica, Sverige-Norge och Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete, och
 5. verka för att samordna genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen med genomförandet av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning. Förordning (2007:17).

11 a §  Verket för näringslivsutveckling skall

 1. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt för analys avseende turism,
 2. främja kunskaps- och kvalitetsutveckling avseende turism, och
 3. utveckla samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och turistnäringen för att stärka turistnäringens utveckling. Förordning (2005:1234).

11 b §  Verket för näringslivsutveckling skall, mot ersättning, utföra kansligöromål åt Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism. Förordning (2005:1234).

Övriga uppgifter

12 §  Verket för näringslivsutveckling får utföra uppdrag åt andra. För uppdrag åt andra än regeringen skall ersättning enligt avgiftsförordningen (1992:191) tas ut.

12 a §  Verket för näringslivsutveckling skall i fråga om sitt miljömålsarbete enligt 1 § andra stycket 3 rapportera till det miljömålsråd som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering som behövs. Förordning (2006:1150).

Verksförordningens tillämpning

13 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Verket för näringslivsutveckling med undantag av 3, 5, 12, 17, 21, 32 och 34 §§.

[S2]Det som sägs i 6-9 §§verksförordningen om myndighetens chef skall i stället gälla styrelsen. Förordning (2007:17).

Internrevision

13 a §  Verket för näringslivsutveckling skall tillämpa internrevisionsförordningen (2006:1228). Förordning (2006:1256).

Verkets ledning

14 §  Verket för näringslivsutveckling leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

[S2]Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Förordning (2001:18).

14 a §  Hos Verket för näringslivsutveckling finns en överdirektör som är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2003:340).

Organisation

15 §  Vid Verket för näringslivsutveckling finns det en enhet för förvaltning av de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt av programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete. För handläggning på regional nivå av ärenden som avser stöd från dessa program skall tjänstemän vara stationerade i Luleå, Östersund, Gävle, Örebro, Jönköping, Stockholm, Göteborg och Malmö.

[S2]I övrigt bestämmer Verket för näringslivsutveckling sin egen organisation. Förordning (2007:17).

Anställningar

15 a §  Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut av regeringen.

[S2]Andra anställningar än som anges i 23 § beslutas av myndigheten. Förordning (2005:200).

Personalföreträdare

16 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Verket för näringslivsutveckling.

Förvaltning av regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning m.m.

17 §  Den enhet inom Verket för näringslivsutveckling som har till uppgift att förvalta de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt programmet Öresund-Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete skall

 1. besluta om föreskrifter och besluta i ärenden som rör stöd, och
 2. fullgöra de uppgifter i övrigt som åligger en förvaltningsmyndighet enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 och rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999.

[S2]Särskilda bestämmelser om förvaltning av EG:s strukturfonder finns i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Förordning (2007:17).

17 a §  Enhetens personal skall medverka i myndighetens övriga verksamhet i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art. Förordning (2007:17).

17 b §  Chefen för enheten beslutar om föreskrifter och beslutar i ärenden som hör till enhetens ansvarsområde.

[S2]Ärenden som inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut av chefen.

[S3]Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter. Förordning (2007:17).

18 §  Inom verket finns ett råd för miljöteknik, miljödriven affärsutveckling och miljöteknikexport med uppgift att vara ett organ för att samordna och förstärka de insatser som på statens uppdrag genomförs för att främja miljödriven teknikutveckling, miljödriven näringslivsutveckling och miljöteknikexport.

[S2]Rådet skall stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft på den svenska och internationella marknaden inom området miljöteknik samt miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser och tjänster.

[S3]Rådet skall i detta syfte

 1. utveckla nätverk samt stärka existerande nätverk mellan marknadens olika aktörer så att utvecklingen och marknadsföringen av svensk teknik stärks inom området,
 2. identifiera och informera om Sveriges konkurrensfördelar inom området,
 3. samla in, analysera och sprida väsentlig information och kunskap inom området,
 4. uppmärksamma regeringen på hinder för samordning av de statligt finansierade insatserna för att främja innovation, produktutveckling, marknadsintroduktion samt export av miljöteknik samt miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser och tjänster,
 5. bistå Regeringskansliet i dess internationella kontakter på området. Förordning (2005:200).

19 §  Rådet består av högst tio ledamöter. Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter för en bestämd tid. Förordning (2005:200).

20 §  Rådet är beslutfört när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2005:200).

21 §  Rådet får överlåta åt generaldirektören att besluta i frågor som inte har principiell betydelse eller är av större vikt. Förordning (2005:200).

22 §  Till rådet skall knytas ett kansli. Rådet beslutar om inriktningen på den verksamhet som kansliet bedriver. Förordning (2005:200).

23 §  Kansliet leds av en kanslichef. Kanslichefen anställs genom beslut av styrelsen för Verket för näringslivsutveckling efter samråd med rådet. Förordning (2005:200).

Handläggning av ärenden

24 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, personalansvarsnämnden eller enheten som förvaltar de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning samt programmet Öresund- Kattegatt-Skagerrak inom målet europeiskt territoriellt samarbete.

[S2]Ärenden som inte behöver avgöras av generaldirektören får avgöras av en annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut av generaldirektören.

[S3]Andra stycket gäller inte beslut om föreskrifter. Förordning (2007:17).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001, då förordningen (1997:1178) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket skall upphöra att gälla.
 2. Vad regeringen i särskilda beslut föreskrivit om Närings- och teknikutvecklingsverket skall i stället avse Verket för näringslivsutveckling under förutsättning att besluten gäller frågor som hör till verkets ansvarsområde.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:18) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 13, 14 §§
Ikraftträder
2001-03-01

Förordning (2002:856) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:340) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
ändr. 13 §; nya 14 a, 15 a §§, rubr. närmast före 15 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:1372) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2005 i fråga om 7 § och i övrigt den 15 januari 2005.
 2. För stöd som har beviljats före den 15 januari 2005 gäller 5 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 5, 7 §§; ny 7 a §, rubr. närmast före 7 a §
Ikraftträder
2005-01-15

Förordning (2005:200) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
ändr. 15 a §; nya 18, 19, 20, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före 18 §
Ikraftträder
2005-06-01

Förordning (2005:1234) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
nya 11 a, 11 b §§
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:1150) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
ändr. 1 §; ny 12 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2006:1256) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Omfattning
ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:17) om ändring i förordningen (2000:1178) med instruktion för Verket för näringslivsutveckling

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som avser programperioden 2000-2006.
Omfattning
ändr. 9, 10, 11, 13, 17 §§, rubr. närmast före 17 §; nya 15, 17 a, 17 b, 24 §§, rubr. närmast före 15, 24 §§
CELEX-nr
32006R1083
Ikraftträder
2007-03-01

Ändring, SFS 2007:1155

Omfattning
upph.