Upphävd författning

Förordning (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1998-04-29
Ändring införd
SFS 1998:196 i lydelse enligt SFS 2006:795
Ikraft
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor.

2 §  Ärenden om förhandsbesked avgörs efter beredning och föredragning av tjänstemän vid Skatterättsnämndens kansli.

[S2]Sakkunniga får kallas att närvara vid överläggningen men får inte delta i nämndens beslut. Detsamma gäller ersättare, även om ingen av ledamöterna har förhinder.

3 § Har upphävts genom förordning (2003:1115).

4 §  Avgift enligt 17 § första stycket lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor skall bestämmas till högst 20 000 kronor och lägst 1 000 kronor. Om det finns särskilda skäl får avgiften bestämmas till lägre belopp än 1 000 kronor.

[S2]Avgiften får tas ut genom postförskott på den försändelse genom vilken förhandsbeskedet sänds till sökanden. Förordning (2006:795).

5 §  I 11 och 18 §§ förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket finns bestämmelser om Skatterättsnämndens kansli och om tillsättande av kanslichef vid Skatterättsnämndens kansli. Förordning (2003:1115).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor

    Förarbeten
    Rskr. 1997/98:194, Prop. 1997/98:65, Bet. 1997/98:SkU19
    Ikraftträder
    1998-07-01

Förordning (2003:1115) om ändring i förordningen (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 5 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2006:795) om ändring i förordningen (1998:196) om förhandsbesked i skattefrågor

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande, om ansökan om förhandsbesked har kommit in till Skatterättsnämnden före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-07-01

Ändring, SFS 2007:785

Omfattning
upph.