Upphävd författning

Förordning (1998:213) om foder

Version: 2004:137

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1998-05-07
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2004:137
Upphäver
Förordning (1985:879) om foder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Termer och begrepp som används i lagen (1985:295) om foder har samma betydelse i denna förordning.

2 §  Foder som innehåller antibiotika eller kemoterapeutiska medel eller andra läkemedel får överlåtas eller användas endast efter förskrivning av veterinär i varje särskilt fall.

[S2]Första stycket gäller inte sådana medel som tillhör gruppen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser enligt rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser, senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/19/EG. Förordning (1999:2).

2 a §  Hela djurkroppar från avlivade friska smådjur och frisk vilt levande fisk får användas som foder till

 1. kräldjur, ugglor och storkar i fångenskap, och
 2. groddjur och dagrovfåglar i djurparker.

[S2]Delar från nödslaktade djur som efter uppslaktningen veterinärbesiktigats och godkänts, delar från slaktade djur som inte är sjukligt förändrade eller visar några tecken på sjukdomar som kan överföras till människor eller djur och som kommer från slaktkroppar som är tjänliga som livsmedel samt vilt levande fisk och biprodukter från fisk från livsmedelsanläggningar som tillverkar fiskprodukter får användas som foder till

 1. kräldjur, pälsdjur, rovfåglar, jakthundar och draghundar,
 2. djur i djurparker,
 3. fluglarver avsedda för fiskagn, och
 4. vilda djur som inte är avsedda att användas som livsmedel.

[S3]Statens jordbruksverk får i det enskilda fallet besluta att foder som avses i första stycket får användas till mårddjur som hålls i djurparker för rehabilitering eller utsättning. Förordning (2003:1081).

3 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, försäljning eller annan överlåtelse, användning eller hantering i övrigt av foder eller ett visst parti av ett foder.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte i fråga om sådan hantering som omfattas av de EG-förordningar som avses i 2 a § lagen (1985:295) om foder.

[S3]Jordbruksverket får godkänna införsel från andra EU- medlemsstater av bearbetat animaliskt protein i enlighet med artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Förordning (2004:137).

4 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för laboratorier för foderanalyser och metoder för sådana analyser.

5 §  Föreskrifter om avgifter som avses i 16 § lagen (1985:295) om foder meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:457).

6 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1113).

7 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter

 1. som behövs som komplettering av de EG-bestämmelser som avses i 2 a § lagen (1985:295) om foder,
 2. för verkställigheten av lagen om foder och denna förordning. Förordning (2003:102).

8 §  Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG- förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder ankommer på en behörig myndighet. Förordning (2003:102).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:213) om foder

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1998, då förordningen (1985:879) om foder skall upphöra att gälla. Beslut om tillstånd, undantag eller godkännande som har meddelats med stöd av den äldre förordningen får återkallas, om beslutet är oförenligt med den nya förordningen.
  Ikraftträder
  1998-06-01

Förordning (1998:457) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1113) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:2) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
398L0019
Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (2003:102) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 7 §; ny 8 §
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2003:1081) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 3 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:137) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32002R1774
Ikraftträder
2004-04-15

Förordning (2005:750) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 2 a §
CELEX-nr
32002R1774
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2006:814

Omfattning
upph.