Upphävd författning

Förordning (1998:213) om foder

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1998-05-07
Ändring införd
SFS 1998:213 i lydelse enligt SFS 2005:750
Ikraft
1998-06-01
Upphäver
Förordning (1985:879) om foder
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  Termer och begrepp som används i lagen (1985:295) om foder har samma betydelse i denna förordning.

2 §  Foder som innehåller antibiotika eller kemoterapeutiska medel eller andra läkemedel får överlåtas eller användas endast efter förskrivning av veterinär i varje särskilt fall.

[S2]Första stycket gäller inte sådana medel som tillhör gruppen koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser enligt rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser, senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/19/EG. Förordning (1999:2).

2 a §  Jordbruksverket får efter ansökan godkänna användning av animaliska biprodukter enligt artikel 23.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel och skall även i övrigt utföra de uppgifter som skall utföras av medlemsstaterna enligt artikel 23.2-4 samma förordning.

[S2]Jordbruksverket får överlåta åt länsstyrelsen att, i den utsträckning verket bestämmer, fatta beslut i enskilda ärenden. Förordning (2005:750).

3 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för eller förbud mot införsel, utförsel, tillverkning, försäljning eller annan överlåtelse, användning eller hantering i övrigt av foder eller ett visst parti av ett foder.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller inte i fråga om sådan hantering som omfattas av de EG-förordningar som avses i 2 a § lagen (1985:295) om foder.

[S3]Jordbruksverket får godkänna införsel från andra EU- medlemsstater av bearbetat animaliskt protein i enlighet med artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel. Förordning (2004:137).

4 §  Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta om villkor för laboratorier för foderanalyser och metoder för sådana analyser.

5 §  Föreskrifter om avgifter som avses i 16 § lagen (1985:295) om foder meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Förordning (1998:457).

6 §  I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1113).

7 §  Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter

  1. som behövs som komplettering av de EG-bestämmelser som avses i 2 a § lagen (1985:295) om foder,
  2. för verkställigheten av lagen om foder och denna förordning. Förordning (2003:102).

8 §  Jordbruksverket skall utföra de uppgifter som enligt de EG- förordningar som kompletteras av lagen (1985:295) om foder ankommer på en behörig myndighet. Förordning (2003:102).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:213) om foder

    Övergångsbestämmelse

    Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1998, då förordningen (1985:879) om foder skall upphöra att gälla. Beslut om tillstånd, undantag eller godkännande som har meddelats med stöd av den äldre förordningen får återkallas, om beslutet är oförenligt med den nya förordningen.
    Ikraftträder
    1998-06-01

Förordning (1998:457) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1113) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:2) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
398L0019
Ikraftträder
1999-02-01

Förordning (2003:102) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 7 §; ny 8 §
Ikraftträder
2003-04-01

Förordning (2003:1081) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 3 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:137) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 3 §
CELEX-nr
32002R1774
Ikraftträder
2004-04-15

Förordning (2005:750) om ändring i förordningen (1998:213) om foder

Omfattning
ändr. 2 a §
CELEX-nr
32002R1774
Ikraftträder
2006-01-01

Ändring, SFS 2006:814

Omfattning
upph.