Upphävd författning

Förordning (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-01-22
Ändring införd
SFS 1998:23 i lydelse enligt SFS 2001:1165
Ikraft
1998-02-03
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Förutsättningar för bidrag

1 §  En kommun kan få bidrag enligt denna förordning till lokala investeringsprogram som främjar en ekologiskt hållbar utveckling genom åtgärder som syftar till att

 1. minska belastningen på miljön,
 2. öka effektiviteten i användningen av energi och andra naturresurser,
 3. gynna användningen av förnybara råvaror,
 4. öka återbruk, återanvändning och återvinning,
 5. bidra till att bevara och förstärka den biologiska mångfalden samt tillvarata kulturmiljövärden,
 6. bidra till att förbättra cirkulationen av växtnäringsämnen i ett kretslopp, eller
 7. förbättra inomhusmiljön i byggnader genom att minska förekomsten av allergiframkallande eller andra hälsofarliga ämnen och material, under förutsättning att åtgärden ensam eller tillsammans med andra åtgärder även syftar till någon av de effekter på miljön som anges i 1-6. Förordning (2000:735).

1 a §  En kommun kan även få bidrag enligt denna förordning för följande åtgärder som uppfyller syftet i 1 §, om åtgärden direkt är knuten till en investering:

 1. allmänna näringslivsfrämjande insatser med anknytning till programmen och till administration av programmen,
 2. åtgärder som främjar arkitektoniska kvaliteter,
 3. åtgärder inom bostadsbebyggelsen, varvid insatser inom utsatta bostadsområden skall prioriteras, eller
 4. åtgärder som ökar jämställdheten mellan könen.

[S2]En kommun kan också få bidrag till lokala informations- och folkbildningsinsatser som syftar till att sprida information om ett kommande eller pågående lokalt investeringsprogram. Förordning (1999:755).

2 §  Bidrag lämnas i den utsträckning som det finns medel.

3 §  För att bidrag skall lämnas krävs det att åtgärderna i ett lokalt investeringsprogram kan antas öka sysselsättningen.

4 §  För att bidrag skall lämnas krävs det att åtgärderna inte

 1. följer av skyldigheter i lag eller annan författning, eller
 2. avser löpande underhåll.

[S2]Bidrag får endast lämnas till åtgärder som påbörjats efter beslutet om bidrag.

[S3]Förfarandet i bidragsärenden

5 § har upphävts genom förordning (2000:94).
6 § har upphävts genom förordning (2000:94).

7 §  En kommun som avser att söka bidrag skall samråda med länsstyrelsen i sitt län om det lokala investeringsprogammet. Länsstyrelsen skall lämna ett samrådsyttrande till regeringen. Förordning (2000:94).

8 §  En kommuns ansökan om bidrag skall lämnas in till regeringen. Till ansökan skall bifogas kommunens lokala investeringsprogram. Vad programmet skall innehålla framgår av 9 §. Samrådet enligt 7 § skall redovisas i programmet. I ansökan skall kommunen särskilt ange dels de beräknade kostnaderna för de åtgärder som kommunen söker bidrag för, dels hur stor andel av kostnaderna som kommunen söker bidrag för. Förordning (2000:94).

9 §  Investeringsprogrammet skall innehålla en beskrivning av

 1. vilka åtgärder kommunen redan genomför och vilka den planerar för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling,
 2. vilka åtgärder kommunen avser att stödja med ett investeringsbidrag och hur kommunen avser att samordna bidraget med andra offentliga insatser som kan antas bidra till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling,
 3. vilka resultat kommunen avser att uppnå med åtgärderna och vilka metoder som skall användas för att uppnå resultaten,
 4. hur åtgärderna kan antas påverka sysselsättningen,
 5. hur åtgärderna tillgodoser jämställdheten mellan könen,
 6. på vilket sätt åtgärderna kan bidra till utveckling av ny teknik eller utnyttjande av nya arbetsmetoder,
 7. på vilket sätt arkitektoniska kvaliteter främjas och kulturmiljövärden tas till vara, och
 8. den tidsplan som skall gälla för var och en av åtgärderna. Förordning (1999:755).

10 §  I de fall en ansökan avser stöd till vinstdrivande verksamhet enligt 15 § skall ansökan innehålla

 1. en beskrivning av de planerade åtgärderna,
 2. en bedömning av åtgärdernas huvudsakliga inverkan på miljön,
 3. en beskrivning av hur åtgärderna påverkar sysselsättningen,
 4. en ekonomisk kalkyl över åtgärderna, och
 5. en bedömning av om stödet kan komma att påverka konkurrensen på den marknad där verksamheten skall bedrivas.

[S2]Om kommunen har krävt ett yttrande från en sakkunnig som styrker att de sökta åtgärderna kan medföra en påtaglig förbättring av miljön, skall yttrandet bifogas ansökan.

11 §  Regeringen beslutar om

 1. bidragets storlek,
 2. de villkor som behövs med hänsyn till bidragets ändamål,
 3. den vinstdrivande verksamhet som bidraget skall betalas ut till,
 4. den del av bidraget som skall betalas ut i samband med att åtgärderna påbörjas och hur stor del som skall betalas ut efter det att åtgärderna rapporterats enligt 13 §, och
 5. det resultat som kommunen skall uppnå för att ha rätt till fullt bidrag.

[S2]Ett beslut om bidrag kan avse åtgärder under flera år.

12 §  En kommun som har fått bidrag enligt denna förordning skall använda bidraget i enlighet med vad som sägs i beslutet.

Verksamhetsrapporter

13 §  En kommun som har beviljats bidrag skall senast den 1 mars efter varje år som den har utfört bidragsberättigade åtgärder rapportera till länsstyrelsen i sitt län hur verksamheten har bedrivits. Rapporten skall innehålla en redovisning av

 1. hur tidsplanen följs för respektive åtgärd som ingår i det lokala investeringsprogrammet,
 2. vilka effekter på miljön och på sysselsättningen som uppkommit till följd av var och en av åtgärderna,
 3. till vem och för vilka åtgärder som kommunen har betalat ut bidrag,
 4. hur mycket bidrag kommunen har betalat ut för var och en av åtgärderna samt hur stort bidragsbelopp som reserverats till senare utbetalning för respektive åtgärd,
 5. hur bidraget för var och en av åtgärderna uppfyller de villkor som angetts i beslutet om bidrag enligt denna förordning, och
 6. hur programmet skall följas upp i fortsättningen.

[S2]Länsstyrelsen skall till regeringen lämna en samlad redogörelse för verksamhetsrapporterna. Redogörelsen skall lämnas in senast den 1 juni det år verksamhetsrapporterna kom in till länsstyrelsen. Förordning (2000:811).

13 a §  När kommunen har slutfört samtliga åtgärder enligt sitt investeringsprogram, skall kommunen lämna en slutrapport till regeringen och till länsstyrelsen i sitt län. Rapporten skall innehålla en redovisning av

 1. de uppgifter som anges i 13 § 2 med en redovisning av såväl initiala effekter som långsiktiga effekter,
 2. de uppgifter som anges i 13 § 3-5,
 3. för var och en av åtgärderna hur stor den totala investeringskostnaden är och hur stor del av denna kostnad som är betingad av att åtgärden getts den inriktning som följer av 1 §, och
 4. på vilket sätt den återstående uppföljningen och utvärderingen skall genomföras. Förordning (2000:811).

Återkrav

14 §  Regeringen får besluta att en kommun som fått bidrag helt eller delvis skall återbetala bidraget om

 1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som gäller för bidraget enligt 11 §,
 2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning utan att kommunen har underrättat regeringen om förhållandet, eller
 3. bidraget har beviljats på grund av att kommunen lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Särskilda förutsättningar för stöd till vinstdrivande verksamhet

15 §  Med vinstdrivande verksamhet avses all offentlig eller privat verksamhet som bedrivs med vinstsyfte oavsett verksamhetens karaktär. Även om syftet med verksamheten inte är att vara vinstdrivande anses den som vinstdrivande, om den faktiskt bedrivs med vinst.

16 §  En kommun får betala ut bidrag till sådan vinstdrivande verksamhet som enligt regeringens beslut skall få bidrag, om åtgärderna uppfyller kraven i 1-4 §§ och kan antas medföra en påtaglig förbättring av miljön. Dessutom krävs det att åtgärderna utgörs av investeringar i mark, byggnader och utrustning, som kan antas medföra sådana miljöeffekter enligt 1 § som är påtagligt bättre än vad som följer av skyldighet i lag eller annan författning.

[S2]Bidrag får lämnas med högst 30 procent av den skäliga kostnad som har tillkommit för att åtgärderna ges den inriktning som sägs i första stycket. Förordning (1999:755).

17 §  Bidrag får inte lämnas till åtgärder som ligger inom den normala verksamheten och ändå skulle ha genomförts.

18 §  Kommunen får inte lämna bidrag till den som är försatt i konkurs.

[S2]Om åtgärderna utförs av ett svenskt företag eller en svensk företagare, skall de utföras av någon som har F-skattebevis. Utländska företagare eller företag skall i stället visa upp intyg eller någon annan handling om att de i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt är underkastade motsvarande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter.

19 §  När den stödnivån skall bestämmas som anges i 16 § skall hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som kan ha lämnats till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida den angivna nivån.

[S2]Den som bedriver vinstdrivande verksamhet och hos kommunen ansöker om bidrag enligt denna förordning skall i sin ansökan upplysa om annat offentligt finansieringsstöd som har sökts eller har erhållits.

20 §  En kommun skall till Verket för näringslivsutveckling lämna uppgifter för uppföljning av bidrag som den betalat ut till vinstdrivande verksamhet. Uppgifterna skall lämnas enligt 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet och föreskrifter meddelade med stöd av 23 § den förordningen. Förordning (2000:1138).

21 §  En kommun skall besluta att stödet helt eller delvis skall betalas tillbaka, om

 1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som gäller för bidraget,
 2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning utan att den som sökt eller tagit emot stöd underrättat kommunen om förhållandet,
 3. den som tagit emot bidraget har låtit bli att lämna uppgifter i en handling eller genom oriktiga uppgifter i en handling eller på något annat sätt orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller
 4. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta.

Överklagande

22 §  Kommunens beslut enligt 21 § får överklagas hos regeringen. Andra beslut som i särskilda fall meddelas enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1998:1180).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 3 februari 1998.
  2. En kommuns ansökan om statligt bidrag till lokala investeringsprogram som avser budgetåret 1998 skall ha kommit in till regeringen senast den 16 februari 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:81, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:BoU1
  Ikraftträder
  1998-02-03

Förordning (1998:1180) om ändring i förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

Omfattning
ny 22 §, rubr. närmast före 22 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:755) om ändring i förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 1999. I ärenden där beslut fattats före ikraftträdandet gäller 16 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 1, 5, 7, 8, 9, 13, 16 §§; nya 1 a, 13 a §§
Ikraftträder
1999-10-15

Förordning (2000:94) om ändring i förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:70, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:BoU1
Omfattning
upph. 5, 6 §§; ändr. 7, 8 §§
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2000:735) om ändring i förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

Förarbeten
Rskr. 1998/99:59, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:BoU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2000-10-01

Förordning (2000:811) om ändring i förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

Omfattning
ändr. 13, 13 a §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1138) om ändring i förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordninge (2001:1165) om upphävande av förordningen (1998:23) om statliga bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället

Övergångsbestämmelse

 1. Den upphävda förordningen skall dock fortsätta att gälla för ansökningar som beviljats eller senast den 31 december 2001 har kommit in till regeringen.
 2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall vad som sägs om regeringen i 11, 13, 13 a och 14 §§ i den upphävda förordningen efter den 31 december 2001 i stället gälla Naturvårdsverket.
 3. Vad regeringen i särskilt beslut har angett om regeringen såvitt avser förfarandet i bidragsärenden, verksamhetsrapporter, återkrav och särskilda förutsättningar för stöd till vinstdrivande verksamhet, skall efter den 31 december 2001 i stället avse Naturvårdsverket.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:67, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:BoU1
Omfattning
upph.