Lag (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-05-20
Ändring införd
SFS 1998:284 i lydelse enligt SFS 2004:837
Ikraft
1998-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Ärenden som skall handläggas av Riksförsäkringsverket enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring och lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd samt enligt därtill anslutande, övergångsvis gällande äldre författningar om ersättning vid personskada, skall i stället handläggas av Försäkringskassan. Vad som i lagar och andra författningar är föreskrivet om Riksförsäkringsverket skall i fråga om handläggningen av sådana ärenden gälla Försäkringskassan. Lag (2004:837).

Prop. 2003/04:152: Bestämmelserna i denna paragraf ändras på så sätt att som handläggande myndighet anges den nya Försäkringskassan i stället för Gävlebors läns allmänna försäkringskassa. Det ankommer på den nya Försäkringskassan att besluta om ifrågavarande ärenden alltjämt skall handläggas vid myndighetens enhet i Gävleborgs län.

2 § Har upphävts genom lag (2004:837).

Ändringar

Lag (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.

Förarbeten
Rskr. 1997/98:238, Prop. 1997/98:131, Bet. 1997/98:SfU12
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (2004:837) om ändring i lagen (1998:284) om handläggningen av ärenden om yrkesskadeförsäkring m.m.

Förarbeten
Rskr. 2004/05:8, Prop. 2003/04:152, Bet. 2004/05:SfU4
Omfattning
upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2005-01-01