Lag (1998:31) om standarder för digital radio och tv

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1998-01-29
Ändring införd
SFS 1998:31 i lydelse enligt SFS 2022:492
Ikraft
1998-03-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag genomför artiklarna 62 och 113 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/1972 av den 11 december 2018 om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation. Lag (2022:492).

Prop. 2002/03:110: I denna paragraf hänvisades tidigare till direktivet 95/47/EG om tillämpning av standarder för sändning av televisionssignaler (TV-standarddirektivet). Detta direktiv har upphört i och med ikraftträdandet av de nya direktiven om elektronisk kommunikation. Bestämmelserna från direktivet 95/47/EG återfinns numera i de i paragrafen angivna direktiven, varför lagen bör hänvisa till dessa i de delar de innehåller bestämmelser om tillämpning av standarder för sändning av digitala ljudradio- och TVsignaler. ...

2 §  I lagen finns bestämmelser om standarder för digitala tv- tjänster och om system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och tv-sändningar till allmänheten. Lag (2022:492).

Prop. 2002/03:110: Paragrafen har ändrats med anledning av att det i artikel 6.1 i tillträdesdirektivet anges att medlemsstaterna skall säkerställa att vissa villkor tillämpas när det gäller villkorad tillgång till digitala radio- och TVsändningar till tittare och lyssnare inom gemenskapen, oavsett överföringssätt. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 24.2.

Prop. 2021/22:136: Paragrafen behandlar lagens innehåll. Övervägandena finns i avsnitt 25.

Paragrafen ändras med anledning av de paragrafer som upphävs.

Viss utrustning för tv-mottagare

3 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om standardiserade gränssnitt för TV- mottagare som skall saluföras eller hyras ut av näringsidkare. Lag (2022:492).

Prop. 2002/03:110: Bestämmelsen har tidigare innehållit en begränsning beträffande vidaresändning av TV-tjänster i bredbildsformat till vidaresändningar i kabelnät. Någon sådan begränsning medges inte i tillträdesdirektivet. Änd-

ringen innebär att skyldigheten att vidaresända TV-program och andra tjänster gäller generellt för alla nät för elektronisk kommunikation i ...

4 §  Den som tillhandahåller digitala tv-tjänster ska se till att slutanvändare avgiftsfritt kan lämna tillbaka digital tv- utrustning, om utrustningen inte kan användas med andra tillhandahållares digitala tv-tjänster. Lag (2022:492).

Prop. 2021/22:136: Paragrafen är ny. Den innebär att slutanvändare vid byte av tillhandahållare ska ha möjlighet att i vissa fall avgiftsfritt lämna tillbaka digital tvutrustning. Paragrafen genomför artikel 113.3 andra stycket i EU-direktivet. Övervägandena finns i avsnitt 25.

Utrustning och tjänster för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och tv-tjänster

5 §  Konsumentutrustning som kan avkoda digitala TV-signaler och som skall saluföras eller hyras ut av näringsidkare skall kunna återge de digitala TV-signalerna även om de har sänts okodade.

[S2]Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om sådan utrustning meddela föreskrifter om avkodning av digitala TV-signaler.

6 § Har upphävts genom lag (2022:492).

7 §  Den som tillhandahåller tjänster för villkorad tillgång till digitala ljudradio- och TV-tjänster som programföretag är beroende av för att nå tittare eller lyssnare, skall på skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor erbjuda alla programföretag sådana tekniska tjänster att programföretagens sändningar kan tas emot av den publik som har rätt att använda avkodare. Dessa tjänster skall erbjudas under förutsättning att den som framställer och marknadsför tjänsterna också förvaltar avkodaren.

[S2]Den som tillhandahåller tjänster för villkorad tillgång enligt första stycket skall föra separata räkenskaper för den verksamheten. Lag (2003:393).

Prop. 2002/03:110: Paragrafen är omformulerad med utgångspunkt i bilaga 1, del 1 b tillträdesdirektivet. Ändringen innebär i huvudsak ingen saklig ändring, men med den nya formuleringen vänder sig bestämmelsen generellt till den som tillhandahåller tjänster för villkorad tillgång. Bestämmelsen om skyldighet att föra separata räkenskaper återfanns tidigare i 9 § denna lag. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 24.2.

8 §  När innehavaren av en immaterialrättighet till ett system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- eller TV- tjänster upplåter licenser till licenstagare för tillverkning av systemet, skall licenserna upplåtas på skäliga, rimliga och icke-diskriminerande villkor. Det som gäller för ett system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- eller TV-tjänster gäller också för en produkt för villkorad tillgång till samma tjänster.

[S2]Innehavaren av rättigheten får vid upplåtelse av licenser för tillverkning inte ställa villkor som förbjuder, hindrar eller motverkar att en och samma produkt innehåller

 1. ett standardiserat gränssnitt som möjliggör anslutning av flera andra tillgångssystem, eller
 2. särskild utrustning för ett annat tillgångssystem. Lag (2003:393).

Prop. 2002/03:110: Eftersom bestämmelserna skall gälla system för villkorad tillgång både för digitala ljudradio- och TV-sändningar behöver paragrafen ändras. Paragrafen är delvis omformulerad med utgångspunkt i bilaga 1, del 1 c tillträdesdirektivet. Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 24.2.

9 § Har upphävts genom lag (2003:393).
10 § Har upphävts genom lag (2003:393).

Tillsyn

11 §  Tillsynen över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen skall utövas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.

12 §  Tillsynsmyndigheten har för tillsynen rätt att

 1. på begäran få upplysningar, handlingar, varuprover eller liknande av den som yrkesmässigt eller annars i förvärvssyfte bedriver sådan verksamhet som omfattas av lagen, och
 2. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder, där verksamhet bedrivs som omfattas av denna lag.

13 §  För genomförandet av tillsynen får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden som behövs. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

[S2]Tillsynsmyndigheten får begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att genomföra de åtgärder som avses i 12 §.

14 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att ersätta tillsynsmyndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prover.

15 §  Om en näringsidkare bryter mot 4 §, 5 § första stycket, 7 eller 8 § eller mot föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § eller 5 § andra stycket får tillsynsmyndigheten förelägga näringsidkaren att följa bestämmelsen. Sådana förelägganden får förenas med vite.

[S2]Innan tillsynsmyndigheten beslutar om ett sådant föreläggande med anledning av en överträdelse av 7 eller 8 § ska den samråda med Konkurrensverket. Lag (2022:492).

Prop. 2002/03:110: Paragrafen har ändrats som en följd av att nuvarande 9 och 10 §§ upphör att gälla.

Prop. 2021/22:136: Paragrafen innehåller bestämmelser om förelägganden som tillsynsmyndigheten får beslut om för att komma till rätta med överträdelser. Övervägandena finns i avsnitt 25.

16 §  Har någon ålagts att betala konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579) eller enligt 6 kap. 2 § samma lag dömts till att betala vite, ska vite enligt 15 § denna lag inte dömas ut för samma förfarande. Lag (2008:599).

Överklagande

17 §  Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag eller beslut enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Beslut enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat har bestämts.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:31) om standarder för digital radio och tv

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.
  Bestämmelserna i 9 § tillämpas dock inte på räkenskapsår som börjat löpa före lagens ikraftträdande.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:136, Prop. 1997/98:34, Bet. 1997/98:KU12
  CELEX-nr
  395L0047
  Ikraftträder
  1998-03-01

Lag (2003:393) om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av TV-signaler

Förarbeten
Rskr. 2002/03:228, Prop. 2002/03:110, Bet. 2002/03:TU6
Omfattning
upph. 9, 10 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6, 7, 8, 15 §§, rubr. närmast före 5 §
CELEX-nr
32002L0022
Ikraftträder
2003-07-25

Lag (2008:599) om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2008.
 2. Vad som sägs i 16 § ska även gälla för den som ålagts att betala konkurrensskadeavgift eller dömts till att betala vite enligt konkurrenslagen (1993:20).
Förarbeten
Rskr. 2007/08:237, Prop. 2007/08:135, Bet. 2007/08:NU14
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2008-11-01

Lag (2022:492) om ändring i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler

Förarbeten
Rskr. 2021/22:302, Prop. 2021/22:136, Bet. 2021/22:TU17
Omfattning
upph. 3, 6 §§, rubr. närmast före 3 §; nuvarande 4 § betecknas 3 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 15 §§, rubr. närmast efter 3 §, rubr. närmast före 5 §, rubr. närmast efter 3 § sätts närmast före 3 §; ny 4 §
Ikraftträder
2022-06-03