Förordning (1998:345) om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen

Departement
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
1998-06-04
Ändring införd
SFS 1998:345 i lydelse enligt SFS 1998:1795
Ikraft
1998-06-15
Tidsbegränsad
1999-10-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om en aktivare användning av arbetslöshetsersättningen enligt 3 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

2 §  En aktivare användning av arbetslöshetsersättningen innebär att Arbetsmarknadsstyrelsen inom ramen för ett projekt som styrelsen har godkänt medger rätt till fortsatt arbetslöshetsersättning för personer som deltar i projektet.

3 §  Ansökan om godkännande av projekt och medgivande av rätt till fortsatt arbetslöshetsersättning skall göras av anordnaren av projektet hos Arbetsmarknadsstyrelsen. Projekt skall kunna komma i fråga på hela arbetsmarknaden.

Villkor för fortsatt arbetslöshetsersättning

4 §  För att Arbetsmarknadsstyrelsen skall godkänna ett projekt och medge rätt till fortsatt arbetslöshetsersättning för deltagare i projektet skall villkoren i 5-8 §§ vara uppfyllda.

5 §  Projektet skall i första hand omfatta personer med svagare ställning på arbetsmarknaden såsom ungdomar, långtidsarbetslösa, äldre, arbetshandikappade och utomnordiska medborgare. Projektet skall utgå från de arbetslösas behov och förutsättningar och syfta till att stärka dessa personers möjligheter att komma tillbaka i arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

6 §  Projektet får endast omfatta personer som är berättigade till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som redan uppbär sådan ersättning.

7 §  Projektet skall vara av sådan art att det inte går att bedriva med stöd av andra bestämmelser om arbetsmarknads- politiska åtgärder, om inte Arbetsmarknadsstyrelsen med hänsyn till samordningsvinster eller administrativa förenklingar annat särskilt föreskriver.

8 §  Projektet får inte medföra konkurrenssnedvridningar eller leda till att reguljära arbetstillfällen trängs undan. Projekt får inte heller medföra att anställda blir lediga och helt eller delvis ersätts av arbetslösa.

Beslut om fortsatt ersättning

9 §  Arbetsmarknadsstyrelsen beslutar om att deltagare i ett projekt som styrelsen har godkänt enligt denna förordning skall kunna få fortsatt ersättning enligt 3 a § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

Anvisning

10 §  Länsarbetsnämnden anvisar arbetslösa till projekt med fortsatt ersättning. Heltidsarbetslösa anvisas till projekt på heltid och deltidsarbetslösa anvisas till projekt på en tid som svarar mot den arbetslöshet för vilken ersättning lämnas.

11 §  Länsarbetsnämnden skall, när det finns skäl till det, pröva om anvisningen till projekt med fortsatt arbetslöshetsersättning kan ersättas av arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Återkallelse av anvisning

12 §  Länsarbetsnämnden skall återkalla anvisningen om deltagaren i projektet gör sig skyldig till allvarlig misskötsamhet eller avvisar ett erbjudande om lämpligt arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

[S2]Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart.

Rapportering av anvisningar och återkallelser

13 §  Länsarbetsnämnden skall så snart som möjligt till den arbetslöshetskassa som handlägger den ifrågavarande personens ärende enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring lämna uppgift om

  • Arbetsmarknadsstyrelsen beslut om fortsatt ersättning enligt 9 §, och
  • länsarbetsnämndens beslut om anvisning enligt 10 § och återkallelse enligt 12 §.

Överklagande

14 §  Ett beslut om återkallelse av en anvisning enligt 12 § får överklagas till Arbetsmarknadsstyrelsen. Andra beslut får inte överklagas.

Övriga bestämmelser som skall tillämpas

15 §  När projektverksamhet som avses i denna förordning bedrivs, skall det som föreskrivs i följande bestämmelser om arbetsmarknadsutbildning som berättigar till statligt utbildningsbidrag tillämpas på den som deltar i projektet:

  1. 2 § första stycket 1 förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
  2. 1 § första stycket 1 förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i viss arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering m.m.,
  3. 1 § förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i arbetsmarknadsutbildning m.fl., och
  4. förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder m.m. Förordning (1998:1795).

Bemyndigande

16 §  Arbetsmarknadsstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter som behövs för att tillämpa denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:345) om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen

Ikraftträder
1998-06-15

Förordning (1998:1795) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1998:345) om aktivare användning av arbetslöshetsersättningen, dels ändring i samma förordning

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. I fråga om skada som har inträffat före ikraftträdandet gäller 15 § i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:105, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:AU1
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 15 §
Ikraftträder
1999-01-01