Upphävd författning

Förordning (1998:400) om strategiska produkter

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-06-04
Ändring införd
SFS 1998:400 i lydelse enligt SFS 2000:205
Ikraft
1998-07-01
Upphäver
Förordning (1994:2060) om strategiska produkter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-04-01

Förordningens innehåll

1 §  I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av strategiska produkter som anges i lagen (1998:397) om strategiska produkter och rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden1.

Definitioner

2 §  I denna förordning förstås med

[S2]naturligt uran: uran som innehåller den blandning av isotoper som förekommer i naturen,

[S3]utarmat uran: uran där halten av isotopen uran 235 är lägre än i naturligt uran,

[S4]anrikat uran: uran där halten av isotopen uran 235 är högre än i naturligt uran,

[S5]producera genom syntes: att framställa genom kemiska reaktioner eller genom biologiska eller biotekniska processer (biosyntes).

[S6]Med export avses i denna förordning detsamma som i artikel 2 i rådets förordning (EG) nr 3381/94.

3 §  Bilagorna I, IV och V till rådets beslut 94/942/GUSP av den 19 december 1994 om den gemensamma åtgärd för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen2 har senast ändrats enligt följande

[S2]bilaga I: rådets beslut 2000/243/GUSP av den 20 mars 2000 om ändring av beslut 94/942/GUSP om den gemensamma åtgärd för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen3,

[S3]bilaga IV: rådets beslut 2000/243/GUSP av den 20 mars 2000 om ändring av beslut 94/942/GUSP om den gemensamma åtgärd för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen4,

[S4]bilaga V: rådets beslut 2000/243/GUSP av den 20 mars 2000 om ändring av beslut 94/942/GUSP om den gemensamma åtgärd för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som antagits av rådet på grundval av artikel J 3 i Fördraget om Europeiska unionen. Förordning (2000:205).

Produkter som kräver tillstånd

4 §  Tillstånd enligt artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 3381/94 krävs för export av sådana produkter som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP.

5 §  Tillstånd enligt artikel 19.1 b i rådets förordning (EG) nr 3381/94 krävs för utförsel av sådana produkter som finns i bilaga IV till rådets beslut 94/942/GUSP.

6 §  Tillstånd enligt artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 3381/94 krävs för utförsel av sådana produkter som finns i bilaga V till rådets beslut 94/942/GUSP.

Produkter som är undantagna från krav på tillstånd

7 §  Tillstånd enligt artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 3381/94 krävs inte för sådana kemiska prekursorer (utgångsämnen) som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP och som tillhör kategori 1 (1C350 och 1C450) och som ingår i blandningar, om

 1. den kemiska prekursorn är svår att separera ur blandningen, och
 2. prekursorn ingår i blandningen med en koncentrationsgrad som understiger 25 procent eller mängden prekursorer i den aktuella sändningen inte överstiger 100 kilogram.

7 a §  Tillstånd enligt 13 § lagen (1998:397) om strategiska produkter krävs bara för sådana kemiska prekursorer som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP och som tillhör 1C 350 1, 3, 5, 11-13, 17-18, 21-22, 26-28, 31-36 eller 54 eller 1C 450 a.1-3 eller b.1-6.

[S2]Tillstånd enligt första stycket krävs inte för införsel från länder anslutna till Förenta nationernas konvention om förbud mot kemiska vapen. Förordning (2000:205).

Olika former av tillstånd

8 §  Tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 ges i form av ett särskilt tillstånd för varje utförsel eller export (individuellt tillstånd).

[S2]Tillstånd kan dock också ges i form av ett globalt tillstånd till en viss exportör för utförsel eller export av sådana produkter som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP och som tillhör kategori 1-9. Ett globalt tillstånd kan ges för en viss tid. Förordning (1999:681).

8 a §  Inspektionen för strategiska produkter får meddela föreskrifter om generellt tillstånd enligt artikel 6.1 a i rådets förordning (EG) nr 3381/94.

[S2]Första stycket gäller dock inte i fråga om export av sådana produkter som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942 /GUSP och som tillhör kategori 0 eller som i övrigt omfattas av bilagorna IV och V till rådets beslut 94/942/GUSP. Förordning (1999:681).

Till vem ansökan om tillstånd skall ges in

9 §  Ansökan om tillstånd enligt lagen (1998:397) om strategiska produkter och enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter.

[S2]Ansökan om tillstånd till utförsel eller export av kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP och som tillhör kategori 0 skall dock ges in till Statens kärnkraftinspektion.

Beslutande myndighet i vissa fall

10 §  Statens kärnkraftinspektion prövar frågor om tillstånd som avses i 9 § andra stycket.

[S2]Inspektionen skall dock med eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning, om utförseln eller exporten är avsedd för en mottagare i en stat som inte har

 • ett bilateralt avtal med Sverige om samarbete i icke- spridningsfrågor på kärnenergiområdet, eller
 • i en särskild förklaring till Internationella atomenergiorganets (IAEA:s) generaldirektör förbundit sig att tillämpa de regler om kontroll av material och utrustning m.m., som man kommit överens om inom Nuclear Supplier's Group (NSG) och som NSG har informerat IAEA:s medlemsstater om genom informationscirkulär INFCIRC 254.

[S3]I fall som avses i andra stycket får Statens kärnkraftinspektion begära in nödvändiga garantier och yttranden.

11 §  Statens kärnkraftinspektion prövar, trots bestämmelserna i 10 § andra stycket, frågor om tillstånd till utförsel eller export när det gäller uran, plutonium eller torium i ren form eller i form av legering, förening eller blandning, om mängden inte överstiger

 1. 10 kilogram anrikat uran som innehåller högst fem procent av isotopen uran 235,
 2. 100 gram anrikat uran som innehåller mer än fem procent av isotopen uran 235,
 3. 10 gram av isotopen uran 233,
 4. 10 gram plutonium,
 5. 50 kilogram naturligt eller på isotopen uran 235 utarmat uran,
 6. 50 kilogram torium.

Innehållet i ansökningar

Individuellt tillstånd

12 §  Ansökan om individuellt tillstånd till utförsel eller export enligt lagen (1998:397) om strategiska produkter och enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall innehålla uppgifter om

 1. den sökandes namn och adress,
 2. köparens, mottagarens och slutanvändarens namn och adress,
 3. bestämmelseland,
 4. land från vilket produkten skall föras ut eller exporteras,
 5. produktens art, mängd, värde och avsedda användning,
 6. anledning till utförseln, och
 7. önskad giltighetstid.

[S2]Om det sökta tillståndet har anknytning till ett tillstånd som har lämnats tidigare, skall detta anges i ansökan.

Globala tillstånd

13 §  Ansökan om globalt tillstånd enligt 8 § andra stycket skall innehålla uppgifter om

 1. den sökandens namn och adress,
 2. produktens art, samt
 3. produktens värde, där det kan anges.

[S2]Om det sökta tillståndet har anknytning till ett tillstånd som har lämnats tidigare, skall detta anges i ansökan. Förordning (1999:681).

Använt kärnbränsle

14 §  En ansökan om utförsel eller export enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 av använt kärnbränsle skall också innehålla uppgifter om hur materialet slutligt skall tas om hand.

[S2]I fråga om material som härrör från en kärnteknisk verksamhet i Sverige skall ansökan även innehålla en försäkran att exportören eller den som för ut produkten kommer att återta materialet, om det inte kan tas om hand på avsett sätt.

Avtal om tillverkningsrätt

15 §  Ansökan om tillstånd till upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt enligt 10 § lagen (1998:397) om strategiska produkter eller till ändring eller tillägg till ett sådant avtal enligt 11 § samma lag skall innehålla uppgifter om

 1. den sökandes namn och adress,
 2. tillverkningsrättens innehåll,
 3. avtalspartens namn och adress,
 4. den tidpunkt när man planerar att ingå avtalet, och
 5. produktens avsedda användning och vem som slutligen skall använda de tillverkade produkterna, där detta kan anges.

[S2]Om det sökta tillståndet har anknytning till ett tillstånd som har lämnats tidigare, skall detta anges i ansökan.

Tillhandahållande av produkter som finns i utlandet

16 §  Ansökan om tillstånd att tillhandahålla produkter som finns i utlandet enligt 12 § lagen (1998:397) om strategiska produkter skall innehålla uppgifter om den sökandes namn och adress och produktens art, samt där det kan anges

 1. produktens värde,
 2. vem som gjort produkten tillgänglig i utlandet,
 3. köparens eller annan mottagares namn och adress,
 4. produktens avsedda användning,
 5. den tidpunkt när man planerar att tillhandahålla produkten, och
 6. slutanvändarens namn och adress.

[S2]För tillverkningsutrustning skall därutöver anges produktens kapacitet och för toxiner och kemiska prekursorer produktens vikt.

[S3]Om det sökta tillståndet har anknytning till ett tillstånd som har lämnats tidigare, skall detta anges i ansökan.

Anmälan till Tullverket

17 §  Utförsel eller export av produkter som omfattas av krav på tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall anmälas till Tullverket senast en vecka innan utförseln eller exporten är planerad att genomföras.

[S2]Anmälan behöver dock inte göras, om

 1. utförseln eller exporten enligt vad som anges i tillståndet avser
  1. produkter som förs ut eller exporteras för reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd och som skall återinföras,
  2. produkter som åter förs ut eller återexporteras efter reparation, översyn eller någon annan liknande åtgärd,
  3. produkter som förs ut eller exporteras för demonstration, lån eller bearbetning och som skall återinföras, i den utsträckning de inte förbrukas,
  4. produkter som åter förs ut eller återexporteras efter demonstration, lån eller bearbetning,
  5. produkter som återsänds efter reklamation, felleverans eller av något annat liknande skäl, eller
  6. biologiska agens, eller
 2. globalt tillstånd enligt 8 § andra stycket eller föreskrifter om generellt tillstånd enligt 8 a § har meddelats för utförseln eller exporten.

[S3]I fall där generellt exporttillstånd enligt 8 a § har meddelats skall tillståndet åberopas i tulldeklarationen för export. Förordning (1999:681).

18 §  Tullverket får i enskilda fall medge undantag från 17 § första stycket, om det finns särskilda skäl för det. Förordning (1999:554).

19 §  En deklaration enligt 16 § lagen (1998:397) om strategiska produkter skall lämnas senast den 31 januari och avse produkter som fakturerats under föregående kalenderår.

[S2]Deklarationen skall innehålla

 1. den avgiftsskyldiges namn och adress,
 2. uppgift om det fakturerade värdet av tillverkarens sålda produkter,
 3. beskrivning av sålda produkter, och
 4. uppgift om den kategori enligt bilaga I till beslut 94/942/GUSP som de sålda produkterna hör till.

[S3]Deklarationer enligt första stycket skall lämnas på en blankett som Inspektionen för strategiska produkter tillhandahåller.

Deklarationsskyldighet enligt 17 § lagen (1998:397) om strategiska produkter

Vem som är deklarationsskyldig

20 §  En deklaration enligt 17 § lagen (1998:397) om strategiska produkter skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter av den som yrkesmässigt

 1. producerar, bereder, förbrukar, för in, för ut eller exporterar ämnen som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning,
 2. under föregående kalenderår har producerat, berett, förbrukat, fört in, fört ut eller exporterat sådana ämnen,
 3. producerar, för in, för ut eller exporterar ämnen som anges i avsnitt 2 i bilagan till denna förordning,
 4. under föregående kalenderår producerat, fört in, fört ut eller exporterat sådana ämnen, eller
 5. årligen genom syntes producerar sammanlagt mer än 10 ton av sådana diskreta organiska kemikalier som inte tagits upp i bilagan till denna förordning eller mer än 10 ton av en sådan diskret organisk kemikalie som innehåller fosfor, svavel eller fluor och som inte tagits upp i bilagan till denna förordning.

[S2]Detta gäller även sammansatta kemiska produkter, blandningar, formuleringar eller liknande som innehåller något av de ämnen som är upptagna i bilagan till denna förordning.

[S3]Med att producera avses också att ämnet framställts som en mellanprodukt i en process eller att ämnet uppstått som en samprodukt, biprodukt eller förorening i en process.

När en deklaration skall ges in

21 §  Den som är deklarationsskyldig enligt 20 § skall senast den 31 januari årligen ge in en deklaration som avser verksamheten under det föregående kalenderåret (årlig deklaration).

[S2]Den som är deklarationsskyldig enligt 20 § första stycket1-4 skall dessutom senast den 30 september årligen ge in en deklaration som avser den verksamhet som planeras för det kommande kalenderåret (planeringsdeklaration).

[S3]Om ändringar i verksamheten planeras för det pågående kalenderåret, skall en deklaration ges in senast 30 dagar innan den ändrade verksamheten påbörjas (inledande deklaration).

Uppgifter som skall lämnas i en deklaration

22 §  Deklarationer som avses i 21 § skall innehålla uppgifter om

 1. företagets namn, adress och antal fabriksanläggningar inom företaget,
 2. varje enskild fabriksanläggnings namn, adress, ägare eller bolag som driver den, exakta läge och antal enskilda fabriker inom anläggningen,
 3. varje enskild fabriks namn, ägare eller bolag som driver den och exakta läge,
 4. huvudsaklig verksamhet vid anläggningen eller fabriken,
 5. för varje ämne som finns i bilagan till denna förordning
  1. grunden för deklarationsskyldigheten enligt 20 §,
  2. entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) eller, om sådant saknas, strukturformel samt handelsnamn eller trivialnamn, och
  3. namnet på den produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i respektive produkt,
  4. tidsperiod när ämnet producerades eller de tidsperioder som förutses för produktion,
  5. den totala mängden som vid varje fabriksanläggning
  • producerats eller syntetiserats eller planeras bli producerad eller syntetiserad, med uppgift om produktionskapacitet,
  • förts in eller planeras bli införd i landet, med uppgift om ursprung,
  • förvärvats eller planeras bli förvärvad inom landet, med uppgift om överlåtare,
  • avyttrats eller planeras bli avyttrad inom landet, med uppgift om mottagare, eller
  • förts ut eller planeras bli utförd ur landet eller exporterats eller planeras bli exporterad, med uppgift om mottagare, och
  1. de ändamål för vilka ämnet producerats eller kommer att bli producerat.

[S2]Årliga deklarationer skall för varje ämne som finns i bilagan till denna förordning även innehålla uppgifter om

 1. producerad kvantitet, plats dit ämnet levererades och, om möjligt, slutprodukten som producerades där, och
 2. den totala mängden som vid varje fabriksanläggning lagrats.

[S3]Den totala mängden skall anges i kilogram när det gäller sådana ämnen som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning och i ton när det gäller sådana ämnen som anges i avsnitt 2 i samma bilaga.

23 §  Deklarationer som avses i 21 § skall för varje ämne som anges i avsnitt 1 i bilagan till denna förordning också innehålla uppgifter om

 1. tidsperioder när ämnet beretts eller förbrukats eller de tidsperioder som förutses för beredning eller förbrukning,
 2. den totala mängden i kilogram som vid varje fabriksanläggning beretts eller förbrukats eller planeras bli beredd eller förbrukad,
 3. de ändamål för vilka ämnet beretts eller förbrukats eller kommer att bli berett eller förbrukat.

24 §  En årlig deklaration som lämnas av den som är deklarationsskyldig enligt 20 § första stycket 5 skall innehålla uppgifter om

 1. den totala mängden i ton som vid varje fabriksanläggning genom syntes producerats av diskreta organiska kemikalier som inte tagits upp i bilagan till denna förordning, och
 2. den totala mängden i ton som vid varje fabrik genom syntes producerats av en diskret organisk kemikalie som innehåller fosfor, svavel eller fluor och som inte tagits upp i bilagan till denna förordning.

Uppgiftslämnande

25 §  Uppgiftsskyldighet enligt artikel 19.1 a och 19.2 i rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall gälla för sådana produkter som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP.

Verkställighetsföreskrifter

26 §  Tullverket får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i samband med anmälan om utförsel till land inom Europeiska unionen av produkter som finns i bilagorna IV och V till rådets beslut 94/942/GUSP. Förordning (1999:554).

27 §  Statens kärnkraftinspektion får meddela närmare föreskrifter om tilllämpningen av 9 § andra stycket samt 10, 11 och 14 §§.

Tillsyn

28 §  Tillsyn och annan kontroll som avses i 19 § lagen (1998:397) om strategiska produkter skall utövas av Statens kärnkraftinspektion när det gäller kärnämnen och material m.m. som finns i bilaga I till rådets beslut 94/942/GUSP och som tillhör kategori 0.

[S2]I andra fall skall tillsynen och kontrollen utövas av Inspektionen för strategiska produkter.

Vite

29 §  Inspektionen för strategiska produkter får meddela vitesföreläggande enligt 28 § lagen (1998:397) om strategiska produkter.

Bilaga

Avsnitt 1 CAS-nummer
1. Amiton: O,O-Dietyl-S-[2-(dietylamino)etyl] -fosforotiolat och motsvarande alkylerade och protonerade salter 78-53-5
2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormetyl)-1propen 382-21-8
3. BZ:3-Kinuklidinyl bensilat 6581-06-2
4. Kemikalier, utom de förtecknade i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, innehållande en fosforatom till vilken är bundet en metyl-, etyl- eller propyl-(normal eller iso) grupp men inga ytterligare kolatomer ex: Metylfosfonyldiklorid Dimetylmetylfosfonat Undantag: Fonofos: O-Etyl-S-fenyl-etyl-fosfonotiolotionat 676-97-1 756-79-6 944-22-9
5. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosforamidodihalider
6. Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosforamidat
7. Arseniktriklorid 7784-34-1
8. 2,2-Difenyl-2-hydroxyättiksyra 76-93-7
9. Kinuklidin-3-ol 1619-34-7
10. N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetyl2-klorider och motsvarande protonerade salter
11. N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetan2-oler och motsvarande protonerade salter Undantag: N,N-Dimetylaminoetanol och motsvarande protonerade salter N,N-Dietylaminoetanol och motsvarande protonerade salter 108-01-0 100-37-8
12. N,N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetan2-tioler och motsvarande protonerade salter
13. Tiodiglykol: Bis (2-hydroxyetyl) sulfid 111-48-8
14. Pinakolylalkohol: 3,3-Dimetylbutan-2-ol 464-07-3
Avsnitt 2 CAS-nummer
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Fosgen: Karbonyldiklorid Cyanklorid Vätecyanid Klorpikrin: Triklornitrometan Fosforoxiklorid Fosfortriklorid Fosforpentaklorid Trimetylfosfit Trietylfosfit 75-44-5 506-77-4 74-90-3 76-06-2 10025-87-3 7719-12-2 10026-13-8 121-45-9 122-52-1
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Dimetylfosfit Dietylfosfit Svavelmonoklorid Svaveldiklorid Tionylklorid Etyldietanolamin Metyldietanolamin Trietanolamin 868-85-9 762-04-9 10025-67-9 10545-99-0 7719-09-7 139-87-7 105-59-9 102-71-6

Ändringar

Förordning (1998:400) om strategiska produkter

CELEX-nr
394R3381
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:186) om ändring i förordningen (1998:400) om strategiska produkter

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (1999:554) om ändring i förordningen (1998:400) om stategiska produkter

Omfattning
ändr. 17, 18, 26 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:681) om ändring i förordningen (1998:400) om strategiska produkter

Omfattning
ändr. 8, 13, 17 §§, rubr. närmast före 13 §; ny 8 a §
Ikraftträder
1999-08-01

Förordning (2000:205) om ändring i förordningen (1998:400) om strategiska produkter

Omfattning
ändr. 3 §; ny 7 a §
Ikraftträder
2000-05-02

Ändring, SFS 2000:1217

Omfattning
upph.