Upphävd författning

Förordning (1994:2060) om strategiska produkter

Departement
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994:2060 i lydelse enligt SFS 1998:181
Ikraft
1995-01-01
Upphäver
Förordning (1991:343) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilaga 1 inte med här. Ändrad genom SFS 1998:181.

Inledande bestämmelser

1 §  Lagen (1991:341) om strategiska produkter och rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om upprättandet av en gemenskapsordning för kontroll av export av strategiska produkter tillämpas på kärnämnen och på sådana produkter som finns upptagna i bilagorna 1 och 3-6 till denna förordning. Förordning (1997:123).

2 §  I fråga om kemiska prekursorer som avses i bilaga 1 kategori 1 (1C350) skall lagen, med undantag för deklarationer enligt 6 b - 6 c §§, inte tillämpas på blandningar där sådana prekursorer ingår, om

 1. den kemiska prekursorn är svår att separera ur blandningen, och
 2. prekursorn antingen ingår i blandningen med en koncentrationsgrad understigande 25 procent eller mängden prekursorer i den aktuella sändningen inte överstiger 100 kilogram. Förordning (1995:1226).

[S2]Ansökningar om tillstånd enligt rådets förordning (EG) nr 3381/94 och enligt lagen (1991:341) om strategiska produkter skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter. Detta gäller dock inte i fall som avses i 12 §. Förordning (1995:1663).

Utförsel

4 §  Tillstånd enligt artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 3381/94 kan lämnas genom

 1. individuella tillstånd för viss varusändning, eller
 2. sådana allmänna tillstånd för viss tid som avses i 6 och 7 §§. Förordning (1995:501).

5 §  För produkter som finns upptagna i bilagorna 4 och 5 till denna förordning krävs tillstånd enligt artiklarna 19--21 i rådets förordning (EG) nr 3381/94. Förordning (1995:501).

6 §  För utförsel till land utanför EU som deltar i gällande internationella arrangemang för exportkontroll av strategiska produkter, med undantag för produkterna i bilagorna 4 och 5 till denna förordning, kan efter ansökan ett allmänt tillstånd (regimlandstillstånd) för viss tid meddelas.

7 §  För ofta förekommande utförsel till civila köpare i land utanför EU för civil slutanvändning av högteknologiska produkter enligt bilaga 1 kategori 1--9 (001--099), kan efter ansökan ett allmänt tillstånd (företagsspecifikt tillstånd) för viss tid meddelas.

8 §  Ansökan om utförsel genom individuellt tillstånd för viss varusändning skall innehålla uppgift om produktens beskaffenhet, mottagarland, produktens värde och avsedda användning, köpare eller annan mottagare, den avsedda tidpunkten för utförseln, planerad utförselort samt, där detta kan anges, uppgift om slutanvändare. Om tillstånd har lämnats tidigare, skall detta anges i ansökan.

[S2]Ansökan om utförsel enligt 6 och 7 §§ skall innehålla uppgift om produktens beskaffenhet och mottagarland samt, där detta kan anges, uppgift om produktens värde och avsedda användning, köpare eller annan mottagare, den avsedda tidpunkten för utförseln, planerad utförselort och uppgift om slutanvändare. Om tillstånd har lämnats tidigare, skall detta anges i ansökan. Förordning (1995:501).

Avtal om tillverkningsrätt

9 §  Ansökan om tillstånd till upplåtelse eller överlåtelse av tillverkningsrätt skall innehålla uppgift om tillverkningsrättens innehåll och värde, avtalsparten, den avsedda tidpunkten för avtalets ingående och i förekommande fall anknytning till tidigare beviljat tillstånd samt produktens avsedda användning och vem som slutligen skall använda de tillverkade produkterna, där detta kan anges.

Tillhandahållande

10 §  Ansökan om tillstånd att tillhandahålla produkter som finns i utlandet skall innehålla uppgift om produktens beskaffenhet och värde, vem som gjort produkten tillgänglig i utlandet, köpare eller annan mottagare, produktens avsedda användning, den avsedda tidpunkten för tillhandahållandet och i förekommande fall anknytning till tidigare beviljat tillstånd samt slutanvändare, där detta kan anges.

[S2]För tillverkningsutrustning skall därutöver anges produktens kapacitet och för toxiner och kemiska prekursorer produktens vikt.

Anmälan om utförsel

11 §  Utförsel av produkter som omfattas av rådets förordning (EG) nr 3381/94 skall anmälas till tullmyndigheten senast en vecka före den tidpunkt vid vilken utförsel avses ske.

[S2]Detta gäller dock inte, om utförseln enligt vad som anges i utförseltillståndet avser

 1. produkter som utförs för reparation, översyn eller annan liknande åtgärd och som skall återinföras,
 2. produkter som återutförs efter reparation, översyn eller annan liknande åtgärd,
 3. produkter som utförs för demonstrationsändamål, lån eller bearbetning och som skall återinföras, i den mån de inte förbrukas,
 4. produkter som återsänds efter reklamation, felleverans eller av annat liknande skäl, eller
 5. biologiska agenser.

[S3]Anmälningsskyldighet enligt första stycket föreligger inte heller vid utförsel i fall där tillstånden meddelats enligt 6 och 7 §§.

[S4]Generaltullstyrelsen eller den myndighet som General-tullstyrelsen bestämmer får, om det finns särskilda skäl till det, för enskilt fall medge undantag från vad som föreskrivs i första stycket. Förordning (1995:501).

12 §  Ansökningar om tillstånd till utförsel av kärnämnen och material m.m. som anges i bilaga 3 skall ges in till Statens kärnkraftinspektion. Förordning (1995:1663).

13 §  Statens kärnkraftinspektion prövar tillståndsfrågor som avses i 12 § vid utförsel till en mottagare i en stat som

 • har ett bilateralt avtal med Sverige om samarbete i icke-spridningsfrågor på kärnenergiområdet, eller
 • i en särskild förklaring till Internationella atomenergiorganets (IAEA:s) generaldirektör förbundit sig att tillämpa de regler om kontroll av material och utrustning m.m. som överenskommits inom Nuclear Suppliers Group (NSG) och vilken förklaring cirkulerats genom INFCIRC 254 till IAEA:s medlemsstater.

[S2]Vid utförsel till en mottagare i någon annan stat än som avses i första stycket får Statens kärnkraftinspektion begära in nödvändiga garantier och yttranden. Inspektionen skall med eget yttrande lämna över ärendet till regeringens prövning. Förordning (1995:1663).

14 §  Statens kärnkraftinspektionen skall höra Statenss strålskyddsinstitut, vad avser villkor eller föreskrifter som behövs med hänsyn till strålskyddet, där utförsel innefattar transitering av kärnämnen genom landet.

15 §  Vid tillämpning av 16 och 17 §§ avses med naturligt uran: uran som innehåller den i naturen förekommande blandningen av isotoper; utarmat uran: uran vari halten av isotopen uran 235 är lägre än i naturligt uran; anrikat uran: uran vari halten av isotopen uran 235 är högre än i naturligt uran.

16 §  Statens kärnkraftinspektion prövar, oavsett mottagarland, frågor om tillstånd till utförsel av följande mängder uran, plutonium, torium eller tritium i ren form eller i form av legering, förening eller blandning

 1. högst 10 kilogram anrikat uran innehållande högst fem procent av isotopen uran 235,
 2. högst 100 gram anrikat uran innehållande mer än fem procent av isotopen uran 235,
 3. högst 10 gram av isotopen uran 233,
 4. högst 10 gram plutonium,
 5. högst 50 kilogram naturligt eller på isotopen uran 235 utarmat uran,
 6. högst 50 kilogram torium,
 7. högst 1 gram tritium.

17 §  Om inte annat framgår av bilagorna 1 och 3 får följande ämnen, material, produkter eller anordningar utan tillstånd utföras ur landet:

[S2]deuterium, tritium eller litium eller förening vari något av dessa ämnen ingår;

[S3]produkt, såsom instrument, apparater eller preparat för medicinskt eller liknande ändamål, vari deuterium, tritium eller litium ingår;

[S4]naturligt eller utarmat uran eller förening vari sådant uran ingår, för användning som motvikter i flygplan, för framställning av strålskärmningsanordningar, för färgning av keramiska produkter och glas, för framställning av legering, om denna avses för annan användning än som kärnbränsle och halten av uran inte överstiger en viktsprocent;

[S5]produkter, motvikter eller anordningar som avses ovan med undantag av strålskärmningsanordningar, torium eller förening vari torium ingår för framställning av

 1. aktiveringsmassor för elektroder till gasurladdningslampor, gasurladdningsrör eller elektronrör,
 2. glödnät eller glödstrumpor,
 3. högeldfasta keramer som inte är kärnbränsle,
 4. lysämne (lyspulver),
 5. linser eller filter för elektromagnetisk strålning,
 6. legering vari halten av torium inte överstiger fem viktsprocent; produkt som avses under 1--6 ovan;

[S6]ämne vars halt av naturligt eller utarmat uran eller av torium inte överstiger 200 gram per ton;

[S7]kärnämnen i kvantiteter understigande en promille av de mängder som anges i 16 §.

18 §  En ansökan om utförsel av använt kärnbränsle skall innehålla uppgifter om hur materialet slutligt skall tas om hand. I fråga om material som härrör från en kärnteknisk verksamhet i Sverige skall ansökan innehålla en försäkran från exportören att han kommer att återta materialet, om det inte kan tas om hand på avsett sätt.

Deklarationer

19 §  En deklaration enligt 6 b § lagen (1991:341) om strategiska produkter skall ges in till Inspektionen för strategiska produkter av den som yrkesmässigt

 1. producerar, bereder, förbrukar, importerar eller exporterar ämnen som avses i bilaga 6 avsnitt 1,
 2. under något av de tre senaste kalenderåren producerat, berett, förbrukat, importerat eller exporterat sådana ämnen,
 3. producerar, importerar eller exporterar ämnen som avses i bilaga 6 avsnitt 2,
 4. under föregående kalenderår producerat, importerat eller exporterat sådana ämnen, eller
 5. årligen genom syntes producerar sammanlagt mer än 10 ton av i bilaga 6 ej upptagna diskreta organiska kemikalier eller mer än 10 ton av en där ej upptagen diskret organisk kemikalie som innehåller fosfor, svavel eller fluor.

[S2]Detta gäller även sammansatta kemiska produkter, blandningar, formuleringar eller dylikt som innehåller något av de ämnen som är upptagna i bilaga 6.

[S3]Med att producera avses också att ämnet framställts som en mellanprodukt i en process eller att ämnet uppstått som en samprodukt, biprodukt eller förorening i en process.

[S4]Med att producera genom syntes avses framställning genom kemiska reaktioner eller genom biologiska eller biotekniska processer (biosyntes). Förordning (1997:1152).

20 §  Deklarationen enligt 19 § första stycket 1--4 skall ges in

 1. senast den 15 januari årligen och avse verksamheten under det gångna kalenderåret,
 2. senast den 15 september årligen och avse den verksamhet som planeras för det kommande kalenderåret och senast 30 dagar innan verksamheten påbörjas för varje sådan verksamhet som därutöver planerats efter det att den ordinarie årliga deklarationen har avgivits, och
 3. senast den 15 februari 1995 avseende uppgifter enligt 21 §, 22 § a och 23 § a. Uppgifterna skall för ämnen i bilaga 6 avsnitt 1 avse verksamheten för vart och ett av de tre föregående kalenderåren samt för ämnen i bilaga 6 avsnitt 2 avse verksamheten under det gångna kalenderåret (inledande deklaration).

[S2]Deklarationen enligt 19 § första stycket 5 skall ges in

 1. senast den 15 januari årligen och avse verksamheten under det gångna kalenderåret, och
 2. senast den 15 februari 1995 avseende uppgifter enligt 21 och 24 §§ (inledande deklaration).

21 §  Deklarationsskyldig skall i deklaration lämna uppgift om

 1. företagets namn, adress och antal fabriksanläggningar inom företaget,
 2. varje enskild fabriksanläggnings namn, adress, exakta läge och ägare eller bolag som driver den samt antal enskilda fabriker inom anläggningen,
 3. varje enskild fabriks namn, exakta läge, ägare eller bolag som driver den, och
 4. huvudsaklig verksamhet vid anläggningen eller fabriken.

22 §  Deklaration enligt 19 § första stycket 1 och 2 skall

 1. vid den inledande deklarationen och vid den årliga deklarationen avseende föregående kalenderår för varje ämne enligt bilaga 6 avsnitt 1 innehålla uppgift om:
 1. förutsättningar enligt 19 § första stycket 1 och 2 föreligger,
 2. entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) eller om sådant saknas strukturformel samt handelsnamn eller trivialnamn,
 3. namn på produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i respektive produkt,
 4. tidsperiod när ämnet producerades, producerad kvantitet, plats dit ämnet levererades samt, om möjligt, slutprodukten som producerades där,
 5. den totala mängden i kilogram som vid varje fabriksanläggning:
  • producerats/syntetiserats, med uppgift om produktionskapacitet,
  • beretts,
  • förbrukats,
  • lagrats,
  • importerats, med uppgift om ursprung,
  • förvärvats inom landet, med uppgift om överlåtare,
  • avyttrats inom landet, med uppgift om mottagare, eller
  • exporterats, med uppgift om mottagare, och
 6. de ändamål för vilket ämnet producerats, beretts eller förbrukats.
  1. vid deklarationen för det kommande kalenderåret för varje ämne enligt bilaga 6 avsnitt 1 innehålla uppgift om:
 7. förutsättningar enligt 19 § första stycket 1 och 2 föreligger,
 8. entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) eller om sådant saknas strukturformel samt handelsnamn eller trivialnamn,
 9. namn på produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i respektive produkt,
 10. den totala mängden i kilogram som vid varje fabriksanläggning planeras bli:
  • producerad/syntetiserad, med uppgift om produktionskapacitet,
  • beredd,
  • förbrukad,
  • importerad, med uppgift om ursprung,
  • förvärvad inom landet, med uppgift om överlåtare,
  • avyttrad inom landet, med uppgift om mottagare, eller
  • exporterad, med uppgift om mottagare, och
 11. de tidsperioder som förutses för produktion, beredning eller förbrukning, samt
 12. de ändamål för vilket ämnet kommer att bli producerat, berett eller förbrukat.

23 §  Deklaration enligt 19 § första stycket 3 och 4 skall

 1. vid den inledande deklarationen och vid den årliga deklarationen avseende föregående kalenderår för varje ämne enligt bilaga 6 avsnitt 2 innehålla uppgift om:
 1. förutsättningar enligt 19 § första stycket 3 och 4 föreligger,
 2. entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) eller om sådant saknas strukturformel samt handelsnamn eller trivialnamn,
 3. namn på produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i respektive produkt,
 4. tidsperiod när ämnet producerades, producerad kvantitet, plats dit ämnet levererades samt, om möjligt, slutprodukten som producerades där,
 5. den totala mängden i ton som vid varje fabriksanläggning:
  • producerats/syntetiserats,
  • lagrats,
  • importerats, med uppgift om ursprung,
  • förvärvats inom landet, med uppgift om överlåtare,
  • avyttrats inom landet, med uppgift om mottagare, eller
  • exporterats, med uppgift om mottagare, och
 6. de ändamål för vilket ämnet producerats.
  1. vid deklarationen för det kommande kalenderåret för varje ämne enligt bilaga 6 avsnitt 2 innehålla uppgift om:
 7. förutsättningar enligt 19 § första stycket 3 och 4 föreligger,
 8. entydigt kemiskt namn på ämnet, CAS-nummer (Chemical Abstracts Service) eller om sådant saknas strukturformel samt handelsnamn eller trivialnamn,
 9. namn på produkt som ämnet ingår i samt halt av ämnet i respektive produkt,
 10. den totala mängden i ton som vid varje fabriksanläggning planeras bli:
  • producerad/syntetiserad,
  • importerad, med uppgift om ursprung,
  • förvärvad inom landet, med uppgift om överlåtare,
  • avyttrad inom landet, med uppgift om mottagare, eller
  • exporterad, med uppgift om mottagare, och
 11. de tidsperioder som förutses för produktion, samt
 12. de ändamål för vilket ämnet kommer att bli producerat.

24 §  Deklarationen enligt 19 § första stycket 5 skall vid den inledande deklarationen och vid den årliga deklarationen avseende föregående kalenderår innehålla uppgift om:

 1. den totala mängden i ton som vid varje fabriksanläggning genom syntes producerats av i bilaga 6 ej upptagna diskreta organiska kemikalier, och
 2. den totala mängden i ton som vid varje fabrik genom syntes producerats av en i bilaga 6 ej upptagen diskret organisk kemikalie som innehåller fosfor, svavel eller fluor.

24 a §  Årliga deklarationer enligt 6 d § lagen (1991:341) om strategiska produkter skall lämnas på en blankett som Inspektionen för strategiska produkter tillhandahåller. De skall lämnas senast den 15 januari och avse produkter som fakturerats under föregående kalenderår. Förordning (1995:1663).

Verkställighetsföreskrifter

25 §  Generaltullstyrelsen får meddela närmare föreskrifter avseende vilka uppgifter som skall lämnas i samband med anmälan om utförsel till land inom EU av produkter som återfinns i bilagorna 4 och 5 till denna förordning.

[S2]Statens kärnkraftinspektion får meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av 12-18 §§. Förordning (1997:1152).

Vite

26 §  Inspektionen för strategiska produkter får meddela vitesföreläggande enligt 15 § lagen (1991:341) om strategiska produkter. Förordning (1997:1152).

Tillsyn

27 §  Tillsyn och annan kontroll som avses i 16 § lagen (1991:341) om strategiska produkter skall utövas av Statens kärnkraftinspektion såvitt avser kärnämnen och material m.m. som anges i bilaga 3 och av Inspektionen för strategiska produkter i andra fall. Förordning (1995:1663).

Bilaga 3

I KÄRNREAKTORER OCH UTRUSTNING FÖR DESSA
 1. Kompletta kärnreaktorer:
Alla kärnreaktorer utom sådana som är konstruerade så att produktionen av plutonium inte kan överstiga 100 gram per år.
 1. Reaktortryckkärl: Tryckkärl av metall i form av färdigtillverkade enheter eller större verkstadstillverkade delar till sådana, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta härden hos en kärnreaktor och som kan motstå primärkylmedlets drifttryck.
 2. Utrustning för hantering av reaktorbränsle: Hanteringsutrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för insättning eller urtagning av bränsle i en kärnreaktor, antingen för bränslebyte under drift eller för att vid avställning med hjälp av avancerad teknisk utrustning för positionsbestämning eller inställning möjliggöra komplicerade bränslebytesoperationer, vid vilka bränslet i normalfallet inte är direkt synligt eller tillgängligt på annat sätt.
 3. Reaktorstyrstavar: Stavar särskilt konstruerade eller iordningställda för att reglera neutronflödet i en kärnreaktor.
 4. Reaktortryckrör: Rör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innehålla bränsleelement och primärkylmedel i en kärnreaktor vid ett drifttryck överstigande 5,1 megapascal (MPa).
 5. Zirkoniumrör: Zirkoniummetall och zirkoniumlegeringar i form av rör eller knippen av rör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för användning i en kärnreaktor och i vilka förhållandet mellan hafnium och zirkonium är mindre än 1: 500 viktdelar (0,2 viktprocent), om mängden rör i det parti som skall föras ut är större än 50 kg.
 6. Pumpar för primärkylmedel: Pumpar särskilt konstruerade eller iordningställda för att pumpa runt flytande metall som primärkylmedel för kärnreaktorer.
II ICKE-KÄRNMATERIAL FÖR REAKTORER
 1. Deuterium och tungt vatten: Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och varje annan deuteriumförening i vilken viktförhållandet mellan deuterium och väte (protium) överstiger 1: 2500, om mängden deuterium i det parti som skall föras ut är större än 10 kg.
 2. Grafit av kärnteknisk kvalitet: Grafit vars halt av bor är lägre än fem miljondelar och vars densitet är större än 1500 kg/m/n3/, om mängden grafit i det parti som skall föras ut är större än 5000 kg.
III ANLÄGGNINGAR FÖR UPPARBETNING AV BESTRÅLADE BRÄNSLEELEMENT OCH UTRUSTNING SÄRSKILT KONSTRUERAD ELLER IORDNINGSTÄLLD FÖR DETTA
 1. Transportbehållare för bestrålat kärnbränsle, utom behållare som används för transporter till eller från kärntekniska anläggningar i Sverige.
 2. Kapmaskiner för bestrålade bränsleelement: Fjärrmanövrerad utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för användning i en upparbetningsanläggning och avsedd att klippa, kapa eller skära bestrålade kärnbränsleelement, knippen eller stavar.
 3. Upplösningskärl: Kritiskt säkra behållare (t. ex. med liten diameter, ringformade eller skivformade) särskilt konstruerade eller iordningställda för användning i en upparbetningsanläggning, som är avsedda för upplösning av bestrålat kärnbränsle, som kan motstå varm, starkt korrosiv vätska och som kan fyllas och hanteras genom fjärrmanövrering.
 4. Apparatur och utrustning för vätskeextraktion: Särskilt konstruerad eller iordningställd apparatur för vätskeextraktion som är motståndskraftig mot korrosion av salpetersyra, såsom fyllkropps-eller pulskolonner, sedimentationsblandare (mixer settlers) och centrifugalkontaktorer för användning i en anläggning för upparbetning av bestrålat kärnbränsle.
 5. Behållare eller lagringstankar för kemikalier: Särskilt konstruerade eller iordningställda behållare eller lagringstankar som är motståndskraftiga mot korrosion av salpetersyra, för användning i en anläggning för upparbetning av bestrålat bränsle.
 6. System för omvandling av plutoniumnitrat till plutoniumoxid: Kompletta system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för omvandling av plutoniumnitrat till plutoniumoxid och särskilt anpassade för att undvika kriticitet och strålningspåverkan samt för att minimera risken för spridning av giftiga ämnen.
 7. System för produktion av plutoniummetall från plutoniumoxid: Kompletta system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för framställning av plutoniummetall och särskilt anpassade för att undvika kriticitet och strålningspåverkan samt för att minimera risken för spridning av giftiga ämnen.

IV ANLÄGGNINGAR FÖR TILLVERKNING AV KÄRNBRÄNSLEELEMENT

En anläggning för tillverkning av kärnbränsleelement omfattar sådan utrustning som
 1. normalt kommer i direkt kontakt med eller som direkt behandlar eller styr produktionsflöden av kärnämne, eller b) förseglar kärnämnet i kapslingen.
V ANLÄGGNINGAR FÖR SEPARATION AV URANISOTOPER OCH UTRUSTNING, ANNAN ÄN ANALYSINSTRUMENT, SÄRSKILT KONSTRUERAD ELLER IORDNINGSTÄLLD FÖR DETTA
 1. Gascentrifuger samt system och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i gascentrifuger enligt följande.
1.1 Roterande komponenter:
 1. Kompletta rotorenheter:
Tunnväggiga cylindrar, eller ett antal hopfogade tunnväggiga cylindrar, tillverkade av ett material som har en hög hållfasthet i förhållande till sin densitet.
 1. Rotorrör:
Särskilt konstruerade eller iordningställda tunnväggiga cylindrar med väggtjockleken 12 mm eller mindre, med en diameter mellan 75 och 400 mm och tillverkade av ett material som har en hög hållfasthet i förhållande till sin densitet.
 1. Ringar eller bälgar:
Komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att lokalt förstärka rotorröret eller för att förena ett antal sådana rör. En bälg är en kort cylinder med väggtjockleken 3 mm eller mindre och en diameter mellan 75 och 400 mm, som har en utbuktning runt sin omkrets och är tillverkad av ett material som har en hög hållfasthet i förhållande till sin densitet.
 1. Mellanväggar (bafflar):
Skivformiga komponenter med en diameter mellan 75 och 400 mm särskilt konstruerade eller iordningställda för att monteras inne i centrifugens rotorrör, för att avskilja utströmningskammaren från den huvudsakliga separationskammaren och, i vissa fall, för att bidra till att uranhexafluoridgasen cirkulerar inne i rotorrörets huvudsakliga separationskammare, och som är tillverkade av ett material som har en hög hållfasthet i förhållande till sin densitet.
 1. Topplattor och bottenplattor:
Skivformiga komponenter med en diameter mellan 75 och 400 mm särskilt konstruerade eller iordningställda för att passa in i ändarna av rotorröret och på så sätt innesluta uranhexafluorid inom rotorröret och, i vissa fall, stödja, hålla fast eller innehålla som en integrerad del den ena delen av den övre lagringen (topplattan), eller bära de roterande beståndsdelarna av motorn och den undre lagringen (bottenplattan), och som är tillverkade av ett material som har en hög hållfasthet i förhållande till sin densitet.
Anmärkning till 1.1. Material som används för en centrifugs roterande komponenter är:
 1. Maråldrat stål som kan ges en brottgräns av 2050 MPa (2,05 10/n9/N/m/n2/) eller mera.
 2. Aluminiumlegeringar som kan ges en brottgräns av 460 MPa (0,46 10/n9/N/m/n2/) eller mera.
 3. Fibermaterial som är lämpade att användas i kompositer och som, för fibrer av kol eller aramid, har en specifik modul av 12,7 10/n6/ m eller större eller en specifik brottgräns av 23,5 10/n4/ m eller större och som, för fibrer av glas, har en specifik modul av 3,18 10/n6/ m eller större och en specifik brottgräns av 7,62 10/n4/ m eller större. ("Specifik modul" är Youngs modul i N/m/n2/ dividerad med specifika vikten 7 N/m/n3/. "Specifik brottgräns är brottgräns i N/m/n2/ dividerad med specifika vikten i N/m/n3/.)
1.2 Statiska komponenter:
 1. Magnetiska lager:
Särskilt konstruerade eller iordningställda lager bestående av en ringformig magnet upphängd i ett lagerhus innehållande ett dämpande medium.
 1. Lager med dämpare:
Särskilt konstruerade eller iordningställda lager som består av en lagertapp/lagerskålenhet monterad på en dämpare.
 1. Molekylarpumpar:
Särskilt konstruerade eller iordningställda cylindrar som har invändigt maskinbearbetade eller extruderade spiralformade spår och maskinbearbetade innerytor.
 1. Statorer för elektriska motorer:
Särskilt konstruerade eller iordningställda ringformade statorer till snabba flerfas växelströms-(eller reluktans-)motorer för synkron drift i vakuum i frekvensområdet 600--2000 Hz och med en effekt i området 50--1000 voltampere (VA).
 1. Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustningar eller komponenter för anrikningsanläggningar baserade på gas-centrifugmetoden enligt följande.
2.1 Inmatningssystem och utmatningssystem för anrikad och utarmad uranhexafluorid (slutprodukt och restfraktion) i form av särskilt konstruerade eller iordningställda processystem innefattande:
 1. Matningsautoklaver (-stationer) som används för att överföra uranhexafluorid till centrifugkaskaderna med tryck upp till 100 kPa.
 2. Utrustning för desublimering (kylfällor) som används för att bortföra uranhexafluorid från kaskaderna vid tryck upp till 3kPa. Utrustningen kan kylas ned till 203 K (-70°C) och upphettas till 343 K (70°C).
 3. Stationer för slutprodukt och restfraktion som används för att överföra uranhexafluorid till behållare.
2.2 Rörsystem för uranhexafluorid:
Särskilt konstruerade eller iordningställda rörsystem och grenrör för att hantera uranhexafluorid inom centrifugkaskaderna. Rörsystemet består vanligtvis av tre parallella grenrör där varje centrifug är ansluten till vart och ett av grenrören.
 1. Särskilt konstruerade eller iordningställda enheter och komponenter för användning vid anrikning genom gasdiffusion enligt följande.
3.1 Membran för gasdiffusion:
 1. Särskilt konstruerade eller iordningställda tunna porösa filter, med en porstorlek mellan 100 och 1000 Å (ångström), en tjocklek av 5 mm eller mindre och, vid rörformiga filter, en diameter som är 25 mm eller mindre, och som är tillverkade av metaller, polymerer eller keramer motståndskraftiga mot uranhexafluorid, och
 2. kemiska föreningar eller pulver särskilt framställda för att tillverka sådana filter. Dessa föreningar och pulver består av nickel, nickelföreningar med minst 60% nickel, aluminiumoxid eller fullständigt fluorerade kolvätepolymerer, motståndskraftiga mot uranhexafluorid och med en renhet av 99,9% eller mer, en kornstorlek mindre än 10 mikron och liten spridning i kornstorleken.
3.2 Behållare för diffusionsmembran:
Särskilt konstruerade eller iordningställda hermetiskt tillslutna cylindriska kärl med en diameter större än 300 mm och en längd större än 900 mm, eller rektangulära kärl av jämförbara dimensioner, vilka har en inloppsanslutning och två utloppsanslutningar som alla har en diameter större än 50 mm, avsedda att innehålla membran för gasdiffusion och gjorda av eller invändigt överdragna med material som är motståndskraftiga mot uranhexafluorid, konstruerade för horisontell eller vertikal installation.
3.3 Kompressorer och blåsmaskiner: Särskilt konstruerade eller iordningställda axial-, centrifugal-eller deplacementkompressorer eller blåsmaskiner med en sugkapacitet för uranhexafluorid av 1 m/n3//min eller mer och med ett utloppstryck upp till flera hundra kPa, konstruerade för långtidsdrift i uranhexafluoridmiljö, med eller utan elektrisk motor av lämplig styrka, liksom separata enheter till sådana kompressorer och blåsmaskiner.
3.4 Axeltätningar: Särskilt konstruerade eller iordningställda vakuumtätningar med anslutningar för in-och utlopp av spärrflöde, för avtätning vid axeln som förbinder rotorn hos kompressorn eller blåsmaskinen med läckage av luft till den inre kammare hos kompressorn eller blåsmaskinen som är fylld med uranhexafluorid.
3.5 Värmeväxlare för kylning av uranhexafluorid:
Särskilt konstruerade eller iordningställda värmeväxlare tillverkade av eller överdragna med material motståndskraftiga mot uranhexafluorid (utom rostfritt stål) eller med koppar eller med någon kombination av dessa metaller.
 1. Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustningar och komponenter för användning vid anrikning med gasdiffusion enligt följande.
4.1 Inmatningssystem samt utmatningssystem för anrikad och utarmad uranhexafluorid (slutprodukt och restfraktion) i form av särskilt konstruerade eller iordningställda processystem med ett drifttryck av 300 kPa eller mindre:
 1. Matningsautoklaver (-stationer) som används för att överföra uranhexafluorid till gasdiffusionskaskaderna.
 2. Utrustning för desublimering (kylfällor) som används för att bortföra uranhexafluorid från diffusionskaskaderna.
 3. Kondensationsstationer där uranhexafluoridgas från kaskaderna komprimeras och kyls så att flytande uranhexafluorid bildas.
 4. Stationer för slutprodukt och restfraktion som används för att överföra uranhexafluorid till behållare.
4.2 Rörsystem för uranhexafluorid:
Särskilt konstruerade eller iordningställda rörsystem och grenrör för att hantera uranhexafluorid inom gasdiffusionskaskaderna. Rörsystemet består av två parallella grenrör där varje cell är ansluten till vart och ett av grenrören.
4.3 Vakuumsystem:
 1. Särskilt konstruerade eller iordningställda stora samlingsrör och grenrör för högvakuum med en sugkapacitet av 5 m/n3//min eller mer.
 2. Vakuumpumpar, särskilt konstruerade för drift i uranhexafluoridatmosfär och gjorda av eller överdragna med aluminium, nickel eller nickellegeringar innehållande mer än 60% nickel.
4.4 Avstängnings- och reglerventiler:
Särskilt konstruerade eller iordningställda manuella eller automatiska avstängnings-och reglerventiler med bälgtätning, tillverkade av ett material motståndskraftigt mot uranhexafluorid och med en diameter mellan 40 mm och 1500 mm, avsedda att installeras i huvud-och hjälpsystem i en anrikningsanläggning baserad på gasdiffusionsmetoden.
 1. Separationsenheter baserade på dysprocessen.
 2. Separationsenheter baserade på vortexrör.
VI ANLÄGGNINGAR FÖR TILLVERKNING AV TUNGT VATTEN, DEUTERIUM OCH DEUTERIUMFÖRENINGAR SAMT UTRUSTNING SÄRSKILT KONSTRUERAD ELLER IORDNINGSTÄLLD FÖR DETTA
 1. Kolonner för vatten-vätesulfidutbyte:
Utbyteskolonner tillverkade av finkornstål (såsom ASTM A516) med diametrar mellan 6 och 9 m, med drifttryck större än eller lika med 2 MPa och med en korrosionstolerans på 6 mm eller mer, särskilt konstruerade eller iordningställda för tillverkning av tungt vatten genom användning av processen med vatten-vätesulfidutbyte.
 1. Blåsmaskiner och kompressorer:
Enstegs centrifugalblåsmaskiner eller -kompressorer för cirkulation av vätesulfidgas (dvs. gas som innehåller mer än 70% HûO) och med låg tryckuppsättning (dvs. 0,2 MPa), särskilt konstruerade eller iordningställda för tillverkning av tungt vatten genom användning av processen med vatten-vätesulfidutbyte.
 1. Kolonner för ammoniak-väteutbyte:
Utbyteskolonner 35 m eller högre med en diameter mellan 1,5 och 2,5 m avsedda för ett drifttryck större än 15 MPa, särskilt konstruerade eller iordningställda för tillverkning av tungt vatten genom användning av processen med ammoniak-väteutbyte. 4. Inre delar i utbyteskolonner och stegpumpar:
Inre delar i utbyteskolonner och stegpumpar, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för kolonner för tillverkning av tungt vatten genom användning av processen med ammoniak-väteutbyte.
 1. Ammoniakkrackers:
Ammoniakkrackers med ett drifttryck större än eller lika med 3 MPa, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för tillverkning av tungt vatten genom användning av processen med ammoniak-väteutbyte.
 1. Absorptionsanalysatorer i det infraröda området:
Absorptionsanalysatorer i det infraröda området som under drift kan analysera förhållandet mellan väte och deuterium när deuteriumkoncentrationen är större än eller lika med 90%.
 1. Katalytiska brännare:
Katalytiska brännare för omvandling av anrikad deuteriumgas till tungt vatten, särskilt konstruerade eller iordningställda för tillverkning av tungt vatten genom användning av processen med ammoniak-väteutbyte.
VII ÖVRIG UTRUSTNING
Partikelaccelatorer med en medeleffekt i strålen som är högre än 5 megawatt för elektroner eller högre än 0,5 megawatt för protoner och tyngre partiklar.
VIII UTRUSTNING OCH MATERIAL BETRÄFFANDE VILKEN ELLER VILKET TILLVERKNINGSRÄTT INTE FÅR UPPLÅTAS ELLER ÖVERLÅTAS
Sådan utrustning som anges under I, III punkterna 2--7 samt IV--VII.
Bilaga 4 ändrad genom SFS 1996:1131 och 1997:669. Kommer att läggas in vid ett senare tillfälle.

Bilaga 4

Kategori 0. Kärnteknisk material, hjälpmedel och utrustningar
Texten i bilaga 4 utgörs i vissa fall endast av rubriker och förkortade texter. För den kompletta lydelsen hänvisas till bilaga 1.
0 B Test-, inspektions- och produktionsutrustning
0B001. Anläggningar för separation av isotoper ur "naturligt uran" och "utarmat uran", "särskilt klyvbara material" och "andra klyvbara material"
0B002. Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustning och komponenter för anläggningar som omfattas av avsnitt 0B001. och där isotopseparation sker och som är gjorda eller skyddade av material som är resistenta mot UFô
0B004. Anläggning för produktion av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar och särskilt konstruerad eller iordningställd utrustning eller komponenter härför
0B006. Anläggningar för upparbetning av bestrålade bränsleelement och utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd för detta
0 C Material
0C002. "Särskilt klyvbara material" eller "andra klyvbara material"
Avser endast "uran som anrikats i isotoperna 235 eller 233" till mer än 20% samt separerat plutonium
0 D Programvara
0D001. "Programvara'' speciellt konstruerad eller modifierad för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som omfattas av avsnitten 0B001., 0B002., 0B004., 0B006. och 0C002
0 E Teknologier
0E001. "Teknologi" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som omfattas av avsnitten 0B001., 0B002., 0B004., 0B006. och 0C002
Kategori 1. Vissa material
1 C Material
1C001. Material speciellt konstruerat för att kunna absorbera elektromagnetiska vågor samt elektriskt ledande polymerer
1D103. Särskilt utformad "programvara'' för analys av sannolikheten för upptäckt av reducerade radarreflektioner, ultravioletta/infraröda och akustiska signaturer
Kategori 3. Elektronik
3 A Utrustningar, apparater och komponenter
3A002. Elektronisk utrustning med allmän användning
g. Atomfrekvensstandarder
Kategori 4. Datorer
4 A Utrustningar, apparater och komponenter
4A001. Elektroniska datorer, tillhörande utrustning, apparater, tillbehör och specialtillverkade komponenter
b. Elektroniska datorer, tillhörande utrustning, apparater, tillbehör och specialtillverkade komponenter som har egenskaper eller kan utföra funktioner som överskrider begränsningarna inom området informationssäkerhet beskrivet i kategori 5, del 2
4A003. Digitala datorer, tillhörande utrustning, apparater, tillbehör och specialtillverkade komponenter
b. "Digitala datorer" som har det teoretiska mätetalet "sammansatt teoretisk prestanda'' CTP på 2000 Mtops eller mer
4D003. Speciell programvara enligt nedanstående:
c. Programvara som har egenskaper eller möjliga funktioner som överskrider begränsningarna i kategori 5 med avseende på informationssäkerhet

Kategori 5. Telekommunikationsutrustning

Del 2 Informationssäkerhet

Alla varor som omfattas av kategori 5 del 2 utom
 1. bärbara (personliga) eller mobila radiotelefoner för civil användning, t. ex. för användning i civila kommersiella mobiltelefonnät, och som innehåller kryptering,
 2. utrustning som styr åtkomst, såsom bankomater, automatiska saldomaskiner eller varuautomater och som skyddar lösenord eller personliga identifikationsnummer ('PIN-number') eller liknande och som används för att förhindra otillbörligt utnyttjande. Utrustningen får inte tillåta kryptering av texter eller filer utom för den som behövs för att skydda lösenord eller dylikt,
 3. utrustning som kalkylerar en kod 'Message Authentication Code (MAC)' som används för att kontrollera att en text eller fil överförts korrekt och att inga förändringar har utförts. Utrustningen får inte tillåta kryptering av texter eller filer utom för den som behövs för att kontrollera det kalkylerade talet,
 4. kryptografisk utrustning speciellt utvecklad, konstruerad eller modifierad för bank-eller penningtransaktioner såsom bankomater, automatiska saldomaskiner eller varuautomater eller utrustning för kryptering av banktransaktioner. Förutsättningen är att utrustningen exklusivt har framtagits för ovan angivna ändamål,
 5. programvara som erfordras för användning av utrustning som beskrivs i anm till avsnitt 5A002.
Kategori 6. Sensorer
6 A Utrustningar, apparater och komponenter
6A001. Akustisk utrustning
6B Test-, inspektions-och produktionsutrustning
6B008. Radar
Tvärsektionsmätsystem för pulsradar med en pulslängd på 100 ns eller mindre samt till dessa speciellt konstruerade komponenter.
6B108. Särskilda radarsystem för tvärsektionsmätning användbara för "missiler" och deras undersystem
6D Material
6D003. Annan "programvara''
a. "Programvara'' m. m. för realtidsbearbetning av akustiska data
Kategori 9. Framdrivningsutrustning
9 A Utrustningar, apparater och komponenter
9A005. Raketmotorer som drivs med flytande bränsle och som innehåller komponenter som omfattas av avsnitt 9A006.
9A007. Raketmotorsystem för fasta bränslen som har någon av nedanstående egenskaper
a.1 Totala impulskapaciteten överskrider 1,1 MNs,
9A008. Komponenter, enligt nedan, speciellt konstruerade för raketmotorsystem som använder fasta bränslen
d. Styrsystem med rörliga munstycken eller sekundär bränsleinsprutning
9A009. Hybridframdrivningssystem för raketer med
a. en impuls större än 1,1 MNs
9A108. Komponenter, andra än de som omfattas av avsnitt 9A008l., användbara i missiler, enligt nedanstående, och speciellt konstruerade för framdrivningssystem för fasta bränslen
c. Delsystem för styrning av utblåsningsvektorn
9A119. Enskilda raketsteg
9B Test-, inspektions-och produktionsutrustning
9B115. Speciellt konstruerad "produktionsutrustning" för system, delsystem och komponenter som omfattas av avsnitten 9A005., 9A007. a.1, 9A008. d., 9A108. c. och 9A119.
9B116. Speciellt konstruerad "produktionshjälpmedel" för system, delsystem och komponenter som omfattas av avsnitten 9A005., 9A007. a.1., 9A008. d., 9A108. c. och 9A119.
9 D Programvara
9D001. "Programvara'' som erfordras för "utveckling" av utrustning eller metoder som omfattas av avsnitten 9A005., 9A007. a.1., 9A008. d., 9A108. c., 9A119., 9B115. och 9B116.
9D101. "Programvara'' speciellt framtagen för användning av utrustningar som omfattas av avsnittet 9B116.
9D103. Särskilt utformad "programvara'' för simulering, modellering eller konstruktionsintegrering av produkter som omfattas av avsnitten 9A007. a.1., 9A108. c. och 9A119.
9 E Teknologier
9E001. "Teknologi" som erfordras för "utveckling" av komponenter, utrustning och "programvara'' som omfattas av avsnitten 9A005., 9A007. a.1., 9A008. d., 9A108. c., 9A119., 9B115. och 9B116.
9E002. "Teknologi" som erfordras för "produktion" av komponenter eller utrustningar som omfattas av avsnitten 9A005., 9A007a. a.1., 9A008. d., 9A108. c., 9A119., 9B115. och 9B116.

Bilaga 5

Kategori 0. Kärnteknisk material, hjälpmedel och utrustningar
Texten i bilaga 5 utgörs i vissa fall endast av rubriker och förkortade texter. För den kompletta lydelsen hänvisas till bilaga 1.
0 A Utrustningar, apparater och komponenter
0A001. "Kärnreaktorer", t. ex. reaktorer som kan underhålla och styra en självunderhållande kedjereaktion av klyvning, samt utrustning och komponenter som är speciellt konstruerade för användning i anslutning till "kärnreaktorer"
0 B Test-, inspektions- och produktionsutrustning
0B005. Anläggningar speciellt konstruerade för tillverkning av bränsleelement för "kärnreaktorer" och härför speciellt konstruerade utrustningar
0B009. Anläggningar för omvandling av uran och utrustning särskilt konstruerade eller iordningställda för detta
0 C Material
0C001. "Naturligt uran" eller "utarmat uran" eller torium i form av metall, legeringar, kemiska blandningar eller koncentrat och varje annat material som innehåller en eller flera av de ovan nämnda materialen
0C002. "Särskilt klyvbara material" eller "andra klyvbara material"
0C004. Deuterium, tungt vatten, paraffin som preparerats med deuterium och andra blandningar och lösningar som innehåller deuterium i vilka förhållandet mellan isotopisk deuterium och väte överstiger 1: 5 000
0C005. Grafit, av kärnteknisk kvalitet, som har en renhetsnivå som är bättre än 5 delar per miljon "borekvivalenter" och med en densitet som är större än 1 500kg/m/n3/
0C006. Nickelpulver och porös nickel
0C201. Speciellt förberedda blandningar eller pulver, annat än nickel, som är resistent mot UFô (t. ex. aluminiumoxid och helt fluorinerad kolvätepolymerer) avsedda för tillverkning gasdiffusionsmembran, och som har en renhet på 99,9 viktprocent eller bättre och en medelstorlek på partiklarna som är mindre än 10 um mätt enligt 'American Society for Testing and Materials (ASTM) B330standard' och en hög grad av likformighet på partikelstorleken
0 E Teknologier
0E001. "Teknologi" för "utveckling", "produktion" eller "användning" av varor som omfattas av 0A001, 0B005, 0B009, 0C004, 0C005, 0C006 och 0C201

Bilaga 6

Avsnitt 1. CAS-nummer
1. Amiton: O,O-Dietyl-S-*(2-(dietylamino)etyl*)
-- fosforotiolat och motsvarande alkylerade och protonerade salter 78--35--5
2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormetyl) -1-propen 382--21--8
3. BZ: 3-Kinuklidinyl bensilat 6581--06--2
4. Kemikalier, utom de förtecknade i bilagan
till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel, innehållande en fosforatom till vilken är bundet en metyl-, etyl- eller propyl-(normal eller iso) kolatomer ex: Metylfosfonyldiklorid grupp men inga ytterligare 676--97--1
Dimetylmetylfosfonat 756--79--6
Undantag: Fonofos: O-Etyl-S-fenyl-etylfosfonotiolotionat 944--22--9
5. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)- fosforamidodihalider
6. Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosforamidat
7. Arseniktriklorid 7784--34--1
8. 2,2-Difenyl-2-hydroxyättiksyra 76--93--7
9. Kinuklidin-3-ol 1619--34--7
10. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)- aminoetyl-2-klorider och motsvarande protonerade salter
11. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetan -2-oler och motsvarande protonerade salter
Undantag: N,N-Dimetylaminoetanol och motsvarande protonerade salter 108--01--0
N,N-Dietylaminoetanol och motsvarande protonerade salter 100--37--8
12. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-aminoetan-
2-tioler och motsvarande protonerade salter
13. Tiodiglykol: Bis(2-hydroxyetyl)sulfid 111--48--8
14. Pinakolylalkohol: 3,3-Dimetylbutan-2-ol 464--07--3
Avsnitt 2. CAS-nummer
1. Fosgen: Karbonyldiklorid 75--44--5
2. Cyanklorid 506--77--4
3. Vätecyanid 74--90--3
4. Klorpikrin: Triklornitrometan 76--06--02
5. Fosforoxiklorid 10025--87--3
6. Fosfortriklorid 7719--12--2
7. Fosforpentaklorid 10026--13--8
8. Trimetylfosfit 121--45--9
9. Trietylfosfit 122--52--1
10. Dimetylfosfit 868--85--9
11. Dietylfosfit 762--04--9
12. Svavelmonoklorid 10025--67--9
13. Svaveldiklorid 10545--99--0
14. Tionylklorid 7719--09--7
15. Etyldietanolamin 139--87--7
16. Metyldietanolamin 105--59--9
17. Trietanolamin 102--71--6

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:2060) om strategiska produkter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995, då förordningen (1991:343) om förbud mot utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m. m. skall upphöra att gälla.
  Medgivanden lämnade av Generaltullstyrelsen enligt 2 a § andra stycket 2 och 4 § i den upphävda förordningen (1986:89) om förbud mot viss utförsel skall gälla till utgången av februari 1995.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:501) om ändring i förordningen (1994:2060) om strategiska produkter

  Omfattning
  ändr. 1, 3, 4, 5, 8. 11 §§; nya 27 §, rubr. närmast före 27 §
  CELEX-nr
  394R3381
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1226) om ändring i förordningen (1994:2060) om strategiska produkter

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1995:1663) om ändring i förordningen (1994:2060) om strategiska produkter

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1996.
  2. De deklarationer som enligt 24 a § skall lämnas senast den 15 januari 1997 skall avse produkter som fakturerats under tiden februari-december 1996.
  Bilaga 1 ej med här.
  Bilaga 2 har upphävts genom förordning (1997:123).
  A. Giftiga kemikalier 1. Amiton: O,O-Dietyl S-*(2-(dietylamino)etyl*)- fosforotiolat och motsvarande alkylerade och protonerade salterCAS-nummer 78--35--5
  2. PFIB: 1,1,3,3,3-Pentafluor-2-(trifluormetyl)- -1-propen382--21--8
  3. BZ: 3-Kinuklidinyl bensilat 4. Fosgen: Karbonyldiklorid 5. Cyanklorid 6. Vätecyanid 7. Klorpikrin: Triklornitrometan6581--06--2 75--44--5 506--77--4 74--90--3 76--06--2
  B. Grupper av ämnen 1. Kemikalier, utom de förtecknade i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigs materiel, innehållande en fosforatom till vilken är bundet en metyl-, etyl- eller propyl(normal eller iso)grupp men inga ytterligare kolatomer
  Undantag: Fonofos: O-Etyl S-fenyl etylfosfonotiolotionat944--22--9
  2. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)fosfor amidodihalider
  3. Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr eller i-Pr)-fosforamidat
  4. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)aminoetyl-2 klorider och motsvarande protonerade salter
  5. N, N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr elle ri-Pr)aminoetan-2 oler och motsvarande protonerade salter med undantag av
  N,N-Dimetylaminoetanol och motsvarande protonerade salter N,N-Dietylaminoetanol och motsvarande protonerade salter108--01--0 100--37--8
  6. N,N-Dialkyl(Me, Et, n-Pr eller i-Pr)aminoetan -2-tioler och motsvarande protonerade salter
  Omfattning
  ändr. 3, 12, 13, 27 §§; ny 24 a §
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1996:1131) om ändring i förordningen (1994:2060) om strategiska produkter

  Omfattning
  ändr. bil. 2, 4
  Ikraftträder
  1996-12-27

Förordning (1997:123) om ändring i förordningen (1994:2060) om strategiska produkter

  Omfattning
  upph. bil. 2; ändr. 1 §, bil. 1, 4
  CELEX-nr
  394R3381
  Ikraftträder
  1997-04-29

Förordning (1997:669) om ändring i förordningen (1994:2060) om strategiska produkter

  Omfattning
  ändr. bil. 1, 4
  Ikraftträder
  1997-09-30

Förordning (1997:1152) om ändring i förordningen (1994:2060) om strategiska produkter

  Omfattning
  ändr. 19, 25, 26 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:79) om ändring i förordningen (1994:2060) om strategiska produkter

  Omfattning
  ändr. bil. 1
  Ikraftträder
  1998-04-01

Förordning (1998:181) om ändring i förordningen (1994:2060) om strategiska produkter

Omfattning
ändr. bil. 1
Ikraftträder
1998-05-20

Ändring, SFS 1998:400

Omfattning
upph.