Upphävd författning

Förordning (1998:417) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-06-04
Ändring införd
SFS 1998:417 i lydelse enligt SFS 2001:419
Ikraft
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §  Ekonomistyrningsverket är central förvaltningsmyndighet för ekonomisk styrning av statlig verksamhet samt för statliga myndigheters ekonomi- och personaladministrativa system.

Information om statlig ekonomi

2 §  Verket skall

 1. göra prognoser dels över alla statens inkomster, utgifter och andra betalningar som påverkar statens lånebehov, dels av utfallet för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten,
 2. i prognosarbetet samarbeta med Konjunkturinstitutet och därvid förklara större skillnader mellan verkens prognoser,
 3. utveckla modeller för sådana prognoser som anges under 1 samt utveckla modeller för Finansdepartementets budgetberäkningar,
 4. sammanställa utfallet dels på statsbudgeten, dels för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten,
 5. sammanställa och beräkna statens totala inkomster och utgifter anpassade till nationalräkenskapstermer,
 6. utarbeta statistik över statens finanser,
 7. rapportera till internationella organisationer om statens finanser,
 8. ta fram underlag till årsredovisningen för staten,
 9. ansvara för statsredovisningen och system för denna,
 10. ta fram en förteckning över de bestämmelser som gäller för varje inkomsttitel,
 11. ta fram underlag för pris- och löneomräkning,
 12. besluta om inordnande av myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen,
 13. genomföra systemsamråd enligt förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem, samt
 14. samordna det årliga beräkningsunderlaget för mervärdesskattebaserad avgift till EU:s budget enligt rådets förordning (EEG) nr 1553/89, i fråga om mervärdesskatteinkomster. Förordning (2001:419).

Resultatstyrning och finansiell styrning

3 §  Verket skall

 1. utveckla metoder för resultatstyrning och finansiell styrning på olika nivåer i staten,
 2. utveckla metoder för redovisning och analys av statlig verksamhet,
 3. utveckla årsredovisningen för staten samt formerna för myndigheternas budgetunderlag, delårsrapporter och årsredovisningar,
 4. utveckla god redovisningssed i staten,
 5. planera för redovisning under kris- och krigsförhållanden,
 6. se till att redovisningen och kassahållningen är ändamålsenlig för såväl myndigheterna som för statsförvaltningen i sin helhet,
 7. genomföra avgiftssamråd enligt avgiftsförordningen (1992:191),
 8. följa myndigheternas tillämpning av bestämmelserna om konsekvensutredningar i 27 § verksförordningen (1995:1322), samt
 9. fastställa ekonomiadministrativa värden för varje myndighet. Förordning (2001:419).

Ekonomi- och personaladministrativa system

4 §  Verket skall erbjuda statliga myndigheter ekonomiadministrativa system.

5 §  Verket skall erbjuda statliga myndigheter dels sådana personaladministrativa system som är, eller kan utgöra, en integrerad del i ekonomiadministrativa system, dels andra personaladministrativa system.

Stöd

6 §  Verket skall inom sina verksamhetsområden erbjuda stöd i form av handledning, utbildning och liknande. Förordning (2001:419).

6 a §  Verket får bedriva tjänsteexport på de villkor som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192). Förordning (2001:419).

Föreskrifter

7 §  Verket får meddela föreskrifter i fråga om

 1. den statliga redovisningen, finansieringen och kassahållningen, samt
 2. myndigheters sammanställda redovisning, årsredovisning och delårsrapporter. Förordning (2001:419).

Rapportering

8 §  Verket skall varje år till regeringen lämna

 1. sådant underlag som anges i 2 § 1, 4- 6, 8, 10, 11 och 3 § 9,
 2. underlag inför den ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen avseende föregående, innevarande och de fem nästkommande åren för sådana inkomstberäkningar som Finansdepartementet inte gör,
 3. en redovisning av utvecklingstendenser för statligt avgiftsbelagd verksamhet, samt
 4. en redovisning av behovet av insatser för att förbättra den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet. Förordning (2001:419).

Rätten att få upplysningar

9 §  Verket har rätt att från andra myndigheter få den information som verket behöver för sin verksamhet. Förordning (2001:419).

Avgifter

10 §  Verket skall ta ut en avgift för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem och för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

11 §  Verket skall ta ut avgifter för de verksamheter som avses i 2 §9 samt 4, 5 och 6 a §§. Förordning (2001:419).

12 §  Verket får ta ut avgifter för de verksamheter som avses i 6 §.

13 § har upphävts genom förordning (2001:419).

Verksförordningens tillämpning

14 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med undantag av 4, 5, 10-14, 22, 33 och 34 §§.

Myndighetens ledning

15 §  Ekonomistyrningsverkets generaldirektör är chef för verket.

Organisation

16 §  Vid verket skall det finnas ett råd som består av högst tio personer. Generaldirektören skall ingå i rådet och vara dess ordförande.

[S2]Vid verket skall det vidare finnas ett särskilt råd för redovisningsfrågor. Detta råd skall bestå av högst nio personer. Rådet skall inom sig utse en vice ordförande.

Rådets uppgifter

17 §  Rådet skall ge generaldirektören de råd som behövs för att verksamheten skall bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.

Redovisningsrådets uppgifter

18 §  Redovisningsrådet skall ge generaldirektören de råd som behövs för att främja utvecklingen av god redovisningssed i staten.

Utseende av ledamöter

19 §  Andra ledamöter i rådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

20 §  Ordförande och andra ledamöter i det särskilda redovisningsrådet utses av regeringen för en bestämd tid.

Personalföreträdare

21 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket.

Ändringar

Förordning (1998:417) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2001:419) om ändring i förordningen (1998:417) med instruktion för Ekonomistyrningsverket

Omfattning
upph. 13 §; ändr. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 §§; ny 6 a §
Ikraftträder
2001-07-16

Ändring, SFS 2003:884

Omfattning
upph.