Förordning (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem

Departement
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
1994-09-01
Ändring införd
SFS 1994:1261 i lydelse enligt SFS 2003:279
Ikraft
1994-11-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

Tillämpningsområde

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter under regeringen som är bokföringsskyldiga enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. För affärsverken gäller dock inte 5 §. Förordning (2000:607).

2 §  Förordningen skall tillämpas vid anskaffning och förvaltning av redovisningssystem. Med redovisningssystem avses i denna förordning ett ADB-baserat system för bokföring enligt förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. Förordning (2000:607).

Allmänna bestämmelser

3 §  En myndighets redovisningssystem skall vara såväl ändamålsenligt som kostnadseffektivt och säkert för staten som helhet.

4 §  Myndigheten skall tillgodose av Riksrevisionen specificerade krav på tillgång till data i redovisningssystemet. Förordning (2003:279).

Samråd

Anslutning till riksredovisningssystemet

6 §  Innan ett redovisningssystem får tas i bruk, skall Ekonomistyrningsverket godkänna att systemet, direkt eller indirekt, ansluts till statens centrala redovisningssystem (statsredovisningssystemet). Verket får dock, om det finns särskilda skäl, medge undantag från kravet på anslutning.

[S2]Ansökan om godkännande skall göras skriftligen hos Ekonomistyrningsverket senast tre månader innan systemet är avsett att tas i bruk. Verket skall behandla ansökan skyndsamt. Förordning (2000:607).

7 §  Bestämmelserna i 6 § gäller också om myndigheten behöver göra väsentliga förändringar i ett redovisningssystem som är anslutet till statsredovisningssystemet. Förordning (2000:607).

Verkställighetsföreskrifter

8 §  Ekonomistyrningsverket skall meddela föreskrifter om verkställigheten av 5 och 6 §§. Verket får i övrigt, med undantag av 4 §, meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning. Förordning (2003:279).

Ändringar

Förordning (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem

  Ikraftträder
  1994-11-01

Förordning (1996:1201) om ändring i förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:439) om ändring i förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 8 §§
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1525) om ändring i förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem

Omfattning
ändr. 4, 8 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:607) om ändring i förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem

Omfattning
ändr. 1, 2, 6, 7 §§
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2003:279) om ändring i förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem

Omfattning
ändr. 4, 8 §§
Ikraftträder
2003-07-01