Upphävd författning

Förordning (1998:418) med instruktion för Riksrevisionsverket

Departement
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1998-06-04
Ändring införd
SFS 1998:418 i lydelse enligt SFS 2000:1464
Ikraft
1998-07-01
Upphäver
Förordning (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §  Riksrevisionsverket är central förvaltningsmyndighet för statlig revision.

Revision

2 §  Verket skall

 1. utföra effektivitetsrevision och årlig revision som skall bedrivas oberoende i förhållande till såväl uppdragsgivare som revisionsobjekt,
 2. granska statlig verksamhet och statliga åtaganden från effektivitetssynpunkt,
 3. granska effektiviteten i statsbidragsgivningen samt hur statsbidragen används av mottagarna, i den utsträckning dessa är redovisningsskyldiga för bidragen gentemot staten eller särskilda föreskrifter har meddelats om bidragens användning,
 4. i enlighet med god revisionssed granska myndigheternas årsredovisning och underliggande redovisning i syfte att bedöma om redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt granska om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda regeringsbeslut,
 5. i anslutning till granskningen av myndigheternas årsredovisning i förekommande fall också granska deras sammanställda redovisning,
 6. granska myndigheternas delårsrapporter med undantag för prognoserna,
 7. planera för revision under kris- och krigsförhållanden,
 8. beträffande EU-medel granska, i enlighet med god revisionssed, om god kontroll för hantering av dessa medel uppnås samt fullgöra uppgifter inom EU-samarbetet enligt artikel 188c i Fördraget om Europeiska unionen,
 9. granska underlag till årsredovisningen för staten för de myndigheter som regeringen särskilt beslutar, samt
 10. granska Ekonomistyrningsverkets underlag till årsredovisning för staten. Förordning (2000:1464).

Stöd

3 §  Verket får inom sitt verksamhetsområde erbjuda stöd i form av utbildning och liknande.

Övriga uppgifter

4 §  Verket skall

 1. företräda Sverige som det nationella revisionsorganet i internationella sammanhang,
 2. utse revisorer i bolag, stiftelser och andra organisationer i enlighet med vad som anges i bolagsordningar, stiftelseförordnanden, stadgar eller särskilda beslut, varvid revisorerna får vara anställda vid verket, samt
 3. biträda Europeiska revisionsrätten vid dess granskningar i Sverige.

Rapportering

5 §  Verket skall varje år till regeringen lämna

 1. revisionsberättelser över granskningen av myndigheters årsredovisning senast en månad efter den dag då myndigheten skall ha lämnat årsredovisning eller, om myndigheten lämnar redovisningen en senare dag, senast en månad efter den dagen,
 2. en samlad redovisning av verkets iakttagelser vid revisionen,
 3. revisorsintyg över granskade myndigheters delårsrapport senast tre veckor efter den dag myndigheten skall ha lämnat delårsrapporten eller, om myndigheten lämnar delårsrapporten en senare dag, senast tre veckor efter den dagen,
 4. revisorsintyg över granskade myndigheters underlag till årsredovisningen för staten, samt
 5. ett granskningsutlåtande avseende Ekonomistyrningsverkets underlag till årsredovisning för staten. Förordning (2000:1464).

6 §  Verket skall lämna en kopia av revisionsberättelse enligt 5 § 1 och revisorsintyg enligt 5 §3 och 4 till den granskade myndigheten. En kopia av revisorsintyg enligt 5 § 4 skall även lämnas till Ekonomistyrningsverket.

[S2]Revisionsrapport skall verket lämna till den granskade myndigheten. Förordning (2000:1464).

7 §  Resultatet av verkets granskning skall i andra fall än de som avses i 5 § 1 och 6 § anmälas till den myndighet som berörs eller den myndighet som ansvarar för den granskade verksamheten.

[S2]Om det finns skäl, skall verket också anmäla resultatet av granskningen till regeringen.

Rätten att få upplysningar

8 §  Verket har rätt att från andra myndigheter få de handlingar och andra upplysningar som verket behöver för sin revisionsverksamhet.

Avgifter

9 §  Den årliga revisionen av redovisningen och förvaltningen skall finansieras genom avgifter när det gäller aktiebolag, stiftelser som avses i 4 § 2 och affärsverk. Detsamma gäller om inte regeringen bestämmer annat, myndigheter vars verksamhet enligt regeringens beräkningar finansieras till minst hälften genom avgifter.

[S2]Verket får också ta betalt för särskilda revisionstjänster som regeringen eller myndigheter begär samt utbildning och andra stödjande insatser. Förordning (1999:745).

10 §  Verket får bedriva tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde.

Verksförordningens tillämpning

11 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med undantag av 4, 5, 10-14, 22 och 32-34 §§.

[S2]Bestämmelserna i 15 § skall gälla i fråga om den revisionsberättelse som lämnas över verkets årsredovisning.

Myndighetens ledning

12 §  Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]Vid verket finns en överdirektör, som är generaldirektörens ställföreträdare.

Organisation

13 §  Vid verket skall det finnas ett råd, som skall bestå av högst tio personer. Generaldirektören skall ingå i rådet och vara dess ordförande.

Rådets uppgifter

14 §  Rådet skall ge generaldirektören de råd som behövs för att verksamheten skall bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten.

Personalföreträdare

Anställningar m.m.

16 §  Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Andra anställningar skall beslutas av verket.

17 §  Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Ändringar

Förordning (1998:418) med instruktion för Riksrevisionsverket

Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:745) om ändring i förordningen (1998:418) med instruktion för Riksrevisionsverket

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
1999-10-01

Förordning (2000:1464) om ändring i förordningen (1998:418) med instruktion för Riksrevisionsverket

Omfattning
ändr. 2, 5, 6 §§
Ikraftträder
2001-02-01

Förordning (2003:276) om upphävande av förordningen (1998:418) med instruktion för Riksrevisionsverket

Omfattning
upph.