Upphävd författning

Förordning (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket

Departement
Finansdepartementet BA5
Utfärdad
1988-02-25
Ändring införd
SFS 1988:80 i lydelse enligt SFS 1997:630
Ikraft
1988-04-01
Upphäver
Förordning (1986:449) med instruktion för riksrevisionsverket
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 §  Riksrevisionsverket är central förvaltningsmyndighet för statlig revision och redovisning.

[S2]Revisionen omfattar både effektivitetsrevision och årlig revision. Förordning (1994:967).

Särskilda uppgifter som rör revision

2 §  Verket skall särskilt

 1. granska statlig verksamhet och statliga åtaganden från effektivitetssynpunkt,
 2. granska effektiviteten i statsbidragsgivningen samt hur statsbidrag används av mottagarna i den utsträckning de är redovisningsskyldiga för bidragen gentemot staten eller särskilda föreskrifter har meddelats om bidragens användning,
 3. i enlighet med god revisionssed granska myndigheternas årsredovisning och underliggande redovisning i syfte att bedöma om redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt granska om ledningens förvaltning står i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och särskilda regeringsbeslut,
 4. i anslutning till granskningen av myndigheternas årsredovisning i förekommande fall också granska deras sammanställda redovisning,
 5. i enlighet med god revisionssed översiktligt granska myndigheternas delårsrapport med undantag för prognosen över anslagsutfall, verksamhetens kostnader och intäkter för det pågående budgetåret,
 6. utse revisorer i bolag, stiftelser och andra organisationer i enlighet med vad som anges i bolagsordningar, stiftelseförordnanden, stadgar eller särskilda beslut, varvid revisorerna får vara anställda vid verket,
 7. biträda EU:s revisionsrätt vid dess granskningar i Sverige. Förordning (1997:630).

Särskilda uppgifter som rör redovisning och prognoser

3 §  Verket skall särskilt

 1. utveckla metoder för styrning och medelsförvaltning såsom verksamhetsplanering, budgetering, redovisning, resultatredovisning och resultatanalys,
 2. utveckla formerna för myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
 3. se till att redovisningen och kassahållningen är ändamålsenliga för såväl de enskilda myndigheterna som för statsförvaltningen i sin helhet,
 4. företräda och kontrollera statsverkets checkräkning med anslutna konton samt det statliga betalningssystemet i övrigt,
 5. besluta om inordnande av myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen,
 6. ha hand om clearing och avveckling av transaktioner avseende statens checkräkning i Riksbanken,
 7. ha hand om riksredovisningen och system för detta samt utarbeta statistik över statens finanser,
 8. göra prognoser över statens inkomster och utgifter,
 9. i prognosarbetet samarbeta med Konjunkturinstitutet och därvid förklara eventuella skillnader mellan verkens prognoser,
 10. ansvara för utveckling av modeller för verkets inkomstprognoser samt därvid tillhandahålla modeller och underlag för Finansdepartementets kort- och långsiktiga inkomstberäkningar,
 11. planera för redovisningen under krigsförhållanden,
 12. tillhandahålla ekonomisystem med tillhörande stödsystem för statsförvaltningen,
 13. ansvara för redovisningssystemet för statliga kreditgarantier,
 14. betala ut löner och andra förmåner för de myndigheter som använder verkets personaladministrativa system,
 15. följa myndigheternas tillämpning av bestämmelserna om konsekvensutredningar i 27 § verksförordningen (1995:1322). Förordning (1997:630).

4 §  Verket får inom sitt verksamhetsområde anordna utbildning och annan stödjande verksamhet. Förordning (1991:1389).

Föreskrifter

5 §  Verket får meddela föreskrifter i fråga om

 • den statliga redovisningen och kassahållningen,
 • redovisningssystemet för kreditgarantier,
 • myndigheters sammanställda redovisning, årsredovisning och delårsrapporter. Förordning (1996:1169).

Revisionsberättelser och rapporter

6 §  Verket skall varje år till regeringen lämna

 1. revisionsberättelser över granskningen av myndigheters årsredovisning senast en månad efter den dag myndigheten skall ha lämnat årsredovisning eller, om myndigheten lämnar redovisningen en senare dag, senast en månad efter den dagen,
 2. en samlad redovisning av verkets iakttagelser vid revisionen samt en bedömning av ekonomiadministrationen i staten och en redovisning av behovet av insatser för att förbättra ekonomistyrningen i statsförvaltningen senast den 2 maj,
 3. revisorsintyg över granskningen av myndigheters delårsrapport senast tre veckor efter den dag myndigheten skall ha lämnat delårsrapporten eller, om myndigheten lämnar delårsrapporten en senare dag, senast tre veckor efter den dagen,
 4. verkets prognoser över statens inkomster och utgifter,
 5. beräkningar inför ekonomiska vårpropositionen och budgetpropositionen avseende föregående, innevarande och de fem nästkommande budgetåren för sådana inkomster för vilka Finansdepartementet inte gör egna beräkningar,
 6. en redovisning av statsbudgetens preliminära utfall för det senaste budgetåret senast den 15 mars,
 7. realekonomisk statistik över statens finanser,
 8. ett register över myndigheterna inom den statliga redovisningsorganisationen,
 9. underlag till en årsredovisning för staten senast den 15 juni.

[S2]Verket skall vidare till regeringen för varje månad lämna en redovisning av statsbudgetens utfall. Förordning (1997:630).

7 §  Då verket lämnar en revisionsberättelse till regeringen enligt 6 § 1 skall också en kopia av berättelsen lämnas till den granskade myndigheten.

[S2]Revisionsrapport skall lämnas till den granskade myndigheten. Förordning (1994:1348).

8 §  Resultatet av verkets granskning skall i andra fall än som avses i 6 § 1 och 7 § anmälas till den myndighet som berörs eller den myndighet som ansvarar för den granskade verksamheten. Om det finns särskilda skäl, skall verket också anmäla resultatet av granskningen till regeringen.

Inhämtande av upplysningar

9 §  Verket har rätt att från andra myndigheter få de handlingar och andra upplysningar som verket behöver för sin revisions- och redovisningsverksamhet.

Uppskov

10 §  Verket får medge uppskov med att lämna räkenskapshandlingar samt andra uppgifter och handlingar till verket.

Avgifter

11 §  Den årliga revisionen av redovisningen och förvaltningen skall finansieras med avgifter när det gäller aktiebolag och stiftelser som avses i 2 § 5, affärsverk och sådana myndigheter som regeringen bestämmer särskilt. Verket får också ta betalt för revisionstjänster som myndigheter begär, stödjande insatser och internationella uppdrag.

[S2]Verket skall ta ut avgift för samråd enligt 5 § förordningen (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem och för samråd enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191). Förordning (1996:1169).

12 §  De system som avses i 3 § 6, 11-13 finansieras genom avgifter. Förordning (1996:1169).

Verksförordningens tillämpning

13 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med undantag av 4, 5, 10-14, 22 och 32-34 §§.

[S2]Bestämmelserna i 15 § verksförordningen skall tillämpas i fråga om den revisionsberättelse som Regeringskansliets revisionskontor lämnar över Riksrevisionsverkets årsredovisning. Förordning (1995:1665).

Myndighetens ledning

14 §  Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]Hos verket finns en överdirektör, som är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1989:687).

Organisation

15 §  Vid verket finns ett råd, som består av högst tio personer. Generaldirektören ingår i rådet och är dess ordförande.

[S2]Vid verket finns vidare ett särskilt råd för redovisningsfrågor. Detta råd består av högst nio personer. Rådet utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1995:1665).

Rådets uppgifter

16 §  Rådet skall ge generaldirektören de råd som han eller hon behöver för att verksamheten skall bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet för verksamheten .

[S2]Generaldirektören skall informera rådet om verksamheten. Förordning (1996:1169).

Det särskilda redovisningsrådets uppgifter

16 a §  Det särskilda redovisningsrådet skall ge generaldirektören de råd som behövs för att genom föreskrifter främja utvecklingen av god redovisningssed i myndigheternas redovisning. Förordning (1994:967).

17 § har upphävts genom förordning (1993:99).

Personalföreträdare

18 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på verket.

Personalansvarsnämnden

19 §  Verkets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av överdirektören och direktörerna. Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. Förordning (1989:687).

Ärendenas handläggning

20 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S3]Andra stycket gäller inte föreskrifter som riktar sig till andra myndigheter. Förordning (1988:381).

Anställningar m.m.

21 §  Generaldirektören och överdirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid. Andra anställningar beslutas av verket. Förordning (1995:1665).

22 § har upphävts genom förordning (1989:687).

23 §  Andra ledamöter av rådet än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Ordföranden och de andra ledamöterna i det särskilda redovisningsrådet utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1992:921).

24 § har upphävts genom förordning (1993:99).
25 § har upphävts genom förordning (1996:100).
26 § har upphävts genom förordning (1988:381).
27 § har upphävts genom förordning (1988:381).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket

  Ikraftträder
  1988-04-01

Förordning (1988:381) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för riksrevisionsverket

  Omfattning
  upph. 26, 27 §§, rubr. närmast före 26 §; ändr. 20 §
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:687) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för riksrevisionsverket

  Omfattning
  upph. 22 §; ändr. 14, 15, 19, 21, 25 §§
  Ikraftträder
  1989-08-01

Förordning (1989:1066) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för riksrevisionsverket

  Omfattning
  ändr. 11 §
  Ikraftträder
  1990-02-01

Förordning (1990:949) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för riksrevisionsverket

  Omfattning
  ändr. 6 §
  Ikraftträder
  1990-11-01

Förordning (1991:1028) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för riksrevisionsverket

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  För räkenskapsår som infaller före det att en myndighet skall lämna årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning, skall Riksrevisionsverkets granskning enligt 2 § 2 avse myndighetens bokslut och underliggande redovisning. Förordning (1993:436).
  Omfattning
  upph. övergångsbest.; ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1389) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för riksrevisionsverket

  Omfattning
  ändr. 3, 4, 5 §§
  Ikraftträder
  1991-11-15

Förordning (1992:921) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1992.
  2. Förordningen tillämpas första gången för revisionsberättelser som avser verksamhetsåret 1991/92.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande vad avser myndigheter som ännu inte skall lämna årsredovisning enligt förordningen (1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning. Förordning (1993:436).
  Omfattning
  ändr. 6, 7, 15, 23 §§; nya 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
  Ikraftträder
  1992-08-01

Förordning (1993:99) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket

  Omfattning
  upph. 17, 24 §§, rubr. närmast före 17 §; ändr 2, 15 §§
  Ikraftträder
  1993-03-15

Förordning (1993:436) om ändring iförordningen (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket

  Omfattning
  ändr. 6, 13 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:967) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket

  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 16 a §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1302) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket

  Omfattning
  ändr. 3, 5, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-11-01

Förordning (1994:1348) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket

  Omfattning
  ändr. 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1994-12-01

Förordning (1995:1665) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket

  Omfattning
  ändr. 2, 11, 13, 15, 21 §§
  Ikraftträder
  1996-02-01

Förordning (1996:100) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket

  Omfattning
  upph. 25 §, rubr. närmast före 25 §; ändr. 3, 5, 6, 11, 12 §§, rubr. närmast före 3, 21 §§
  Ikraftträder
  1996-04-01

Förordning (1996:1169) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket

  Omfattning
  ändr. 2, 3, 5, 6, 11, 12, 16 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:630) om ändring i förordningen (1988:80) med instruktion för Riksrevisionsverket

Omfattning
ändr. 2, 3, 6 §§
Ikraftträder
1997-08-15

Ändring, SFS 1998:418

Omfattning
upph.