Inaktuell version

Lag (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2003:217
Tidsbegränsad
2009-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Lagen upphör att gälla fem år efter ikraftträdandet. Skall då bli tidsbegränsad

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med villkorlig återkallelse av körkort under en villkorstid.

[S2]Lagen är tillämplig för sådana körkortshavare med förarbehörighet B, BE, C, CE, D eller DE som är folkbokförda i Sverige och vilkas körkort skall återkallas med stöd av 5 kap. 3 § 1 körkortslagen (1998:488) på grund av brott mot 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott till följd av alkoholförtäring. Lag (2003:217).

Prop. 2002/03:55: Försöksverksamheten skall bedrivas i alla län och omfatta de fordonstyper som ingår i förarbehörigheterna B, BE, C, CE, D eller DE. Av bl.a. praktiska skäl är det inte lämpligt att motorcyklar utrustas med alkolås. Naturligtvis kan även körkortshavare med behörighet A eller A1 få en ansökan om villkorlig körkortsåterkallelse beviljad men villkoret omfattar då endast övriga behörigheter. Bestämmelsen behandlas närmare i bl.a. avsnitten 5.1, 5.2 och 5.3.

2 §  Med villkorlig körkortsåterkallelse förstås att rätten att köra ett körkortspliktigt fordon, för vilket krävs körkortsbehörighet B, BE, C, CE, D eller DE, under viss angiven tid (villkorstid) är begränsad till att gälla inom svenskt territorium och att därvid särskilda villkor skall gälla för förare och fordon. Begränsningarna skall anges på körkortet.

[S2]Med alkolås förstås en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas och körs av förare som har alkohol i utandningsluften. Lag (2003:217).

Prop. 2002/03:55: Den som fått en ansökan om villkorlig körkortsåterkallelse beviljad skall inte längre vara begränsad att använda viss angiven personbil som utrustats med alkolås. Begränsningen i behörigheten knyts i stället till ett alkolås som dock fortfarande skall vara anpassat till den enskilde föraren. Genom ändringen blir det lättare att växla mellan t.ex. ett tjänstefordon och ett privatfordon eftersom en del av låset, den s.k. handenheten, kan flyttas från ett fordon till ett annat. Det förutsätter dock ...

3 §  Deltagande i försöksverksamheten prövas efter ansökan av körkortshavaren i ett ärende om körkortsingripande.

 • RÅ 2004:56:Fråga om undanröjande av beslut om villkorlig körkortsåterkallelse när misslyckade startförsök registrerats i alkolåsets minne.

4 §  Till ansökan skall fogas,

 1. ett läkarintyg enligt särskilt formulär
 2. ett avtal om leverans, inmontering av alkolås och hyra av alkolås, samt
 3. en förklaring i vilken sökanden förklarar sig villig att följa de särskilda villkor för fortsatt innehav av förarbehörighet som gäller enligt denna lag. Lag (2003:217).

 • RÅ 2004:56:Fråga om undanröjande av beslut om villkorlig körkortsåterkallelse när misslyckade startförsök registrerats i alkolåsets minne.

5 §  Ansökan om villkorlig återkallelse får inte bifallas om körkortshavaren med hänsyn till sina personliga eller medicinska förhållanden bedöms olämplig att delta i försöksverksamheten. Härvid skall det särskilt beaktas om sökanden har förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller trafiksäkerheten samt omfattningen av sökandens bruk av alkohol eller av andra droger.

[S2]Ansökan får inte heller bifallas om prövotid enligt 3 kap. 18 § körkortslagen (1998:488) löpte för sökanden vid tidpunkten för överträdelsen.

6 §  Bifalls en ansökan gäller en villkorstid om två år. Körkortshavaren skall under denna tid

 1. iaktta villkoret att inte köra andra körkortspliktiga fordon än sådana som är utrustade med ett godkänt alkolås,
 2. iaktta meddelade föreskrifter om installation, användning och kontroller av alkolås,
 3. genom läkarintyg regelbundet styrka nyktert levnadssätt och
 4. iaktta föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag och de krav som i övrigt gäller för ett fortsatt körkortsinnehav.

[S2]Villkorstiden räknas från den dag då beslut om villkorlig återkallelse meddelas. Lag (2003:217).

Prop. 2002/03:55: Ändringarna har sin grund i att den som fått en ansökan om villkorlig körkortsåterkallelse beviljad inte längre skall vara begränsad att använda viss personbil som utrustats med alkolås.

De särskilda villkor som skall gälla för den som fått en ansökan om villkorlig körkortsåterkallelse beviljad rör iakttagande av villkoret att inte köra andra körkortspliktiga fordon än sådana som är utrustade med ett ...

 • RÅ 2004:56:Fråga om undanröjande av beslut om villkorlig körkortsåterkallelse när misslyckade startförsök registrerats i alkolåsets minne.

7 §  Den som ansöker om eller fått villkorlig återkallelse är skyldig att genomgå läkarundersökning, blodprovstagning eller annan liknande undersökning som behövs för prövning enligt denna lag.

8 §  Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över deltagarna i försöksverksamheten.

[S2]Om körkortshavaren bryter mot vad som sägs i 6 § skall den villkorliga återkallelsen undanröjas och frågan om körkortsingripande tas upp till förnyad prövning. När spärrtid bestäms med anledning av ett körkortsingripande skall villkorstid då körkortet varit återkallat villkorligt inte räknas av. Detsamma gäller om körkortshavaren själv vill avbryta deltagandet i försöksverksamheten.

[S3]Förnyad prövning får inte inledas efter villkorstidens utgång.

9 §  Länsstyrelsen i det län där körkortshavaren är folkbokförd när ansökan om villkorlig återkallelse görs prövar ansökningen. Övriga frågor enligt lagen prövas av samma länsstyrelse.

[S2]Beslut gäller omedelbart, om inte annat förordnas.

10 §  Länsstyrelsens beslut att vägra villkorlig återkallelse får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Ett beslut om att undanröja villkorlig återkallelse får överklagas endast i samband med talan mot det beslut varigenom frågan om körkortsingripande avgörs.

[S2]Beslut om begränsningar för förarbehörigheten får inte överklagas.

[S3]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

11 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om avgifter för deltagande i försöksverksamheten och de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna lag.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och upphör att gälla den 1 februari 2009. För den som fått ansökan beviljad enligt 6 § och då villkorstiden inte löpt ut innan lagen upphör att gälla, skall dock bestämmelserna fortsätta att tillämpas. Lag (2003:217).
Förarbeten
Rskr. 1997/98:260, Prop. 1997/98:124, Bet. 1997/98:TU11
Ikraftträder
1999-02-01

Ändring, SFS 1998:1822

Omfattning
ikrafttr.

Lag (2003:217) om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.
 2. För den som fått ansökan beviljad enligt 6 § och för vilken villkorstiden inte löpt ut före ikraftträdandet, skall de äldre bestämmelserna fortsätta att tillämpas. Den för vilken villkorstiden inte löpt ut före ikraftträdandet kan dock ansöka om villkorlig körkortsåterkallelse enligt de nya bestämmelserna. Villkorstiden skall i ett sådant fall räknas från den dag då det första beslutet om villkorlig återkallelse meddelades.
Förarbeten
Rskr. 2002/03:161, Prop. 2002/03:55, Bet. 2002/03:TU4
Omfattning
ändr. 1, 2, 4, 6 §§, ikrafttr.best.
Ikraftträder
2003-10-01

Lag (2008:1410) om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Förarbeten
Rskr. 2008/09:24, Prop. 2008/09:32, Bet. 2008/09:TU5
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.

Lag (2009:1354) om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 8, 9, 10 §§
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2009:1355) om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Förarbeten
Rskr. 2009/10:85, Prop. 2009/10:20, Bet. 2009/10:TU6
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2010-02-15

Lag (2010:1915) om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Förarbeten
Rskr. 2010/11:83, Prop. 2010/11:26, Bet. 2010/11:TU7
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:489
Ikraftträder
1999-02-01

Lag (2011:1581) om ändring i lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse

Förarbeten
Rskr. 2011/12:80, Prop. 2011/12:25, Bet. 2011/12:TU4
Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest.