Upphävd författning

Lag (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:514 i lydelse enligt SFS 2003:667
Ikraft
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Definitioner

1 §  Med torg- och marknadshandel avses i denna lag all handel utom sådan som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till dessa.

[S2]Med upplåtelsetillfälle avses varje tillfälle då en viss plats upplåts till en viss person för torg- och marknadshandel.

Platsupplåtarens skyldigheter

2 §  Den som upplåter en plats för torg- och marknadshandel skall föra anteckningar om namn, personnummer, adress och telefonnummer för den som platsen upplåts till och för dennes företrädare. Om det är fråga om en juridisk person skall även uppgifter om firma och organisationsnummer antecknas. Sådana anteckningar behöver dock inte göras, om kopia av F-skattebevis överlämnas.

[S2]Platsupplåtaren skall bevara de uppgifter som inhämtats med stöd av första stycket i sju år efter det kalenderår upplåtelsen skedde.

[S3]Skatteverket får förelägga platsupplåtaren att överlämna uppgifter som avses i andra stycket. Föreläggandet får förenas med vite. Lag (2003:667).

Revision och kontrollbesök

3 §  Skatteverket får besluta om revision hos den som har eller kan antas ha upplåtit plats för torg- och marknadshandel för att kontrollera att denne fullgjort sina skyldigheter enligt 2 §.

[S2]Revision enligt första stycket får göras hos den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) och hos annan juridisk person än dödsbo.

[S3]I övrigt gäller bestämmelserna i 3 kap.9-14 c §§taxeringslagen (1990:324) i tillämpliga delar. Lag (2003:667).

4 §  Skatteverket får för att identifiera en person som bedriver eller kan antas bedriva torg- och marknadshandel besluta om kontrollbesök på den plats där handeln bedrivs. Myndigheten får vid ett sådant besök kontrollera innehav av F-skattsedel och ställa frågor om verksamheten. Lag (2003:667).

Kontrollavgift

5 §  Om platsupplåtaren inte fullgjort sin skyldighet enligt 2 § skall Skatteverket påföra denne en kontrollavgift på 2 000 kronor för varje upplåtelsetillfälle då skyldigheten inte har fullgjorts.

[S2]Platsupplåtaren skall befrias från avgiften om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut den. Detta skall beaktas även om det inte framställts något yrkande om detta. Lag (2003:667).

Förfarandet

6 §  Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket. Lag (2003:667).

7 §  I fråga om debitering och betalning av kontrollavgift, överklagande och förfarandet i övrigt gäller bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483).

[S2]Beslut om revision och kontrollbesök samt föreläggande vid vite får inte överklagas. Lag (2003:667).

Prop. 2002/03:99: Ändringen i första stycket, som tidigare var paragrafens andra stycke är enbart ett förtydligande av att hänvisningen till skattebetalningslagen (1997:483) också gäller överklagande.

Därutöver har den redaktionella ändringen gjorts att det nuvarande första stycket blir andra stycket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.
  2. Vad som föreskrivs i 6 § första stycket om skattemyndigheten i den region där torg- och marknadshandeln bedrivs eller har bedrivits skall intill utgången av år 1998 i stället gälla skattemyndigheten i det län där torg- och marknadshandeln bedrivs eller har bedrivits.
Förarbeten
Rskr. 1997/98:312, Prop. 1997/98:100, Bet. 1997/98:SkU28
Ikraftträder
1998-07-01

Lag (1999:1119) om ändring i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 3 § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2003:667) om ändring i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om någon före ikraftträdandet har förelagts enligt äldre föreskrifter i 2 § tredje stycket att inge uppgifter till skattemyndighet, skall efter ikraftträdandet uppgifterna i stället ges in till Skatteverket.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, §§
Ikraftträder
2004-01-01

Ändring, SFS 2011:1244

Omfattning
upph.