Inaktuell version

Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2003:996
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

[S2]Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter. Termerna upplagshavare, varumottagare och skatterepresentant har samma innebörd som i lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.

2 §  Om en punktskattepliktig vara påträffas vid transportkontroll skall protokoll föras över kontrollen.

[S2]Av protokollet skall det framgå

  1. var kontrollen verkställts,
  2. vilka som var närvarande vid kontrollen, när kontrollen påbörjades och avslutades samt vad som genomsökts,
  3. om beslut om omhändertagande fattats, samt
  4. annat av betydelse som förekommit vid kontrollen.

3 §  I samband med att ägare och andra rättsinnehavare underrättas om innehållet i ett beslut om upphävande av ett omhändertagande enligt 2 kap. lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall upplysning lämnas om innehållet i 2 kap. 18 § nämnda lag.

4 §  Om det krävs säkerhet för anstånd enligt 4 kap. 7 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter skall den skattskyldige underrättas om den tid inom vilken säkerheten skall lämnas för att anståndet skall gälla. Tullverket bevakar den ställda säkerheten. Förordning (1999:555).

5 § Har upphävts genom förordning (2002:518).

6 §  Tullverket skall underrätta Skatteverket om

  1. kontroller och beslut enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter, och
  2. vem som hämtat ut punktskattepliktiga varor för vilka skatt inte påförts. Förordning (2003:996).

7 §  Allmän förvaltningsdomstol skall enligt de föreskrifter Skatteverket och Tullverket meddelar lämna uppgifter till verken om sina beslut enligt lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter. Förordning (2003:996).

8 §  Tullverket får efter samråd med Skatteverket meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter.

[S2]Tullverket och Skatteverket får efter samråd meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2003:996).

9 §  Tullverket får meddela föreskrifter om hur avsändaren av en postförsändelse skall underrättas om att en vara har tagits om hand enligt 3 kap. 1 § lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter. (Förordning 2003:164).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Det som sägs i 5 § om Skattemyndigheten i Gävle skall dock intill utgången av år 1998 gälla Skattemyndigheten i Dalarnas län.
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1999:555) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Omfattning
ändr. 4, 5, 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (2000:509) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2002:822) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Omfattning
upph. 5 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2003:164) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Omfattning
ny 9 §
Ikraftträder
2003-06-01

Förordning (2003:996) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Omfattning
ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2007:359) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2012:165) om ändring i förordningen (1998:518) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Omfattning
ändr. 8, 9 §§; ny 3 a §
Ikraftträder
2012-06-01