Inaktuell version

Förordning (1998:52) om stipendium efter genomfört basår inom gymnasial vuxenutbildning

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1998-02-05
Ändring införd
SFS 1998:52 i lydelse enligt SFS 1999:1343
Ikraft
1998-04-01
Tidsbegränsad
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  De som under läsåret 1999/2000 genomför ett basår med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning inom kommunal vuxenutbildning eller vid statens skolor för vuxna kan få ett stipendium på 10 000 kronor enligt bestämmelserna i denna förordning. Förordning (1999:1343).

2 §  Med basår avses i denna förordning en utbildning där studierna bedrivs på heltid och genomförs enligt en individuell studieplan som syftar till att den studerande skall få särskild behörighet för en viss grundläggande naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning.

3 §  Stipendium får lämnas till studerande som fyller högst 20 år under år 2000 och som redan innan basårsstudierna påbörjats har grundläggande behörighet för grundläggande högskoleutbildning. Förordning (1999:1343).

4 §  Den studerande skall senast den 1 oktober 2000 ha fått lägst betyget Godkänd på de kurser som ingått i den individuella studieplanen. Förordning (1999:1343).

5 §  Centrala studiestödsnämnden beslutar om utbetalningen av stipendiet efter ansökan av den studerande. Ansökan måste ha kommit in till nämnden senast den 16 oktober 2000. Förordning (1999:1343).

6 §  Centrala studiestödsnämnden skall besluta om utbetalning av stipendium i den ordning ansökningar från behöriga sökande kommer in till nämnden. Stipendier betalas ut i mån av tillgång på medel för detta ändamål.

7 §  Centrala studiestödsnämndens beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

[S2]Bestämmelserna om omprövning i 9 kap. 2 § studiestödsförordningen (1973:418) skall tillämpas på beslut enligt denna förordning.

8 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Ändringar

Förordning (1998:52) om stipendium efter genomfört basår inom gymnasial vuxenutbildning

    Förarbeten
    Rskr. 1997/98:110, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:UbU2
    Ikraftträder
    1998-04-01

Förordning (1998:1745) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1998:52) om stipendium efter genomfört basår inom gymnasial vuxenutbildning, dels ändring i samma förordning

Förarbeten
Rskr. 1998/99:99, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:UbU2
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
1998-12-31

Förordning (1999:1343) om dels fortsatt giltighet av förordningen (1998:52) om stipendium efter genomfört basår inom gymnasial vuxenutbildning, dels ändring i samma förordning

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:95, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:UbU2
Omfattning
forts. giltighet; ändr. 1, 3, 4, 5 §§
Ikraftträder
1999-12-31