Upphävd författning

Studiestödsförordning (1973:418)

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1973-05-25
Ändring införd
SFS 1973:418 i lydelse enligt SFS 2000:831
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2000:522 har iakttagits.

[K1]1 §  Studiehjälp, studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd utgår vid de läroanstalter och utbildningar som anges i bilaga till denna förordning. I bilagan upptas läroanstalter och utbildningar som är statliga, statsunderstödda, ställda under statlig tillsyn eller som fått regeringens tillstånd att utfärda viss examen eller i övrigt av regeringen erkänts som högskolemässiga. Förordning (1993:870).

[K1]2 §  I denna förordning förstås med basbeloppet basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Förordning (1993:870).

[K1]3 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om de förutsättningar som skall finnas för att utländska medborgare som avses i 1 kap. 8 § studiestödslagen (1973:349) och deras makar, sambor och barn skall jämställas med svenska medborgare i fråga om studiestöd enligt studiestödslagen. Förordning (1994:1104).

2 kap. har upphävts genom förordning (1986:534).

3 kap. Studiehjälp

Införd: SFS 1986:534 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87), 1990:764 (None), 1982:663 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83), 1982:663 (om ändrade regler för räntebidrag och bostadsbidrag m.m. samt om införande av en hyreshusavgift), 1990:764 (om utbildningsarvode till studerande vid vissa lärarutbildningar)
Ändrad: SFS 1998:1744 (Budgetpropositionen för 1999), 1986:534 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87), 1990:764 (None), 1984:330 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1984/85), 1993:870 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94), 1982:663 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83), 1983:600 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84), 1987:304 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88), 1992:810 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93), 1985:484 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1985/86), 1989:497 (med förslag till statsbudgeten för budåret 1989/90), 1978:501 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1978/79), 1988:1381 (om studiemedel), 1986:1141 (om ökat ekonomiskt stöd till barnfamiljer), 1984:824 (med förslag till slutlig regiering av statsbudgeten för budgetåret 1984/85, m.m. (kompietteringsproposition)), 1978:501 (om förskott på studiemedel m.m.), 1982:663 (om ändrade regler för räntebidrag och bostadsbidrag m.m. samt om införande av en hyreshusavgift), 1990:764 (om utbildningsarvode till studerande vid vissa lärarutbildningar), 1984:330 (om förbättrad studiehjälp och vissa sjukförsiäkringsfrågor), 1983:600 (om vissa studiesociala frågor (hälsovård för högskolestuderande, gymnasieelevers resor och återbetalning av studiemedel))
Upphävd: SFS 1995:932 (Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96), 1986:534 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87), 1983:600 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1983/84), 1992:810 (med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93), 1984:824 (med förslag till slutlig regiering av statsbudgeten för budgetåret 1984/85, m.m. (kompietteringsproposition)), 1983:600 (om vissa studiesociala frågor (hälsovård för högskolestuderande, gymnasieelevers resor och återbetalning av studiemedel))

Allmänna bestämmelser

[K3]1 §  Med läroanstalt förstås i detta kapitel, om inte annat anges särskilt, sådan läroanstalt eller utbildning som anges i bilagan, avdelning A, till denna förordning. Förordning (1993:870).

[K3]1 a §  Vid tillämpningen av 3 kap. 5 § studiestödslagen (1973:349) i fråga om kurser och andra utbildningsinslag i sådana individuella program i gymnasieskolan som avses i 5 kap.skollagen (1985:1100) gäller att studiehjälp skall lämnas även för 15 dagar som inte bildar en hel, sammanhängande tidsperiod. Förordning (1992:810).

[K3]2 §  Vid tillämpning av bestämmelserna om studiehjälp skall ett läsår om 40 veckor anses omfatta nio månader. Om Centrala studiestödsnämnden inte förordnar annat för viss utbildning, anses därvid höstterminen omfatta fyra och vårterminen fem månader.

[S2]Ett läsår som omfattar kortare eller längre tid än 40 veckor skall vid tillämpning av bestämmelserna om studiehjälp anses omfatta det antal hela tidsperioder om 15 dagar som Centrala studiestödsnämnden bestämmer. Detsamma gäller om ett sådant läsårs längd och fördelning på höst- och vårterminer.

[K3]3 §  För studier på sådana individuella program i gymnasieskolan som avses i 5 kap.skollagen (1985:1100) lämnas studiebidrag och extra tillägg även för deltidsstudier.

[S2]Centrala studiestödsnämnden får meddela ytterligare föreskrifter om undantag från bestämmelsen i 3 kap. 4 § studiestödslagen (1973:349) att studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg utgår endast vid heltidsstudier. Förordning (1992:810).

[K3]4 §  Sedan beslut om studiehjälp meddelats skall beslutet upptas till prövning när ändrade förhållanden föranleder det. Förhållanden som avses i 11 § beaktas endast om förändringen skett senast före utgången av närmast föregående kalenderhalvår. Förordning (1991:964).

[K3]5 §  Studiehjälp beviljas för studier vid viss läroanstalt. För korrespondensstudier utgår studiehjälp dock endast om det finns särskilda skäl. Närmare föreskrifter om rätt till studiehjälp för korrespondensstudier meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

[S2]Övergår studerande som beviljats studiehjälp till annan läroanstalt inom riket, har han dock rätt att uppbära studiehjälp som ännu inte betalats ut, i den mån inte annat följer av beslut vid prövning som avses i 4 §.

[S3]Om den studerande avbryter sina studier, får han inte uppbära studiehjälp som beviljats för tiden därefter. Detsamma gäller om han övergår till en läroanstalt utomlands. Förordning (1993:870).

6 § har upphävts genom förordning (1995:932).

Inackorderingstillägg

[K3]6 a §  Inackorderingstillägg kan lämnas för studier vid andra läroanstalter än sådana som enligt skollagen (1985:1100) ingår i det offentliga skolväsendet. Till en utlandssvensk studerande kan inackorderingstillägg lämnas även för studier vid en läroanstalt som ingår i det offentliga skolväsendet.

[S2]Utan hinder av bilagan, avdelning A, till denna förordning kan inackorderingstillägg lämnas till en studerande som deltar i grundskoleutbildning i någon av årskurserna 7-9

 1. vid en riksinternatskola, eller
 2. om studeranden är utlandssvensk, inom det offentliga skolväsendet eller vid en fristående grundskola som är godkänd för fullgörande av skolplikt.

[S3]Närmare föreskrifter om inackorderingstillägg meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1996:553).

7 § har upphävts genom förordning (1983:600).
8 § har upphävts genom förordning (1983:600).
9 § har upphävts genom förordning (1983:600).

Extra tillägg

[K3]11 §  Vid beräkning av det ekonomiska underlaget skall vad som sägs om studerande som är gifta endast tillämpas om äktenskapet har ingåtts senast under kalenderhalvåret närmast före det för vilket det extra tillägget skall lämnas.

[S2]Bestämmelserna om gifta studerande tillämpas även på en studerande som utan att vara gift lever tillsammans med en annan person, med vilken han tidigare har varit gift eller med vilken han gemensamt har eller har haft barn.

[K3]12 §  Vid beräkning av det ekonomiska underlaget avses med föräldrar

 1. fader och moder som har vårdnaden eller, i fråga om studerande som fyllt 18 år, senast har haft vårdnaden om den studerande,
 2. fader eller moder som stadigvarande sammanbor med sådan vårdnadshavare.

[S2]Med föräldrar jämställs den som utan att vara fader eller moder till den studerande är gift med sådan fader eller moder till den studerande som ensam har eller, i fråga om studerande som fyllt 18 år, senast ensam har haft vårdnaden om den studerande.

[K3]13 §  Om inte något annat följer av andra stycket utgör det ekonomiska underlaget summan av

 1. den studerandes och hans föräldrars beräknade inkomster,
 2. en femtedel av den del av den studerandes och hans föräldrars sammanlagda förmögenhet som överstiger 75 000 kronor.

[S2]För en studerande som är gift beräknas det ekonomiska underlaget utan hänsyn till föräldrarnas inkomst och förmögenhet.

[S3]Närmare bestämmelser om det ekonomiska underlaget meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810).

[K3]14 §  Med förmögenhet avses i 13 § skattepliktig förmögenhet enligt lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt. Vid beräkningen skall det dock bortses från privatbostadsfastighet eller privatbostadsrätt och skulder med säkerhet i den egendomen. Förordning (2000:522).

14 a § har upphävts genom förordning (1989:497).

[K3]15 §  Det ekonomiska underlaget avrundas nedåt till närmaste hela hundratal kronor.

16 § har upphävts genom förordning (1984:824).
17 § har upphävts genom förordning (1984:824).
18 § har upphävts genom förordning (1984:824).
19 § har upphävts genom förordning (1991:964).
20 § har upphävts genom förordning (1984:824).
21 § har upphävts genom förordning (1992:810).
21 a § har upphävts genom förordning (1992:810).
21 b § har upphävts genom förordning (1992:810).
21 c § har upphävts genom förordning (1992:810).
21 d § har upphävts genom förordning (1992:810).
22 § har upphävts genom förordning (1995:932).

Studiehjälp för studier utom riket

[K3]23 §  Studiehjälp får utan hinder av föreskriften i 3 kap. 22 § första stycket studiestödslagen (1973:349) beviljas för sådana studier vid en läroanstalt eller utbildning under statlig tillsyn i Danmark, Finland, Island eller Norge som omfattar minst tre månaders heltidsundervisning.

[S2]För utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge som inte är ställd under statlig tillsyn utgår inte studiehjälp.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får studiehjälp beviljas även om utbildningen är kortare än tre månader. Förordning (1993:870).

[K3]23 a §  Studiehjälp får beviljas för studier i ett annat land än Danmark, Finland, Island eller Norge, om studierna omfattar minst tre månaders heltidsundervisning och om den studerande har varit folkbokförd i Sverige under de senaste två åren.

[S2]Studiehjälp får utan hinder av villkoren i första stycket beviljas elever vid de svenska utlandsskolorna i Bryssel, Fuengirola, London, Madrid, Nairobi och Paris, om eleverna på heltid deltar i undervisning som motsvarar ett nationellt program i den svenska gymnasieskolan.

[S3]Om det finns särskilda skäl, får studiehjälp beviljas även om villkoren i första stycket inte är uppfyllda. Förordning (1999:796).

[K3]23 b §  Närmare bestämmelser om studiehjälp för studier utom riket meddelas av C entrala studiestödsnämnden.

Ansökan

[K3]24 §  Ansökan om studiehjälp i form av studiebidrag för studier utom riket, inackorderingstillägg och extra tillägg görs på blankett som Centrala studiestödsnämnden fastställer.

[S2]Uppgift i ansökan avges på heder och samvete. Förordning (1992:810).

[K3]25 §  Ansökan om studiehjälp skall undertecknas av den studerandes förmyndare eller, om den studerande är myndig, av honom själv. Om en förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för den studerande, skall ansökan i stället undertecknas av förvaltaren, om det kan anses ingå i uppdraget. Förordning (1992:810).

[K3]26 §  Ansökan om studiehjälp ges in till Centrala studiestödsnämnden.

[S2]Närmare bestämmelser om ansökan meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810).

[S3]Handläggning av ärende om studiehjälp

27 § har upphävts genom förordning (1992:810).
28 § har upphävts genom förordning (1975:166).

[K3]29 §  Om en myndighet tidigare vid prövning enligt 3 kap. 2 § andra stycket, 4 kap. 4 § andra stycket eller 7 kap. 2 § andra stycketstudiestödslagen (1973:349) har funnit att den studerande har rätt till studiestöd, skall den studerande när han senare ansöker om studiehjälp, anses ha rätt till studiehjälp enligt 3 kap. 2 § andra stycket studiestödslagen, om han fortfarande är bosatt i Sverige. Förordning (1992:810).

[K3]30 §  Centrala studiestödsnämnden kan inhämta uppgifter från myndigheter och andra som kan lämna upplysningar om den studerandes samt hans föräldrars eller makes inkomst- och förmögenhetsförhållanden. Förordning (1992:810).

31 § har upphävts genom förordning (1979:444).
32 § har upphävts genom förordning (1986:534).
33 § har upphävts genom förordning (1986:534).
34 § har upphävts genom förordning (1979:444).

[K3]35 §  Vid underrättelse om innehållet i slutligt beslut i anledning av ansökan om studiehjälp skall uppgift lämnas om innehållet i 46 och 47 §§. Förordning (1992:810).

[K3]36 §  Studiehjälp betalas ut av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810 ).

Utbetalning av studiehjälp

[K3]37 §  Studiehjälp betalas ut månadsvis i efterskott.

[S2]Om det finns särskilda skäl får utbetalning på annat sätt medges för viss studerande eller studerande vid viss utbildning. Utbetalning får dock ske för högst ett kalenderhalvår i sänder. Närmare bestämmelser om utbetalning av studiehjälp meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1993:870).

[K3]38 §  Studiehjälp betalas ut till den studerandes föräldrar eller annan förmyndare enligt samma grunder som tillämpas vid utbetalning av allmänt barnbidrag. Är den studerande myndig, skall dock studiehjälpen betalas ut till denne. Om en förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för den studerande, skall studiehjälpen betalas ut till förvaltaren, om det kan anses ingå i uppdraget.

[S2]Närmare bestämmelser om utbetalning meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

[K3]39 §  Om det finns särskilda skäl kan studiehjälp för omyndig studerande betalas ut till socialnämnd eller annan att användas till den omyndiges utbildning och uppehälle.

39 a § har upphävts genom förordning (1984:824).
40 § har upphävts genom förordning (1992:810).

[K3]41 §  Studiehjälp får betalas ut endast om det är styrkt att den studerande bedriver de studier för vilka studiehjälpen beviljats enligt de närmare bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar.

[S2]Läroanstalt skall, enligt de närmare bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar, lämna erforderliga uppgifter om studerande som intagits i utbildning. Förordning (1992:810).

[S3]Särskilda bestämmelser

42 § har upphävts genom förordning (1992:810).

[K3]43 §  Studiehjälp lämnas inte för den tid då den studerande

 1. får aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd för deltagande i arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning enligt förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program, eller
 2. tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

[S2]Om en studerandes uppehälle i annat fall helt eller till väsentlig del bekostas av staten, en kommun eller ett landsting, lämnas studiehjälp endast i form av studiebidrag och extra tillägg.

[S3]Om en studerande i fall som avses i andra stycket också får folkpension i form av helt sjukbidrag eller hel förtidspension, lämnas ingen studiehjälp. Till en studerande som får bidrag enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan lämnas dock studiehjälp i form av studiebidrag och extra tillägg.

[S4]Till studerande som är föremål för kriminalvård inom eller utom anstalt, lämnas studiehjälp enligt bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar efter samråd med Kriminalvårdsstyrelsen. Förordning (2000:636).

44 § har upphävts genom förordning (1995:932).
45 § har upphävts genom förordning (1992:810).

[K3]46 §  Om det sker en sådan ändring av förhållandena, att studiehjälpen skall upphöra eller lämnas med lägre belopp, skall den till vilken studiehjälpen betalas ut enligt 38 eller 39 § genast anmäla det till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810).

[K3]47 §  Om en studerande som har beviljats studiehjälp övergår till en annan läroanstalt eller avbryter sina studier, skall den till vilken studiehjälpen betalas ut enligt 38 eller 39 § genast anmäla detta till den läroanstalt där han närmast dessförinnan var inskriven eller, i fråga om studiehjälp för studier utomlands till Centrala studiestödsnämnden.

[S2]Läroanstalt skall lämna sådan uppgift till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810).

[K3]48 §  Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om att studieoförmåga på grund av sjukdom skall styrkas genom läkarintyg. Förordning (1992:810).

[K3]49 §  Närmare bestämmelser om rätt enligt 3 kap. 31 § studiestödslagen (1973:349) att behålla studiehjälp vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

Allmänna bestämmelser

[K4]1 §  Med läroanstalt förstås i detta kapitel, om inte annat anges särskilt, sådan läroanstalt eller utbildning som anges i bilagan, avdelning A eller B, till denna förordning. Förordning (1993:870).

[K4]2 §  Har regeringen eller annan myndighet i bestämmelse om utbildningen vid sådan läroanstalt som anges i bilagan till denna förordning föreskrivit, att hösttermin eller vårtermin skall omfatta, förutom del av motsvarande kalenderhalvår, även vissa dagar under närmast föregående eller närmast följande kalenderhalvår, får vid tillämpningen av 4 kap.studiestödslagen (1973:349) eller av detta kapitel nämnda dagar anses infalla under det kalenderhalvår som nämnts först. Närmare bestämmelser härom meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

[S2]Kan den studerande på grund av 4 kap. 10 § tredje stycket studiestödslagen ej få studiemedel för del av kalenderhalvår får denna del vid tillämpningen av 4 kap.studiestödslagen eller av detta kapitel anses infalla under närmast föregående eller närmast följande kalenderhalvår enligt de närmare bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar.

[S3]Första och andra styckena gäller dock ej vid fastställande av sådan inkomst som skall beaktas när storleken av studiemedlen bestäms.

[K4]3 §  Vid tillämpning av bestämmelse om studiemedel vid läroanstalt som anges i bilagan, avdelning A, till denna förordning skall ett läsår om 40 veckor anses omfatta nio månader. Om ej Centrala studiestödsnämnden förordnar annat för viss utbildning, anses därvid höstterminen omfatta fyra och vårterminen fem månader.

[K4]4 §  Vid tillämpning av bestämmelse om studiemedel vid läroanstalt som anges i bilagan, avdelning B, till denna förordning skall ett läsår om 40 veckor anses omfatta nio månader. Detsamma skall gälla för studier motsvarande 40 poäng enligt 6 kap. 2 § högskoleförordningen (1993:100). Om inte annat följer av bestämmelse som avses i 2 § och inte Centrala studiestödsnämnden förordnar annat för viss utbildning, anses därvid såväl höstterminen som vårterminen omfatta fyra och en halv månader. Förordning (2000:522).

[K4]5 §  I annat fall än som avses i 3 eller 4 § skall vid tillämpning av bestämmelse om studiemedel läsår anses omfatta det antal hela tidsperioder om 15 dagar som Centrala studiestödsnämnden bestämmer. Närmare bestämmelser om läsårs längd och om dess fördelning på kalenderhalvår i andra fall än som avses i 2--4 §§ meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

[K4]6 §  Studiemedel beviljas för studier vid viss läroanstalt. För korrespondensstudier utgår studiemedel dock endast om det finns särskilda skäl. Närmare föreskrifter om rätt till studiemedel för korrespondensstudier meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

[K4]7 §  Övergår studerande som beviljats studiemedel till annan läroanstalt inom riket, har han rätt att uppbära studiemedel som ännu ej betalats ut, i den mån ej annat följer av bestämmelserna om prövning av den studerandes lämplighet för studierna i 4 kap.6 § andra eller tredje stycket eller 7 § tredje eller fjärde stycketstudiestödslagen (1973:349) eller av bestämmelse som Centrala studiestödsnämnden meddelar.

[S2]Centrala studiestödsnämnden skall i bestämmelse som nämnden meddelar enligt första stycket intaga föreskrift om studerandes rätt till studiemedel vid övergång till läroanstalt med kortare utbildningstid. Förordning (1991:964).

[K4]8 §  Avbryter den studerande sina studier får han ej uppbära studiemedel som beviljats för tiden därefter. Detsamma gäller om han övergår till läroanstalt utom riket.

[K4]9 §  Närmare föreskrifter om omfattningen av de studier som enligt 4 kap. 5 § studiestödslagen (1973:349) kan ge rätt till studiemedel meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

[S2]Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i 4 kap.6 § andra och tredje styckena och 7 § tredje och fjärde styckenastudiestödslagen om meritprövning och omprövning meddelas av Centrala studiestöd snämnden. Förordning (1991:964).

Beräkning av studiemedel

[K4]10 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna i 4 kap. 25 § studiestödslagen (1973:349) om extra studiemedel meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

[K4]10 a §  Till en studerande som avses i 4 kap. 14 § studiestödslagen (1973:349) lämnas studiemedel i förhållande till studiernas omfattning.

[S2]Föreskrifter om tillämpningen av första stycket meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1995:1172).

[K4]11 §  Närmare föreskrifter för tillämpningen av bestämmelsen i 4 kap. 21 § första stycket studiestödslagen (1973:349) om inkomstberäkning meddelas av Centrala studiestödsnämnden. För utomlands bosatta och sjömän får nämnden meddela särskilda föreskrifter om inkomstberäkningen.

[K4]12 §  För studerande som deltager i heltidsundervisning vid skolenhet med statlig vuxenutbildning under del av ett kalenderhalvår och som under återstående del av kalenderhalvåret ej är heltidsstuderande vid läroanstalt, skall vid tillämpning av 4 kap. 16 § studiestödslagen (1973:349) vad där sägs om studerandes inkomst under kalenderhalvåret i stället avse den studerandes inkomst under den tid heltidsundervisningen pågår.

[K4]13 §  För varje dag då en studerande får dagpenning enligt bestämmelserna i förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga minskas studiemedlen för heltidsstuderande med en femtondel och för deltidsstuderande med en trettiondel av det belopp som annars skulle ha lämnats för en tidsperiod om femton respektive trettio dagar. Förordning (1995:932).

[K4]14 §  För studerande, som är föremål för kriminalvård inom eller utom anstalt, utgår studiemedel enligt bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden efter samråd med Kriminalvårdsstyrelsen meddelar.

[K4]14 a §  Studiemedel minskas för varje hel, sammanhängande tidsperiod med följande schablonbelopp

 1. 0,72 procent av basbeloppet för studerande som har förmåner i form av fria skolmåltider och
 2. 0,39 procent av basbeloppet för studerande som har förmåner i form av fria läromedel.

[S2]Tidsperioden skall omfatta för heltidsstuderande 15 och för deltidsstuderande 30 dagar.

[S3]Vid beräkning enligt första stycket av studiemedel tillämpas det basbelopp som gäller vid ingången av den tidsperiod för vilken studiemedlen är avsedda.

[S4]Om studerande får skolmåltider eller läromedel till subventionerat pris minskas studiemedlen enligt bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar.

[S5]Om studerande som avses i 4 kap. 14 § studiestödslagen (1973:349) får förmåner som avses i denna paragraf skall minskningen beräknas med beaktande av studiernas omfattning. Föreskrifter om tillämpningen av detta stycke meddelas av Centrala studiestödsnämnden. FÖrordning (1995:1172).

15 § har upphävts genom förordning (1995:932).

Studiemedel för studier utom riket

[K4]16 §  Studiemedel får beviljas svenska medborgare för sådana studier vid en läroanstalt eller utbildning under statlig tillsyn i Danmark, Finland, Island eller Norge som motsvarar eller är jämförbara med studier vid en läroanstalt som anges i bilagan, avdelning A eller B, till denna förordning och som omfattar minst tre månaders heltidsundervisning.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får studiemedel beviljas även om studierna inte har en sådan omfattning som anges i första stycket.

[S3]Studiemedel får beviljas utländska medborgare, om

 1. förutsättningarna i första stycket och, i tillämpliga fall, andra stycket är uppfyllda,
 2. den studerande har påbörjat en högskoleutbildning vid en svensk läroanstalt,
 3. studierna kan tillgodoräknas helt som en del av den svenska utbildningen inom ramen för ett utbytesprogram vid läroanstalten, och
 4. studierna varar högst ett år. Förordning (1995:932).

[K4]16 a §  Studiemedel får beviljas svenska medborgare för studier på gymnasial och eftergymnasial nivå i ett annat land än Danmark, Finland, Island eller Norge, om

 1. studierna omfattar minst tre månaders heltidsundervisning,
 2. den studerande har varit folkbokförd i Sverige under de senaste två åren,
 3. i fråga om gymnasial utbildning, studierna inte med lika stor fördel kan bedrivas vid en svensk läroanstalt och Centrala studiestödsnämnden har beslutat att utbildningen kan anses ha en godtagbar standard, och
 4. i fråga om eftergymnasial utbildning, Högskoleverket har beslutat att utbildningen kan anses ha en godtagbar standard.

[S2]Om det finns särskilda skäl, får studiemedel beviljas även om villkoren i första stycket 1 eller 2 inte är uppfyllda.

[S3]Studiemedel får beviljas utländska medborgare, om

 1. förutsättningarna i första stycket och, i tillämpliga fall, andra stycket är uppfyllda,
 2. den studerande har påbörjat en högskoleutbildning vid en svensk läroanstalt,
 3. studierna kan tillgodoräknas helt som en del av den svenska utbildningen inom ramen för ett utbytesprogram vid läroanstalten, och
 4. studierna varar högst ett år. Förordning (1995:932).

[K4]16 b §  Studiemedel i form av studiebidrag utgår med högst 2,71 procent av basbeloppet för varje sammanhängande tidsperiod om 15 dagar.

[S2]Studiemedel i form av studielån utgår med högst det belopp som Centrala studiestödsnämnden årligen fastställer med hänsyn till levnadsomkostnaderna i varje land.

[S3]Om det finns särskilda skäl, t. ex. höga kursavgifter, får studielån utgå med högre belopp än vad som följer av andra stycket. Förordning (1993:870).

[K4]16 c §  Ytterligare föreskrifter om rätt till studiemedel för studier utom riket samt om beräkning av sådana studiemedel meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Nämnden får därvid föreskriva att studiemedel inte skall utgå för en utbildning som inte medför rätt till studiemedel i Sverige eller eljest inte rimligen bör medföra rätt till studiemedel.

[K4]16 d §  För studerande som får studiemedel för sådana studier som avses i 16 och 16 a §§ gäller föreskrifterna om studiemedel under sjukdom i 4 kap.28--35 §§studiestödslagen (1973:349). De frågor som enligt dessa föreskrifter ankommer på allmän försäkringskassa och Riksförsäkringsverket skall dock skötas av Centrala studiestödsnämnden.

Ansökan

[K4]17 §  Ansökan om studiemedel göres på blankett enligt formulär som Centrala studiestödsnämnden fastställer.

[S2]Uppgift i ansökan avges på heder och samvete.

[K4]18 §  Ansökan om studiemedel skall vara egenhändigt underskriven av den studerande. Är denne omyndig eller har förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för honom, skall förmyndaren eller, om det kan anses ingå i uppdraget, förvaltaren ha tecknat samtycke på ansökningen.

[S2]Handläggning av ärende om studiemedel

19 § har upphävts genom förordning (1992:810).
20 § har upphävts genom förordning (1992:810).
21 § har upphävts genom förordning (1992:810).

[K4]22 §  Om en myndighet tidigare vid prövning enligt 3 kap. 2 § andra stycket, 4 kap. 4 § andra stycket eller 7 kap. 2 § andra stycketstudiestödslagen (1973:349) har funnit att den studerande har rätt till studiestöd, skall den studerande, när han senare ansöker om studiemedel, anses ha rätt till studiemedel enligt 4 kap. 4 § andra stycket studiestödslagen, om han fortfarande är bosatt i Sverige. Förordning (1992:810).

[K4]23 §  När studiemedel beviljas, skall storleken av däri ingående studiebidrag och studielån anges i beslutet.

[K4]24 §  Vid underrättelse om innehållet i slutligt beslut i anledning av ansökan om studiemedel skall uppgift lämnas om innehållet i 28--30 §§.

Utbetalning av studiemedel

[K4]26 §  Studiemedel betalas ut på begäran av den studerande.

[S2]Utbetalning får göras för högst ett kalenderhalvår i sänder.

[S3]Närmare bestämmelser om utbetalning av studiemedel meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

[K4]27 §  Studiemedel får betalas ut endast om det är styrkt att den studerande bedriver de studier för vilka medlen beviljats enligt de närmare bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar.

[S2]Läroanstalt skall, enligt de närmare bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar, lämna erforderliga uppgifter om studerande som intagits i utbildning. Förordning (1992:810).

Särskilda bestämmelser

[K4]28 §  Den studerandes rätt till studiemedel skall omprövas, när ändrade förhållanden föranleder det.

[S2]I fråga om tid för vilken den studerande har uppburit studiemedel finns vissa bestämmelser om ändring till den studerandes nackdel i 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349). I övrigt får i sådant fall ändring till den studerandes nackdel endast ske om följande två villkor är uppfyllda.

 1. Om beslutet om ändring meddelas under det kalenderhalvår till vilket de uppburna studiemedlen hänför sig.
 2. Om ändringen kan verkställas genom avdrag på studiemedel som betalas ut senare under samma kalenderhalvår. Förordning (1992:810).

[K4]29 §  Om förhållandena ändras på sådant sätt att studiemedel inte skall lämnas eller skall lämnas med avsevärt lägre belopp än som beslutats, skall den studerande genast anmäla detta till Centrala studiestödsnämnden. Är den studerande omyndig eller har förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för henne eller honom, skall anmälan göras av förmyndaren eller, om det kan anses ingå i uppdraget, av förvaltaren.

[S2]Har en studerande, som har beviljats studiemedel enligt 4 kap.studiestödslagen (1973:349), för tid som studiemedlen avser beviljats aktivitetsstöd skall detta anmälas i den ordning som anges i första stycket. Förordning (2000:831).

[K4]30 §  Om en studerande som har beviljats studiemedel övergår till en annan läroanstalt eller avbryter sina studier, skall han genast anmäla detta till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810).

31 § har upphävts genom förordning (1992:810).

[K4]32 §  Närmare bestämmelser om rätt enligt 4 kap. 44 § studiestödslagen (1973:349) att behålla studiemedel vid ledighet för tillfällig vård av barn och vid ledighet för närståendevård meddelas av Centrala studiestöd snämnden.

33 § har upphävts genom förordning (1995:932).

Allmänna bestämmelser

[K5]1 §  Korttidsstudiestöd kan lämnas till studerande som inom landet deltar i

 1. studiecirkel som avses i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,
 2. kommunal vuxenutbildning (komvux) enligt 11 kap.skollagen (1985:1100) eller utbildning vid statens skolor för vuxna,
 3. kurs vid en sådan folkhögskola som avses i förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen,
 4. kurs vid Samernas folkhögskola.

[S2]Korttidsstudiestöd kan lämnas även till den som leder studiecirkel. Förordning ( 1992:810).

[K5]1 a §  Korttidsstudiestöd kan beviljas för studier

 1. i svenska, engelska och matematik på grundskole- och gymnasieskolenivå,
 2. i samhällskunskap som motsvarar sådana moment som ingår i den kommunala vuxenutbildningen,
 3. som syftar till att utveckla handikappades färdigheter och kunskaper om handikappet.

[S2]Till en studerande som deltar i sådan utbildning som avses i första stycket 3 kan korttidsstudiestöd beviljas utan den begränsning som följer av 5 kap. 2 § andra stycket studiestödslagen (1973:349).

[S3]Vid heltidsstudier får korttidsstudiestöd beviljas om utbildningen är högst 14 dagar lång.

[S4]Närmare bestämmelser om vilka utbildningar som ger rätt till korttidsstudiestöd meddelas av Centrala studiestödsnämnden efter samråd med Folkbildningsrådet. Förordning (1992:810).

[K5]1 b §  Korttidsstudiestöd får lämnas till en arbetstagare som är bosatt inom landet. Förordning (1994:1104).

[K5]1 c §  Med handikapporganisation i 5 kap. 4 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) avses en organisation som får statsbidrag enligt förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer. Förordning (2000:522).

[K5]2 §  Ansökan om korttidsstudiestöd görs på blankett som Centrala studiestödsnämnd en fastställer.

[S2]Ansökan ges in till Centrala studiestödsnämnden inom den tid som nämnden bestämmer.

[S3]Bestämmelser om rätt för Centrala studiestödsnämnden att pröva en ansökan som har kommit in för sent finns i 5 kap. 4 § studiestödslagen (1973:349). Förordning (1992:810).

[K5]3 §  En ansökan om korttidsstudiestöd av en sökande som själv ansöker om sådant stöd skall undertecknas av sökanden. Är sökanden omyndig eller har förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för sökanden, skall förmyndaren eller, om det kan anses ingå i uppdraget, förvaltaren ha lämnat sitt samtycke på ansökningen.

[S2]Uppgifterna i ansökningen skall avges på heder och samvete. Förordning (1995:932).

[S3]Handläggning av ärende om korttidsstudiestöd

4 § har upphävts genom förordning (1992:810).

[K5]5 §  I ett beslut om korttidsstudiestöd till en studerande som själv har ansökt om sådant stöd, skall det anges för hur många timmar korttidsstudiestöd högst får lämnas.

[S2]I en underrättelse om beslutet skall uppgift lämnas om innehållet i 12 §. Förordning (1995:932).

[K5]6 §  När Centrala studiestödsnämnden beviljar en sådan organisation som avses i 5 kap. 4 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) rätt att fördela korttidsstudiestöd, skall det anges i beslutet hur många timmar som denna rätt skall avse och vilka arbetstagare som kan komma i fråga för sådant stöd.

[S2]I en underrättelse om beslutet skall uppgifter lämnas om de regler som gäller för rätt till korttidsstudiestöd. Förordning (1995:932).

Utbetalning av korttidsstudiestöd

[K5]9 §  Korttidsstudiestöd för fullgjord utbildning eller del av utbildning betalas ut efter rekvisition av den studerande.

[S2]Rekvisitionen skall göras på en blankett som Centrala studiestödsnämnden fastställer. Den studerande skall lämna uppgifter om det antal arbetstimmar med inkomstbortfall som studeranden har behövt ta i anspråk för utbildningen och för resor till och från den plats där utbildningen ägt rum. Uppgifterna om genomgången utbildning och om inkomstbortfall skall styrkas genom intyg. När det är fråga om stöd som en organisation har fördelat skall organisationen intyga att rekvisitionen stämmer överens med organisationens fördelning.

[S3]Rekvisitionen skall ges in till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1995:932).

[K5]10 §  Rekvisition av korttidsstudiestöd skall undertecknas av den studerande. Uppgift i rekvisition avges på heder och samvete.

[K5]11 §  Korttidsstudiestöd betalas ut av Centrala studiestödsnämnden.

[S2]Närmare föreskrifter om utbetalning meddelas av Centrala studiestödsnämnden. För ordning (1992:810).

Särskilda bestämmelser

[K5]12 §  En studerande som har rätt till korttidsstudiestöd skall anmäla om han eller hon på grund av annat beslut har rätt till studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd eller aktivitetsstöd.

[S2]Anmälan ges in till Centrala studiestödsnämnden. Är den studerande omyndig eller har förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för henne eller honom, skall förmyndaren eller, om det kan anses ingå i uppdraget, förvaltaren göra anmälan. Förordning (2000:831).

Allmänna bestämmelser

[K6]1 a §  Internatbidrag kan beviljas för studier i de ämnen och på den nivå som anges i 5 kap. 1 a §.

[S2]Till en sådan studerande som avses i 5 kap. 1 a § första stycket 3 kan internatbidrag beviljas utan den begränsning som följer av 6 kap. 2 § andra stycket studiestödslagen (1973:349).

[S3]Internatbidrag kan beviljas för en utbildning som är högst 14 dagar lång.

[S4]Närmare bestämmelser om vilka utbildningar som ger rätt till internatbidrag meddelas av Centrala studiestödsnämnden efter samråd med Folkbildningsrådet. Förordning (1992:810).

[K6]2 §  Närmare bestämmelser om ersättning för kostnader som avses i 6 kap. 3 § studiestödslagen (1973:349) meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

[K6]2 a §  Med handikapporganisation i 6 kap. 4 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) avses en organisation som får statsbidrag enligt förordningen (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer. Förordning (2000:522).

Ansökan

[K6]3 §  Ansökan om internatbidrag görs på blankett som Centrala studiestödsnämnden fastställer.

[S2]Ansökan ges in till Centrala studiestödsnämnden inom den tid nämnden bestämmer.

[S3]Bestämmelser om rätt för Centrala studiestödsnämnden att pröva ansökan som har kommit in för sent finns i 6 kap. 4 § studiestödslagen (1973:349). Förordning (1992:810).

[K6]4 §  En ansökan om internatbidrag av en sökande som själv ansöker om sådant stöd skall undertecknas av sökanden. Är sökanden omyndig eller har förvaltare enligt föräldrabalken förordnats för sökanden, skall förmyndaren eller, om det kan anses ingå i uppdraget, förvaltaren ha lämnat sitt samtycke på ansökningen.

[S2]Uppgifterna i ansökningen skall avges på heder och samvete. Förordning (1995:932).

[S3]Handläggning av ärende om internatbidrag

5 § har upphävts genom förordning (1992:810).

[K6]9 §  Om en organisation finner att den inte kan fördela internatbidrag som avses i beslut enligt 7 §, skall organisationen snarast underrätta Centrala studiestödsnämnden om det. Förordning (1995:932).

Utbetalning av internatbidrag

[K6]10 §  När den studerande helt eller delvis har fullgjort den utbildning för vilken studeranden har rätt till internatbidrag på grund av beslut som avses i 6--8 §§, får studeranden rekvirera sådant bidrag för motsvarande tid.

[S2]Rekvisitionen skall göras på en blankett som Centrala studiestödsnämnden fastställer. En studerande som rekvirerar internatbidrag skall lämna uppgift om det antal dygn som studeranden har behövt ta i anspråk för utbildningen och för resor till och från den ort där utbildningen ägt rum. Uppgifterna om genomgången utbildning skall styrkas genom intyg. När det är fråga om stöd som har beviljats efter ansökan av en organisation skall organisationen på rekvisitionen intyga att denna stämmer överens med organisationens fördelning.

[S3]Rekvisitionen ges in till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1995:932).

[K6]11 §  En organisation som rekvirerar internatbidrag skall lämna uppgifter om de sammanlagda kostnaderna för resor, kost och logi för de studerande som har deltagit i en viss kurs. Rekvisitionen skall ges in efter kursens slut. Förordning (1995:932).

[K6]12 §  En rekvisition av internatbidrag från en enskild studerande skall undertecknas av studeranden. Uppgifterna i rekvisitionen skall avges på heder och samvete. Förordning (1995:932).

Allmänna bestämmelser

[K7]1 §  Med läroanstalt förstås i detta kapitel, om annat inte anges särskilt, sådan läroanstalt eller utbildning som anges i bilagan, avdelning A eller B, till denna förordning. Förordning (1993:870).

1 a § har upphävts genom förordning (1994:1104).

[K7]2 §  Närmare bestämmelser om vilken utbildning som vid tillämpning av 7 kap.11--14 §§studiestödslagen (1973:349) och detta kapitel skall anses ligga på grundskole-, gymnasieskole- eller högskolenivå meddelas av Centrala studiestödsnämnden efter samråd med Folkbildningsrådet. Förordning (1992:810).

[K7]2 a §  På högskolenivå lämnas särskilt vuxenstudiestöd endast för studier

 1. om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen avseende byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor eller storhushåll och restaurang,
 2. på utbildning till specialpedagogexamen samt på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen, och
 3. enligt förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.

[S2]För studier som avses i första stycket 1 lämnas särskilt vuxenstudiestöd endast om läroanstalten anordnade programmet under år 1994. För studier som avses i första stycket 2 och 3 lämnas särskilt vuxenstudiestöd utan den prövning om rätt till företräde som föreskrivs i 7 kap. 14 § studiestödslagen (1973:349). Förordning (1998:656).

[K7]2 b §  Särskilt vuxenstudiestöd för sådana studier som avses i 2 a § första stycket 2 lämnas enligt bestämmelserna i 7 kap. 7 a och b §§ studiestödslagen (1973:349) vare sig den studerande uppfyller villkoren i 7 kap. 7 § första stycket samma lag eller inte.

[S2]I fråga om stöd som avses i första stycket gäller inte följande bestämmelser i studiestödslagen, nämligen bestämmelsen i 7 kap. 3 § om krav på förvärvsarbete, bestämmelsen i 7 kap. 5 § andra stycket om åldersbegränsning samt bestämmelsen i 7 kap. 5 § tredje stycket i fråga om maximal tid för studiestöd enligt 4 kap. 8 §. Förordning (1995:932).

[K7]3 §  Centrala studiestödsnämnden fastställer den tid för vilken särskilt vuxenstudiestöd utgår.

[K7]3 a §  Om en studerande deltar i utbildning som pågår under andra hälften av ett kalenderår och under den första hälften av det därpå följande kalenderåret, har han rätt till särskilt vuxenstudiestöd under julferien om utbildningen har påbörjats senast den 1 december och fortsätts under minst fem studiedagar omedelbart efter julferien.

[K7]4 §  Studerande som beviljats rätt till särskilt vuxenstudiestöd har på grund därav ej rätt att uppbära belopp som avser tiden efter det han har

 1. avbrutit sina studier,
 2. börjat bedriva andra studier än de som har angetts i beslutet om beviljandet,
 3. övergått till annan läroanstalt enligt 1 § än den som har angetts i beslutet om beviljandet för att där bedriva de studier som har angetts i nämnda beslut,
 4. övergått till annan läroanstalt än sådan som avses i 1 §.

[S2]I fall som avses i första stycket 3 får dock den studerande uppbära belopp som där avses, om särskilda skäl föreligger. Närmare bestämmelser härom meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

[K7]5 §  Närmare bestämmelser om vilken omfattning förvärvsarbete skall ha haft under ett kalenderår för att få medräknas vid prövning av rätten till särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. 3 § studiestödslagen (1973:349) samt om vilka andra verksamheter som får jämställas med förvärvsarbete, meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

[S2]Närmare bestämmelser om omfattningen av de studier som enligt 7 kap. 5 § studiestödslagen (1973:349) kan ge rätt till särskilt vuxenstudiestöd meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

[K7]5 a §  Till en studerande som avses i 7 kap. 7 § tredje stycket studiestödslagen (1973:349) lämnas särskilt vuxenstudiestöd i förhållande till studiernas omfattning.

[S2]Föreskrifter om tillämpningen av första stycket meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1995:1172).

[K7]6 a §  För studerande, som är föremål för kriminalvård inom eller utom anstalt, utgår särskilt vuxenstudiestöd enligt bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden efter samråd med Kriminalvårdsstyrelsen meddelar.

[K7]6 b §  För korrespondensstudier utgår särskilt vuxenstudiestöd endast om det finns särskilda skäl. Närmare föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för korrespondensstudier meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

7 § har upphävts genom förordning (1995:932).

Ansökan om särskilt vuxenstudiestöd

[K7]8 §  Ansökan om särskilt vuxenstudiestöd görs på blankett som Centrala studiestödsnämnden fastställer.

[S2]Uppgift i ansökan avges på heder och samvete.

[K7]9 §  Ansökan om särskilt vuxenstudiestöd skall vara egenhändigt underskriven av den studerande. Har denne en förvaltare enligt föräldrabalken, skall förvaltaren ha tecknat samtycke på ansökningen, om det kan anses ingå i förvaltaruppdraget.

Handläggning av ärende om särskilt vuxenstudiestöd

[K7]11 §  Vid handläggning av ärende om särskilt vuxenstudiestöd i form av vuxenstudiebidrag och studielån avgöres först frågan huruvida viss studerande för viss tid skall beviljas rätt till sådant stöd för vissa studier vid viss läroanstalt.

[S2]Därefter avgöres hur stort belopp som skall utgå till studerande som beviljats sådan rätt som avses i första stycket. Förordning (1992:810).

13 § har upphävts genom förordning (1982:663).
14 § har upphävts genom förordning (1986:534).

[K7]15 §  Vid underrättelse om innehållet i slutligt beslut om särskilt vuxenstudiestöd skall uppgift lämnas om innehållet i 21--23 §§. Förordning (1992:810).

16 § har upphävts genom förordning (1992:810).
17 § har upphävts genom förordning (1992:810).

Utbetalning av särskilt vuxenstudiestöd

[K7]19 §  Särskilt vuxenstudiestöd betalas ut för högst ett kalenderhalvår i sänder. Närmare bestämmelser om utbetalning av särskilt vuxenstudiestöd meddelas av Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810).

[K7]20 §  Särskilt vuxenstudiestöd får betalas ut endast om den studerande styrker att han bedriver de studier för vilka medlen har beviljats enligt de närmare bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar.

[S2]Läroanstalter skall, enligt de närmare bestämmelser som Centrala studiestödsnämnden meddelar, lämna de uppgifter som behövs om studerande som har intagits i en utbildning och som har beviljats särskilt vuxenstudiestöd. Förordning (1995:932).

Särskilda bestämmelser

[K7]21 §  Den studerandes rätt till särskilt vuxenstudiestöd skall omprövas, när ändrade förhållanden föranleder det. I fråga om tid, för vilken den studerande har uppburit särskilt vuxenstudiestöd, får ändring dock ske endast till hans förmån. Om ändring till den studerandes nackdel för sådan tid finns bestämmelser i 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349). Förordning (1992:810).

[K7]22 §  Om den utbildning för vilken den studerande har beviljats rätt till särskilt vuxenstudiestöd inte anordnas, skall den studerande anmäla detta till Centrala studiestödsnämnden. Detsamma gäller om förhållandena på något annat sätt ändras så att särskilt vuxenstudiestöd inte längre skall lämnas eller skall lämnas för kortare tid eller med lägre belopp.

[S2]Om den studerande har en förvaltare enligt föräldrabalken, skall anmälan göras av förvaltaren, om det kan anses ingå i förvaltaruppdraget. Förordning (1992:810).

[K7]23 §  Om en studerande som har beviljats rätt till särskilt vuxenstudiestöd vidtar någon sådan åtgärd som avses i 4 §, skall han genast anmäla detta till Centrala studiestödsnämnden. Förordning (1992:810).

24 § har upphävts genom förordning (1992:810).

[K7]25 §  Närmare föreskrifter om minskning av vuxenstudiebidraget enligt 7 kap. 21 § studiestödslagen (1973:349) meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

7 a kap. har upphävts genom förordning (1993:870).

Allmänna bestämmelser

[K8]1 a §  Ränta skall inte betalas på studielån under den tid då låntagaren fullgör en längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (1995:932).

[K8]2 §  För den återbetalningsskyldige som under det inkomstår den senaste taxeringen avser var bosatt utomlands eller var sjöman skall årsbeloppet beräknas enligt bestämmelserna i 8 kap. 4 § andra stycket studiestödslagen (1973:349), om den återbetalningsskyldige inte har åsatts statlig taxering för detta år eller har åsatts sådan taxering med ett belopp som endast uppgår till en mindre del av den totala årsinkomsten.

Nedsättning

[K8]3 §  Närmare föreskrifter om nedsättning av årsbeloppet enligt 8 kap.6 och 7 §§studiestödslagen (1973:349) meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

Fastställande av årsbelopp

[K8]4 §  Årsbeloppet skall fastställas till noll kronor, om årsbeloppet, beräknat enligt 8 kap. 4 § första stycket studiestödslagen (1973:349), understiger tre procent av basbeloppet det år återbetalningen skall göras.

Betalning

[K8]5 §  Det fastställda årsbeloppet skall betalas genom fyra delbetalningar per år om inte Centrala studiestödsnämnden för särskilda fall föreskriver något annat. Nämnden får för visst fall medge ett annat antal inbetalningstillfällen än som nu har sagts.

[S2]Om årsbelopp inte har betalats senast fem dagar efter förfallodagen, skall Centrala studiestödsnämnden skicka en påminnelse till den betalningsskyldige.

[S3]Årsbelopp, expeditionsavgift och påminnelseavgift skall betalas till Centrala studiestödsnämnden. Betalningen skall göras via något av de konton som nämnden har för detta ändamål. Närmare föreskrifter om betalningen får meddelas av nämnden. Förordning (1998:656).

6 § har upphävts genom förordning (1992:810).
Ansvarig myndighet
7 § har upphävts genom förordning (1992:810).

[K8]8 §  Centrala studiestödsnämnden skall bevaka statens fordran på årsbelopp, expeditionsavgift och påminnelseavgift. Om årsbeloppet och avgifterna är föremål för indrivning av kronofogdemyndighet, skall dock kronofogdemyndigheten i den återbetalningsskyldiges konkurs bevaka statens fordran på årsbeloppet och avgifterna. Förordning (1993:870).

[K9]1 a §  Vid återkrav av studiestöd skall en avgift för administrativa kostnader tas ut (expeditionsavgift). Expeditionsavgiften är 100 kronor för varje kalenderår som återbetalning enligt återkravet pågår. Avgiften skall betalas på tid som Centrala studiestödsnämnden bestämmer.

[S2]Vid återkrav av studiemedel enligt 9 kap. 2 § första stycket studiestödslagen (1973:349) skall belopp under 300 kronor inte krävas tillbaka. Förordning (1998:656).

3 § har upphävts genom förordning (1992:810).

[K9]4 §  Centrala studiestödsnämndens beslut får inte överklagas i andra fall än som anges i 8 kap. 25 § första stycket studiestödslagen (1973:349) eller i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt.

[K9]5 a §  Föreskrifterna i 20 kap.10--13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring tillämpas i fråga om ärende enligt studiestödslagen (1973:349) som i första instans handläggs av allmän försäkringskassa.

[K9]6 §  De ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av studiestödslagen (1973:349) meddelas av Riksförsäkringsverket i vad avser bestämmelse om åtgärd av allmän försäkringskassa och i vad avser annan bestämmelse av Centrala studiestödsnämnden. Nämnden får dock inte meddela föreskrift om skyldighet för myndighet att medverka vid fastställande och betalning av årsbelopp.

[K9]7 §  Närmare föreskrifter om förskott på studiemedel enligt 9 kap. 4 § studiestödslagen (1973:349) meddelas av Centrala studiestödsnämnden.

Bilaga

Förteckning över läroanstalter och utbildningar vid vilka studiehjälp, studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas

I denna förteckning anges i avdelning A de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas i form av
 • studiehjälp till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år, eller
 • studiemedel från och med andra kalenderhalvåret det år under vilket den studerande fyller 20 år.
I avdelning B anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas i form av studiemedel utan den åldersbegränsning som gäller för avdelning A.
Särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas för studier vid de läroanstalter eller utbildningar som anges i förteckningen.

Avdelning A

Danshögskolan, preparandkurs

Engelskspråkig gymnasial utbildning i Stockholms kommuns regi

Folkhögskola med undantag av fritidsledarutbildning

Förberedande dansutbildning i grundskolan

Gammelkroppa skogsskola, arbetsledarfortbildning

Grännaskolan, gymnasial utbildning vid riksinternatskolan
Gymnasieskola, fristående, i fråga om utbildningar för vilka skolan förklarats berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) eller blivit ställd under statlig tillsyn

Gymnasieskola, kommunal

Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB)

Kommunal och statlig vuxenutbildning
Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning A

Liber Hermods skola, utbildning på gymnasial nivå samt utbildning för vuxna på grundskolenivå

Lundsbergs skola, gymnasial utbildning vid riksinternatskola

Lycée Français Saint-Louis, utbildning på gymnasial nivå

Mullsjö kommun, samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet

Samernas Utbildningscentrum

Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, gymnasial utbildning vid riksinternatskolan och internationell gymnasial utbildning

Statens räddningsverk, utbildning till utryckningsledare deltid samt tekniker och ingenjörer

Sveriges lantbruksuniversitet, hovslagarskola och seminörutbildning

Torsås kommun, distansundervisning på gymnasial nivå enligt förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

Tyska skolan, utbildning på gymnasial nivå

Öster-Malma jaktvårdsskola

Avdelning B

Arbetslivsinstitutet, företagshälsovårdsutbildning och utbildning i ergonomi för tekniska planerare m.fl.

Betelseminariet, pastors- och missionärsutbildning

Bromma Flygskola AB, trafikflygarutbildning samt D-teori

Collinder Airtraining AB, D-teori

Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sammanhängande fortbildning och vidareutbildning
Ersta Sköndal högskola, sjuksköterskeexamen, kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap, högskoleexamen, teologisk utbildning, 80 poäng, och kyrkomusikalisk utbildning, socionomexamen, kyrkokameral utbildning, teologisk baskurs 40 poäng samt påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete

Eurytmiskolan i Göteborg

Flygteoriskolan i Barkarby AB, D-teori

Folkhögskola, fritidsledarutbildning

Gammelkroppa skogsskola med undantag av arbetsledarfortbildning

Handelshögskolan i Stockholm

Johannelunds teologiska högskola, högskoleexamen, teologisk utbildning samt pastors- och missionärsutbildning

Johnson & Wales University, utbildning under ett år i Sverige som leder fram till Bachelor of Science

Kommunal högskoleutbildning som inte är uppdragsutbildning
Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning B

Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal

Luftfartsverket, flygledarutbildning

Marionetteatern, dockspelarutbildning

Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missionärsutbildning

Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning

Missionsskolan Kortebo, pastors- och missionärsutbildning

Nordiska högskolan för hushållsvetenskap

Nordiska institutet för samhällsplanering

Nybygget - Kristen Samverkan, högskoleexamen, teologisk utbildning samt pastors- och missionärsutbildning

Polishögskolan, polisprogrammet

Röda Korsets Högskola

Socialstyrelsen, tilläggsutbildning för sjuksköterskor och logopeder med utländsk utbildning

Sophiahemmets sjuksköterskeskola, sjuksköterskeexamen

Statens räddningsverk, praktisk utbildning i räddningstjänst för brandingenjörer
Statliga universitet och högskolor; studiestöd kan dock inte lämnas för någon annan uppdragsutbildning än uppdragsutbildning avseende polisprogrammet vid Umeå universitet

Statlig trafikflygarutbildning

Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmers tekniska högskola AB)
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB)

Stiftelsen Kristna Själavårdsinstitutet i Göteborg (KRIS)

Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning

Stockholms katolska stifts prästseminarium

Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, 80 och 120 poäng

Svenska kyrkans diakoniutbildning

Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet med undantag av hovslagarskola och seminörutbildning

Svenska missionsförbundets teologiska seminarium, pastors- och missionärsutbildning
Teologiska Högskolan, Stockholm (THS), högskoleexamen, teologisk utbildning, teologie kandidatexamen, 140 poäng samt utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor i form av kurser, 5-40 poäng

Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning

Ändringar och övergångsbestämmelser

Studiestödsförordning (1973:418)

Ändring, SFS 1974:484

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna kungörelse träder i kraft, såvitt avser utbyte av ordet studiehjälpsnämnden mot ordet studiestödsnämnden, ändringen av 2 kap. 9 §, 3 kap.8, 12, 17 och 41 §§, 4 kap.27 och 31 §§, punkt 6 övergångsbestämmelserna till studiestödskungörelsen (1973:418) samt bilagan den 1 juli 1974, såvitt avser upphörande av 3 kap. 3 §, ändringen av 3 kap.23 och 44 §§, 4 kap. 16 §, 6 kap. 4 § samt ändringen av 6 kap. 6 § utom i vad avser utbyte av ordet studiehjälpsnämnden mot ordet studiestödsnämnden och införandet av 5 kap.12--14 §§ den 1 januari 1975 och i övrigt den 1 januari 1976. -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- --
  2. I fråga om a vgiftsåret 1975 gäller i stället för vad som anges i 5 kap. 8 § andra stycket i dess äldre lydelse följande: I underrättelse om debitering av preliminär avgift skall anges dels det belopp i kronor som återbetalningsskyldigheten högst motsvarar vid utgången av 1974 enligt 5 kap.23 eller 24 §studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1976, dels vad den återbetalningsskyldige skall iakttaga om han vill att beslut skall fattas om att preliminär avgift ej skall utgå eller skall nedsättas enligt 5 kap. 17 § studiestödslagen i samma lydelse, jämfört med
  3. 1) 5 kap. 12 § tredje stycket samma lag i nämnda lydelse eller
  4. 2) 5 kap.40 eller 45 § i dessa paragrafers lydelser enlig lagen (1974:483) om ändring i studiestödslagen (1973:349).
  5. har upphävts genom förordning (1975:166).
  6. Bestämmelserna i 5 kap.12--14 §§ gäller även återbetalningspliktiga studiemedel som uppburits före den 1 januari 1975.
  7. De ytterligare föreskrifter som behövs i samband med införandet av lagen (1974:483) om ändring av studiestödslagen (1973:349) och denna kungörelse meddelas av centrala studiestödsnämnden.
  Omfattning
  upph. 3 kap 3 §; ändr. 2 kap 7, 9 §§, 3 kap 2, 8, 12, 17, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 31-33, 36, 39, 41, 43-47 §§, 4 kap 3-5, 7, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 27, 29-31 §§, 5 kap 2-11 §§, 6 kap 1-6 §§, 6 p övergångsbest., bil.; nya 5 kap 12-14 §§

Ändring, SFS 1974:979

  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 16-18, 20, 40 §§, 4 kap 2, 25 §§, 5 kap 14 §, 6 p övergångsbest.; ny 3 kap 39 a §

Ändring, SFS 1975:167

  Omfattning
  upph. 2 kap 5 §, 3 kap 28 §, 5 kap 12-14 §§, 4 p övergångsbest. till 1974:484 (se 1975:166); ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 2 §§, 3 kap 1, 11, 12, 17, 27 §§, 4 kap 1, 3, 4, 16, 19, 20, 22, 29, 30 §§, 5 kap 1, 2, 10 §§, 6 kap 2-5 §§; ny 2 kap 5 §

Ändring, SFS 1975:390

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1975 såvitt avser
   1. bestämmelserna i 7 kap. om särskilt vuxenstudiestöd för studerande vid yrkesteknisk högskola, om ej annat följer av beslut enligt punkt 3 nedan,
   2. 3 kap. 6 a § och rubriken närmast före denna paragraf,
   3. 3 kap.8 och 21 §§,
   4. 9 kap.2, 3 och 5 a §§ i vad avser talan mot sådant beslut om särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid yrkesteknisk högskola som meddelats av allmän försäkringskassa, studiemedelsnämnd eller riksförsäkringsverket samt
   5. 9 kap. 6 § i vad avser bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om tillämpningen av 7 kap.studiestödslagen (1973:349) för studerande vid yrkesteknisk högskola.
  I övrigt träder denna förordning i kraft den 1 januari 1976. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --
  1. De ytterliga re föreskrifter som behövs i samband med införandet av lagen (1975:359) om ändring i studiestödslagen (1973:349) meddelas av centrala studiestödsnämnden eller, i vad avser åtgärd av allmän försäkringskassa, av riksförsäkringsverket.
  Omfattning
  upph. 1 kap 2 §, 4 kap 9, 14 §§; utgår rubr. närmast före 4 kap 9, 14 §§; nuvarande 5, 6 kap betecknas 8, 9 kap; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 4, 5 §§, 3 kap 1, 2, 8, 16-18, 20, 21, 27, 29, 37, 40-42, 45 §§, 4 kap 1, 2, 4, 5, 11-13, 19-22, 26, 28-30 §§, nya 8 kap 2, 3, 5, 8-11 §§, nya 9 kap 1, 2, 4-6 §§, rubr. närmast före 4 kap 10 §, bil.; nya 3 kap 6 a §, 5-7 kap, 9 kap 5 a §, rubr. närmast före 3 kap 6 a §; omtryck

Förordning (1976:437) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 §, 3 kap 1, 6, 8, 13, 14, 16-18, 20, 21, 43 §§, 6 kap 2 §, 9 kap 1 §, bil.

Förordning (1976:630) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 3 kap 12 §

Förordning (1976:883) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 3 kap 40, 45 §§, 4 kap 24-26 §§

Förordning (1977:545) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 3 kap.16--18 §§, den 1 januari 1978, och i övrigt den 1 juli 1977. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --
  2. För den som före utgången av juni 1977 har påbörjat studier vid gymnasieskolan eller vid statlig eller enskild läroanstalt med utbildningsmål som är likartat med utbildningsmålet för gymnasieskolan gäller äldre föreskrifter om rätten till studiehjälp, studiemedel och särskilt vuxenstudiestöd under den tid som han kan anses behöva för att slutföra studierna.
  Omfattning
  ändr. 3 kap 1, 6, 8, 16-18, 20, 21, 42, 43 §§, bil.

Förordning (1977:546) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Förordning (1977:1187) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 §

Förordning (1978:46) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  upph. 9 kap 5 a §; ändr. 9 kap 2 §

Förordning (1978:501) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Förarbeten
  Prop. 1977/78:109, Prop. 1977/78:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 8, 16-18, 20, 21, 29 §§, 4 kap 4, 22 §§, 5 kap 7, 8, 14 §§, 6 kap 6, 7, 13 §§, 7 kap 13 §, bil.; ny 9 kap 7 §

Förordning (1978:502) om ändring i förordningen (1978:46) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 9 kap 2 §; ny 9 kap 5 a §; ändr. övergångsbest. till 1978:46

Förordning (1978:936) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 §

Förordning (1979:444) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  upph. 3 kap 31, 34 §§, 5 kap 10, 11 §§, 6 kap 9, 10 §§; ändr. 3 kap 6, 8, 16-18, 20, 21, 26, 27, 42 §§, 5 kap 13-15 §§, 6 kap 1, 6, 12-14 §§, 7 kap 3 §, 6 p övergångsbest., bil.; nya 3 kap 21 a §, 7 kap 3 a §

Förordning (1979:1145) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 §

Förordning (1980:482) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 1 § den 1 januari 1981, och i övrigt den 1 juli 1980. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --
  2. Ärende om åt erkrav som före utgången av juni 1980 har överlämnats till kammarkollegiet handläggs enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  upph. 4 kap 10 §; ändr. 3 kap 6, 8, 13, 14, 16-18, 20, 21, 27, 29, 32, 33, 45-47 §§, 4 kap 11, 26, 28 §§, 5 kap 13 §, 6 kap 7 §, 8 kap 1, 10 §§, 9 kap 1, 4 §§, 6 p övergångsbest., bil.

Förordning (1980:694) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 §

Förordning (1981:604) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 3 kap 6, 8, 13, 14, 16-18, 20, 22, 43 §§, 5 kap 1, 2 §§, 8 kap 1, 2, 4, 5 §§, bil.; nya 4 kap 14 §, 7 kap 6 a §

Förordning (1981:886) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 39 §

Förordning (1981:1215) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 3 kap 21 §

Förordning (1982:663) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 1 § den 1 januari 1983, samt i övrigt den 1 juli 1982. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --
  2. I fråga om studiemedel som har beviljats före ikraftträdandet gäller vad avser 4 kap. äldre bestämmelser. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --
  3. För den som före utgången av juni 1982 har påbörjat utbildning med korrespondensstudier och uppburit studiehjälp, studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd gäller äldre föreskrifter om rätten till studiestöd under den tid som han kan anses behöva för att slutföra studierna.
  Förarbeten
  Prop. 1981/82:124, Prop. 1981/82:100
  Omfattning
  upph. 7 kap 13 §; nuvarande 3 kap 21 a § betecknas 3 kap 21 c §; ändr. 3 kap 5, 6 a, 13, 14, 16-18, 20, 21, 21 c, 41, 43 §§, 4 kap 6, 13, 27 §§, 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 6, 10, 12, 16, 24 §§, 8 kap 1 §, bil.; nya 3 kap 14 a, 21 a, 21 b, 21 d §§, 4 kap 14 a §, 7 kap 6 b §

Förordning (1982:1245) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Förordning (1983:600) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 8 kap. 1 § och punkt 6 i övergångsbestämmelserna den 1 januari 1984 samt i övrigt den 1 juli 1983.
  2. Vid prövning av ansökan om inkomstprövat tillägg och behovsprövat tillägg för andra halvåret 1983 och första halvåret 1984 skall i stället för den taxerade inkomsten vid 1983 års taxering beaktas den taxerade inkomsten vid 1982 års taxering.
  3. På högskolenivå utgår under tiden den 1 juli 1983--30 juni 1984 särskilt vuxenstudiestöd endast för studier på byggnadsindustrilinjen, fordonstekniklinjen, grafisk industri-linjen, handels- och distributionslinjen, livsmedelsindustrilinjen, pappers- och pappersmasseindustrilinjen, styr- och reglertekniklinjen, stålindustrilinjen, sågverksindustrilinjen, textil- och konfektionsindustrilinjen, träindustrilinjen och verkstadsindustrilinjen.
  Förarbeten
  Prop. 1982/83:129, Prop. 1982/83:100
  Omfattning
  upph. 3 kap 7-9 §§; utgår rubr. närmast före 3 kap 7 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2, 6, 18, 20, 21 a, 27 §§, 4 kap 14 a §, 5 kap 4, 6, 8 §§, 6 kap 5, 7, 8, 13 §§, 7 kap 2 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1 §, 6 p övergångsbest., bil.; ny 6 kap 12 a §
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1983:848) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 3 kap 40, 45 §§, 4 kap 26 §
  Ikraftträder
  1983-12-01

Förordning (1983:942) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984. Den nya föreskriften skall tillämpas även i fråga om studiehjälp för tiden den 1 juli--den 31 december 1983.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:4
  Omfattning
  ny 3 kap 1 a §
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1983:1067) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 5 kap 15 §, 6 kap 14 §, 7 kap 14, 18 §§
  Ikraftträder
  1984-01-01

Förordning (1984:92) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 3 kap.16--18 §§ den 1 april 1984 samt i övrigt den 1 juli 1984.
  Omfattning
  ändr. 3 kap 16-18, 21, 21 a, 21 d, 33 §§
  Ikraftträder
  1984-04-01

Förordning (1984:330) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984.
  2. Vid prövning av ansökan om inkomstprövat tillägg och extra tillägg för andra halvåret 1984 och första halvåret 1985 skall i stället för den taxerade inkomsten vid 1984 års taxering beaktas den taxerade inkomsten vid 1983 års taxering.
  3. På högskolenivå utgår under tiden den 1 juli 1984--30 juni 1985 särskilt vuxenstudiestöd endast för studier på byggnadsindustrilinjen, elektronikindustrilinjen, fordonstekniklinjen, grafisk industri-linjen, livsmedelsindustrilinjen, pappers- och pappersmasseindustrilinjen, processindustrilinjen, styr- och reglertekniklinjen, stålindustrilinjen, sågverksindustrilinjen, textil- och konfektionsindustrilinjen, träindustrilinjen, verkstadsindustrilinjen och handels- och distributionslinjen.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:127, Prop. 1983/84:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 20, 42 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 3 a §, 9 kap 1 §, bil., rubr. närmast före 3 kap 20 §; omtryck
  Ikraftträder
  1984-07-01

Förordning (1984:824) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, såvitt avser 14 a §, den 1 juli 1985, och i övrigt den 1 januari 1985.
  Förarbeten
  Prop. 1983/84:150
  Omfattning
  upph. 3 kap 16-18, 20, 39 a §§, rubr. närmast före 3 kap 20 §; ändr. 3 kap 10-14 a, 19, 27, 30 §§, rubr. närmast före 3 kap 10 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1985:54) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. Den nya bestämmelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1985.
  Omfattning
  ändr. 2 kap 9 §
  Ikraftträder
  1985-03-05

Förordning (1985:484) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985.
  2. Vid prövning av ansökan om extra tillägg för andra halvåret 1985 och första halvåret 1986 skall i stället för den taxerade inkomsten vid 1985 års taxering beaktas den taxerade inkomsten vid 1984 års taxering.
  3. På högskolenivå utgår under tiden den 1 juli 1985--30 juni 1986 särskilt vuxenstudiestöd endast för studier på byggnadsindustrilinjen, elektronikindustrilinjen, fordonstekniklinjen, grafisk industri-linjen, livsmedelsindustrilinjen, pappers- och pappersmasseindustrilinjen, plast- och gummiindustrilinjen, processindustrilinjen, styr- och reglertekniklinjen, stålindustrilinjen, sågverksindustrilinjen, textil- och konfektionsindustrilinjen, träindustrilinjen, underhållsteknikerlinjen, verkstadsindustrilinjen och handels- och distributionslinjen.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 a, 21 a, 43 §§, 5 kap 2 §, p 6 övergångsbest., bil.
  Ikraftträder
  1985-07-01

Förordning (1985:734) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. avd. A i bil.
  Ikraftträder
  1985-10-01

Förordning (1985:762) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. avd. A i bil.
  Ikraftträder
  1985-10-29

Förordning (1986:534) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 8 kap. 1 § och punkt 6 i övergångsbestämmelserna till förordningen den 1 januari 1987, samt i övrigt den 1 juli 1986.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förlängt barnbidrag som avser tid före ikraftträdandet.
  3. På högskolenivå utgår under tiden den 1 juli 1986--den 30 juni 1987 särskilt vuxenstudiestöd endast för studier på byggnadsindustrilinjen, elektronikindustrilinjen, fordonstekniklinjen, grafisk industri-linjen, livsmedelsindustrilinjen, pappers- och pappersmasseindustrilinjen, plast- och gummiindustrilinjen, processindustrilinjen, styr- och reglertekniklinjen, stålindustrilinjen, sågverksindustrilinjen, textil- och konfektionsindustrilinjen, träindustrilinjen, underhållsteknikerlinjen, verkstadsindustrilinjen, handels- och distributionslinjen, kontors- och distributionslinjen samt storhushålls- och restauranglinjen.
  Förarbeten
  Prop. 1985/86:100
  Omfattning
  upph. 2 kap, 3 kap 6, 32, 33, 45 §§, 7 kap 14 §, p 7 övergångsbest.; ändr. 3 kap 1, 10, 13, 14, 21 a, 21 c, 24 , 26, 27, 29, 30, 36-42, 46, 47 §§, 4 kap 21, 22, 25-27, 30 §§, 5 kap 1, 4, 8, 13, 15, 16 §§, 6 kap 1, 3, 7, 12, 14, 15 §§, 7 kap 5, 8, 10, 12, 16, 18-20, 22, 24 §§, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 3, 5, 6 §§, p 6 övergångsbest., avd. A, B i bil.; nya 3 kap 48, 49 §§, 4 kap 16 a, 32 §§, 9 kap 8 §
  Ikraftträder
  1986-07-01

Förordning (1986:681) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. avd. A i bil.
  Ikraftträder
  1986-09-16

Förordning (1986:1141) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:137
  Omfattning
  upph. rubr. närmast efter 3 kap 5 §; ändr. 3 kap 4, 5, 21 a, 37, 42, 43, 46 §§, 8 kap 8 §; ny 3 kap 6 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:304) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.
  2. har upphävts genom förordning (1993:870).
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5, 10, 12, 22, 38 §§, 4 kap 6, 26 §§, 5, 6 kap, 7 kap 5, 6 b §§, 9 kap 1, 2 §§, bil.; nya 3 kap 3 §, 4 kap 9, 10 §§, 7 kap 25 §; omtryck
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1987:901) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, men får tillämpas från studiegångarnas början under höstterminen 1987.
  Omfattning
  ändr. avd. A, B i bil.
  Ikraftträder
  1987-10-20

Förordning (1988:498) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 43 §, 5 kap 1 §, 9 kap 2 §, avd. A, B i bil., 2 p övergångsbest. till 1987:304
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1988:1381) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Om inte något annat följe r av dessa övergångsbestämmelser gäller äldre föreskrifter -- med undantag av 8 kap.2 och 10 §§ -- fortfarande i fråga om st udiestöd som avser tid före ikraftträdandet. Förordning (1992:810).
  2. I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 1 § studiestödsförordningen (1973:418) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall med studiemedelsavgift avses preliminär avgift, kvartående avgift, tilläggsavgift, påminnelseavgift och expeditionsavgift. Påminnelseavgiften är 120 kronor för varje påminnelse och expeditionsavgiften är 100 kronor för varje avgiftsår som preliminär avgift debiteras och 50 kronor för varje avgiftsår som kvartående avgift debiteras. Förordning (1998:656).
  3. I fråga om beslut som får överklagas enligt 9 kap. 4 § första stycket studiestödsförordningen (1973:418) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall, i stället för vad som föreskrivs i det stycket, föreskrifterna om överklagande i 8 kap. 25 § studiestödslagen (1973:349) tillämpas. Förordning (1994:1282).
  4. En studerande, som före ikraftträdandet av denna förordning påbörjat utbildni ng vid en gymnasieskola för vilken, enligt då gällande lydelse av bilagan, avdelning B, till denna förordning, studiemedel kun nat utgå, skall ha rätt till studiemedel för att avsluta sin utbildning. Till en sådan studerande utgår inte studiehjälp.
  5. Den som under det inkomstår den senaste taxeringen avser var bosatt utomlands eller var sjöman och som återbetalar studiestöd som avser tid såväl före som efter ikraftträdandet kan begära att återbetalninge n kalenderårsvis skall samordnas. Samordningen innebär att äldre föreskrifter om nedsättning av avgift inte skall tillämpas och att det sammanlagda återbetalningsbeloppet inte skall överstiga ett belopp som svarar mot en tjugondedel av summan av kvarstående stud ielån och kvarstående återbetalningspliktiga studiemedel, dock minst tjugo procent av basbeloppet det år återbetalningen skal l göras. Det sammanlagda återbetalningsbeloppet avräknas i första hand på studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.
  6. Närmare föreskrifter om när en ansökan enligt punkt 3 ovan och övergångsbestä mmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349) skall vara inkommen meddelas av Centrala studiestöds nämnden.
  7. Frågor om återbetalning enligt punkt 3 prövas av Centrala studiestödsnämnden.
  8. Föreskrifterna i 8 kap. 25 § studiestödslagen (1973:349) om överklagande m. m . skall även gälla Centrala studiestödsnämndens beslut enligt punkt 3.
  9. Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om att preliminär och sl utlig avgift inte skall utgå eller skall sättas ned i sådana fall som avses i punkt 2 e övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestödslagen (1973:349). Förordning (1990:1113).
  10. Preliminär avgift skall betalas genom fyra delbetalningar och kvarstående avgift genom två delbetalningar, om inte Centrala studiestödsnämnden för särskilda fall föreskriver något annat.
  I fråga om betalning av studiemedelsavgifter skall i övrigt bestämmelserna nedan i denna punkt gälla i stället för vad som föreskrivs i 8 kap.3-6 §§studiestödsförordningen (1973:418) i dess lydelse före den 1 januari 1989.
  Studiemedelsavgift skall betalas till Centrala studiestödsnämnden. Betalningen skall göras via något av de konton som nämnden har för detta ändamål. Närmare föreskrifter om betalningen får meddelas av nämnden.
  Centrala studiestödsnämnden får för visst fall medge ett annat antal inbetalningstillfällen än som anges i första stycket.
  Om studiemedelsavgift inte har betalats senast fem dagar efter förfallodagen, skall Centrala studiestödsnämnden skicka en påminnelse till den betalningsskyldige.
  Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om sättet för frivillig återbetalning. Förordning (1998:656).
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:116
  Omfattning
  upph. 9 kap 5 §, 6 p övergångsbest.; ändr. 3 kap 4, 21, 21 a-c, 24, 25, 38, 40 §§, 4 kap 2, 11, 16, 16 a, 18, 19, 23, 26, 29 §§, 5 kap 3, 12 §§, 6 kap 4 §, 7 kap 9-12, 18, 22 §§, 8 kap, 9 kap 4, 6 §§, rubr. närmast före 3 kap 21 §, 7 kap 11, 8 kap, avd. A, B i bil.; nya 1 kap 2 §, 4 kap 16 b-d §§
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1989:497) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  upph. 3 kap 14 §; nuvarande 3 kap 14 a, 44 §§ betecknas 3 kap 14, 45 §§; ändr. 3 kap 10, 13, nya 14, 43, 49 §§, 4 kap 13, 16 d, 32 §§, 5 kap 1, 9, 11 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 6 §, avd. A, B i bil.; ny 3 kap 44 §
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1989:972) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  ändr. 8 kap 1 §, 6 p, 1 p övergångsbest. till 1988:1381; nya 9 kap 1 a §, 1 a p övergångsbest. till 1988:1381
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:764) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:133, Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 3 kap 10, 23 §§, 4 kap 26 §, 9 kap 1 §, avd. A, B i bil.; nya 3 kap 23 a, 23 b §§, kap 7 a
  Ikraftträder
  1990-07-01

Förordning (1990:1113) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. I fråga om studiebidrag som avser tid före ikraftträdandet gäller 4 kap. 16 b § i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 4 kap 16 b, 30 §§, 7 kap 11 §, 8 kap 1 §, 9 kap 1 a §, 6 p övergångsbest. till 1973:418, 1 a p övergångsbest. till 1988:1381, avd. A, B i bil.; ny 7 p övergångsbest. till 1988:1381; omtryck
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:964) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991.
  Utan hinder av bilagan, avdelning A, till studiestödsförordningen i sin nya lydelse kan studiestöd som avses där fram till den 1 juli 1992 utgå till uppföljningsprogram, kurser och andra utbildningsinslag i sådana individuella planer som avses i den upphävda förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för ungdomar under 18 år. För sådan utbildning skall under samma tid de äldre bestämmelserna i 3 kap. 1 a § tillämpas.
  Omfattning
  upph. 3 kap 1 a, 19 §§; ändr. 3 kap 3, 4, 5, 10, 21 a, 21 c, 23 a, 44, 46 §§, 4 kap 7, 9, 16 a §, 5 kap 1 §, 6 kap 1 §, 7 kap 2 § 7 a kap 1, 2 §§, avd. A, B i bil.; ny 4 kap 33 §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1797) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 6 kap 1 §, 8 kap 5, 6 §§, avd. B i bil.; ny 8 p övergångsbest. till 1988:1381
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:810) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.
  2. Till den som före ikraftträdandet av denna förordning påbörjat studier på folkhögskollärarlinjen och uppburit utbildningsarvode utgår sådant arvode under den tid som han kan anses behöva för att slutföra studierna.
  3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av ett beslut som har fattats av en studiemedelsnämnd eller en vuxenutbildningsnämnd. Dock gäller att överklagandet efter ikraftträdandet skall ges in till Centrala studiestödsnämnden.
  I övrigt gäller att ärenden som vid ikraftträdandet är anhängiga vid en studiemedelsnämnd eller en vuxenutbildningsnämnd och som ännu inte har avgjorts skall övertas av Centrala studiestödsnämnden.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:100
  Omfattning
  upph. 3 kap 21, 21 a, 21 b, 21 c, 21 d, 27, 40, 42, 45 §§, 4 kap 19, 20, 21, 31 §§, 5 kap 4, 6, 7, 8 §§, 6 kap 5, 7, 8, 9, 11 §§, 7 kap 16, 17, 24 §§, 7 a kap 8 §, 8 kap 6, 7 §§, 9 kap 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap 21 §, 7 kap 16 §; ändr. 3 kap 5, 6, 6 a, 10, 13, 24, 25, 26, 29, 30, 35, 36, 41, 44, 46, 47, 48 §§, 4 kap 22, 25, 27, 28, 29, 30 §§, 5 kap 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12 §§, 6 kap 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13 §§, 7 kap 2, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 21, 22, 23 §§, 7 a kap 1, 2, 7, 10, 12, 14, 15 §§, 8 kap 5 §, 9 kap 2 §, rubr. närmast före 7 kap 11 §, 1, 8 p övergångsbest. till 1988:1381, avd. A, B i bil.; nya 3 kap 1 a §, 5 kap 1 a, 1 b §§, 6 kap 1 a, 1 b §§, 7 kap 1 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1645) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.
  Bestämmelsen i 1 kap. 2 § i dess nya lydelse tillämpas första gången på tilldelning och återbetalning av studiestöd som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.
  Förarbeten
  Bet. 1992/93:SfU9
  Omfattning
  ändr. 1 kap 2 §, avd. A i bil.
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1993:870) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 8 kap.1, 5 och 8 §§, 9 kap. 1 a §, punkt 6 i övergångsbestämmelserna till förordningen samt punkt k1 a i övegångsbestämmelserna till förord- ningen (1988:1381) om ändring i förordningen, den 1 januari 1994, samt i övrigt den 1 juli 1993.
  2. Bestämmelsen i 1 kap. 2 § i dess lydelse före den 1 juli 1993 skall fortfarande tillämpas i fråga om återbetalning av studiestöd som beräknas med ledning av basbeloppet för år 1993.
  3. Till en studerande som före den 1 juli 1993 påbörjat en utbildning och uppburit utbildningsarvode utgår sådant arvode under den tid som den studerande kan anses behöva för att slutföra studierna. I sådana fall skall de äldre bestämmelserna i 7 a kap. och 5 kap. 12 § fortfarande tillämpas.
  4. Särskilt vuxenstudiestöd kan även efter ikraftträdandet lämnas till en studerande som med stöd av punkt 11 i övergångsbestäm- melserna till högskoleförordningen (1993:100) bedriver studier på byggnadstekniklinjen, industriell teknik-linjen, handelslinjen, kontorslinjen eller storhushålls- och restauranglinjen.
  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:208, Prop. 1992/93:100, Bet. 1992/93:SfU13
  Omfattning
  upph. 7 a kap, p 2 övergångsbest. till 1987:304; ändr. 1 kap 1, 2, 3 kap 1, 5, 6, 10, 23, 23 a, 37 §§, 4 kap 1, 4, 16, 16 b §§, 5 kap 12 §, 7 kap 1 §, 8 kap 1, 5, 8 §§, 9 kap 1 a §, 6 p övergångsbest., 1 a p övergångsbest. till 1988:1381, bil.; nya 7 kap 2 a, 2 b §§, 9 kap 1 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1993:1219) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994 och skall tillämpas i fråga om studiestöd för studier som har bedrivits efter den 1 juli 1993.
  Omfattning
  ändr. 7 kap 2 a, 2 b §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:1104) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
  2. Särskilt vuxenstudiestöd får även efter ikraftträdandet lämnas till en studerande som före den 1 juli 1994 har börjat på en utbildning som avses i 7 kap. 2 a § första stycket 1, 3 och 4 i dess äldre lydelse och som har fått särskilt vuxenstudiestöd. Stödet får lämnas under så lång tid som den studerande kan anses behöva för att slutföra utbildningen.
  3. Studiestöd får lämnas till en studerande som under tiden 1 juli 1994--30 juni 1995 går på en konsumentekonomisk specialkurs vid Apelrydsskolan eller Vackstanässkolan.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:281, Prop. 1993/94:100, Bet. 1993/94:SfU13
  Omfattning
  upph. 7 kap 1 a §; ändr. 3 kap 10 §, 5 kap 1 b §, 6 kap 1 b §, 7 kap 2 a, 2 b §§, bil., nya 1 kap 3 §, 8 kap 1 a §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1282) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994. Beslut som meddelats av Centrala studiestödsnämnden före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ny 1 b p övergångsbest. till 1988:1381
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (1994:1530) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.
  2. Studiestöd får lämnas till en studerande som före ikraftträdandet påbörjat grundläggande konstnärlig utbildning vid Sundsvalls konstskola KOMS, dock längst till utgången av juni 1995.
  Omfattning
  ändr. 7 kap 2 a, 2 b §§, bil.
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:932) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. De nya bestämmelserna i 3 kap. 43 § första stycket 2, 7 kap. 6 § samt 8 kap. 1 a § skall tillämpas även på den som tjänstgör enligt den upphävda lagen (1980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor.
  3. De äldre föreskrifterna i 3 kap. 44 § och 4 kap. 33 § gäller fortfarande i fråga om den som får särskilt bidrag enligt punkt 3 b i övergångsbestämmelserna till förordningen (1995:717) om ändring i förordningen (1987:406) om arbetsmarknadsutbildning.
  4. Beslut före ikraftträdandet av Centrala studiestödsnämnden om att en eftergymnasial utbildning i ett annat land än Danmark, Finland, Island eller Norge kan anses ha en godtagbar standard, skall gälla till dess att Högskoleverket beslutar något annat. Studerande, som före ikraftträdandet har beviljats studiemedel för en sådan utbildning, skall dock kunna få studiemedel för att slutföra utbildningen även om Högskoleverket beslutar att den inte kan anses ha en godtagbar standard.
  5. Studerande som före ikraftträdandet har påbörjat en sådan utbildning som avses i 7 kap. 2 a § första stycket 2 och fått särskilt vuxenstudiestöd skall även efter ikraftträdandet kunna beviljas rätt till särskilt vuxenstudiestöd utan den behovsprövning som anges i 7 kap. 4 § andra stycket studiestödslagen (1973:349) för att slutföra utbildningen.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:278, Prop. 1994/95:100, Bet. 1994/95:SfU12
  Omfattning
  upph. 3 kap 6, 22, 44 §§, 4 kap 15, 33 §§, 7 kap 7 §; rubr. närmast före 3 kap 22 §, 4 kap 15 §, 7 kap 7 §; ändr. 3 kap 43 §, 4 kap 13, 16, 16 a §§, 5 kap 3, 5, 9 §§, 6 kap 4, 6, 10, 12 §§, 7 kap 2 a, 2 b, 6, 20 §§, 8 kap 1 a §; nya 5 kap 1 c, 6, 7, 8 §§, 6 kap 2 a, 7, 8, 9, 11 §§, 9 kap 5 §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1995:1172) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:450, Prop. 1994/95:150, Bet. 1994/95:FiU20
  Omfattning
  ändr. 4 kap 14 a §, bil.; nya 4 kap 10 a §, 7 kap 5 a §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:553) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:149, Prop. 1995/96:89, Bet. 1995/96:UbU6
  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 a §, bil.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1316) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 3 kap 43 §, bil.
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:135) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. 8 kap 5 §, bil., 8 p övergångsbest. till 1988:1381
  Ikraftträder
  1997-05-01

Förordning (1997:833) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Omfattning
  ändr. bil.
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1234) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter skall dock tillämpas, om återkrav sker med tillämpning av 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1998.
  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:110, Prop. 1997/98:1, Bet. 1997/98:UbU2
  Omfattning
  ändr. 9 kap 1 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:656) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 a § och punkt 1 a i övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1381) om ändring i studiestödsförordningen den 1 januari 1999, och i övrigt den 1 juli 1998.
Omfattning
ändr. 7 kap 2 a §, 8 kap 1, 5 §§, 9 kap 1 a §, bil., 1 a, 8 p övergångsbest. till 1988:1381
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1744) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 3 kap. 43 § den 1 januari 1999, och i övrigt den 1 juli 1999. Den äldre föreskriften i 3 kap. 43 § gäller fortfarande i fråga om studiehjälp som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1998/99:105, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:AU1
Omfattning
ändr. 3 kap 23 a, 43 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:796) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1999 i fråga om bilagan och i övrigt den 1 juli 2000.
Omfattning
ändr. 3 kap 23 a §
Ikraftträder
1999-12-01

Förordning (2000:522) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
 2. Av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar följer att studiestöd även efter den 1 juli 2000 får lämnas till studerande vid de kompletterande skolor som tidigare angetts i bilagan till studiestödsförordningen (1973:418) och att detta gäller till den tidpunkt som regeringen har fastställt eller till dess Statens skolverk beslutar om något annat.
Omfattning
ändr. 3 kap 14 §, 4 kap 4 §, 5 kap 1 c §, 6 kap 2 a §, bil.
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:636) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Omfattning
ändr. 3 kap 43 §
Ikraftträder
2000-08-01

Ändring, SFS 2000:655

Omfattning
upph.

Förordning (2000:831) om ändring i studiestödsförordningen (1973:418)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001. De nya föreskrifterna i bilagan skall tillämpas på utbildning som påbörjas den 1 januari 2001 eller senare.
Omfattning
ändr. 4 kap 29 §, 5 kap 12 §, bil.
Ikraftträder
2001-01-01