Upphävd författning

Förordning (1998:62) med instruktion för Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-02-19
Ändring införd
SFS 1998:62 i lydelse enligt SFS 2001:228
Ikraft
1998-03-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter m.m.

1 §  Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige har till uppgift att, inom de medelsramar som regeringen särskilt bestämmer, utveckla energiförsörjningen i Sydsverige.

2 §  Delegationen skall

  1. initiera åtgärder som stärker regionens el- och värmeförsörjning,
  2. verka för åtgärder som utvecklar regionens infrastruktur,
  3. utreda behovet av och besluta om planerings- och projekteringsstöd,
  4. främja en effektivare energianvändning och en ökad användning av förnybara energislag liksom ett effektivare utnyttjande av naturgasnätet, och
  5. stärka och utveckla den regionala kompetensen inom energiområdet.

[S2]Delegationen kan även besluta om stöd till regional tillämpning av

[S3]resultaten från forskning och utveckling.

[S4]Bestämmelser om delegationens möjlighet att lämna stöd till vinstdrivande verksamhet finns i förordningen (1999:213) om statligt stöd till energiförsörjningen i Sydsverige. Förordning (1999:214).

3 §  En ansökan om stöd skall ha kommit in senast den 31 december 2000. Förordning (2000:757).

4 §  Delegationen skall varje halvår rapportera till regeringen om sin verksamhet.

[S2]Delegationen skall slutredovisa sin verksamhet senast den 31 december 2002. Förordning (2001:228).

Sammansättning

5 §  Delegationen består av högst tolv ledamöter, varav en är ordförande. Ordföranden och övriga ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Organisation

6 §  Ett sekretariat skall knytas till delegationen. Delegationen utser den eller de personer som skall anställas i sekretariatet. Delegationen får också anställa eller anlita personal för de projekt som delegationen beslutar om.

Verksförordningens tillämpning

7 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på delegationen:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]29 § om inhämtande av uppgifter,

[S6]30 § om ärendeförteckning,

[S7]31 § om myndighetens beslut, och

[S8]35 § om överklagande.

8 §  Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen (1995:1322). Förordning (1998:914).

Ärendenas handläggning

9 §  Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

10 §  Ärenden avgörs efter föredragning.

[S2]Vid delegationens sammanträde skall protokoll föras.

11 §  Delegationen får överlåta åt ordföranden att på delegationens vägnar pröva frågor av mindre betydelse.

Överklagande

12 §  Delegationens beslut om stöd får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1998:62) med instruktion för Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige

    Ikraftträder
    1998-03-15

Förordning (1998:914) om ändring i förordningen (1998:62) med instruktion för Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1999:214) om ändring i förordningen (1998:62) med instruktion för Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige

Omfattning
ändr. 2, 4 §§
Ikraftträder
1999-05-15

Förordning (1999:884) om ändring i förordningen (1998:62) med instruktion för Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1999-12-15

Förordning (2000:757) om ändring i förordningen (1998:62) med instruktion för Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige

Omfattning
ändr. 3, 4 §§
Ikraftträder
2000-11-15

Förordning (2001:228) om ändring i förordningen (1998:62) med instruktion för Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2004:1020) om upphävande av förordningen (1998:62) med instruktion för Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige

Omfattning
upph.