Upphävd författning

Förordning (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2002:365
Upphäver
Förordning (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att främja utvecklingen av ny energiteknik får stöd lämnas enligt denna förordning i mån av tillgång på medel.

2 §  Stöd får lämnas till användaren av den nya tekniken. Om det finns särskilda skäl, får stöd lämnas till tillverkare av system och utrustning för energiomvandling.

3 §  I förordningen avses med

[S2]grundforskning: sådan forskning som syftar till en fördjupning av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller affärsmässiga mål,

[S3]industriell forskning: forskning och kritisk analys som syftar till att utveckla ny kunskap, som skall kunna användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster,

[S4]utveckling innan varan introduceras på marknaden: överföring av industriella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer eller tjänster fram till skapandet av den första prototypen som dock inte skall kunna användas i kommersiella syften; utvecklingen kan även inbegripa konceptuella utformningar och skisser av varor, processer eller tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller användas för industriell tillämpning eller kommersiell exploatering,

[S5]små och medelstora företag: företag som har färre än 250 anställda och antingen en årsomsättning på högst 40 miljoner ecu eller en balansomslutning på högst 27 miljoner ecu och som till högst 25 procent ägs av ett eller flera företag som inte motsvarar dessa begränsningar.

Stödberättigande åtgärder

4 §  Stöd får lämnas till forskning och utveckling i projekt och sammanhållna program samt till svenskt och internationellt forskningssamarbete inom energiområdet som syftar till att

 1. utveckla, prova eller demonstrera ny energiteknik i fullskale- eller försöksanläggningar, eller
 2. utveckla, praktiskt prova eller demonstrera system där ny energiteknik utnyttjas.

[S2]Inom ramen för vad som angivits i första stycket får stöd även lämnas till projekt för att

 1. demonstrera energieffektiv teknik eller nya förvaltningsformer, system och metoder i lokaler och bostäder,
 2. uppföra småskaliga el- eller värmeproduktionsanläggningar som utnyttjar nyutvecklad teknik eller beprövad teknik i nya tillämpningar, eller
 3. uppföra fullskale- eller försöksanläggningar för framställning av etanol baserad på cellulosahaltiga råvaror.

Stödformer m.m.

5 §  Stöd får lämnas som bidrag eller lån.

6 §  Stöd får avse

 1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp som behövs för att genomföra projektet,
 2. övriga driftskostnader som uppkommit till följd av projektet, såsom materialkostnader och lager,
 3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet,
 4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt
 5. övriga omkostnader som direkt uppkommit till följd av projektet.

7 §  Stöd till grundforskning och industriell forskning får lämnas med högst 50 procent av kostnaden för projektet. Stöd till utveckling innan varan introduceras på marknaden får lämnas med högst 25 procent av kostnaden då det utgår som bidrag och med högst 40 procent då det skall återbetalas. Stöd enligt 4 § andra stycket 1 får lämnas med högst 25 procent av bruttokostnaden.

[S2]Om stödet lämnas till små och medelstora företag får stödnivåerna höjas med 10 procentenheter om stödet avser utveckling innan varan introduceras på marknaden eller om det lämnas enligt 4 § andra stycket 1.

8 §  Vid bestämningen av de stödnivåer som anges i 7 § skall hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som kan ha lämnats för samma ändamål eller till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida de angivna nivåerna utom såvitt avser stöd till grundforskning. I dessa fall får stödet motsvara hela kostnaden för projektet.

[S2]Den som ansöker om stöd enligt denna förordning skall i samband med ansökan upplysa om annan offentlig finansieringshjälp som har sökts eller erhållits för samma ändamål eller samma investeringsprojekt.

9 §  Den lägsta projektkostnad som berättigar till stöd är 250 000 kr.

Förfarandet i stödärenden m.m.

10 §  En ansökan om stöd skall vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet. Ansökan skall innehålla de uppgifter som energimyndigheten bestämmer.

[S2]Den stödberättigande åtgärdens väntade miljöpåverkan skall redovisas av den sökande.

11 §  Statens energimyndighet prövar frågor om stöd.

[S2]Innan energimyndigheten beslutar om stöd som överstiger fem miljoner ecu skall projektet anmälas till Europeiska gemenskapernas kommission om kostnaderna för det överstiger 25 miljoner ecu.

[S3]Innan stöd lämnas till sådan verksamhet som omfattas av Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler skall detta godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission.

12 §  Stödet skall betalas ut senast när projektet slutförts.

[S2]Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd.

13 §  Som villkor för stöd skall gälla att resultaten får göras offentliga och allmänt tillgängliga.

[S2]Den som har fått stöd skall till Statens energimyndighet, enligt vad energimyndigheten närmare bestämmer, skriftligt redovisa erfarenheterna av de åtgärder som föranlett stödet.

14 §  Statens energimyndighet får besluta att ett utbetalt stöd helt eller delvis skall krävas åter om

 1. stödet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den sökande,
 2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för stödet, eller
 3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

Särskilda bestämmelser om lån

15 §  Ett lån skall, i den mån återbetalningen inte regleras av 16 §, betalas tillbaka inom en tid som inte får vara längre än som behövs med hänsyn till syftet med lånet. Räntesatsen skall bestämmas med hänsyn till möjligheterna till annan finansiering. Räntesatsen skall minst vara den av Riksbanken vid varje tidpunkt fastställda referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635). Förordning (2002:365).

16 §  Återbetalningen av ett lån får helt eller delvis ersättas med royalty eller annan löpande avgift. De närmare villkoren bestäms med beaktande av projektets beräknade ekonomiska utfall och övriga omständigheter.

Övriga bestämmelser

17 §  I fråga om stöd som beviljats i form av lån gäller i övrigt föreskrifterna om lån i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

18 §  Statens energimyndighets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

19 §  Statens energimyndighet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1998, då förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden m.m. skall upphöra att gälla.
 2. Den upphävda förordningen skall fortsätta att tillämpas i fråga om stöd som har beslutats enligt den förordningen.
Ikraftträder
1998-07-15

Förordning (2000:191) om ändring i förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2002:365) om ändring i förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:1232) om ändring i förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

Omfattning
ändr. 3 §; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:579) om ändring i förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

Omfattning
ändr. 3 b §
Ikraftträder
2007-11-01

Ändring, SFS 2008:761

Omfattning
upph.