Upphävd författning

Förordning (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.

Departement
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
SFS 1988:805 i lydelse enligt SFS 1997:1250
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden
Förordning (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att utveckla eller förbereda kommersiell introduktion av ny energiteknik får stöd lämnas enligt denna förordning i mån av tillgång på medel. Förordning (1994:794).

2 §  Stöd skall lämnas till användaren av den nya tekniken. Om det finns särskilda skäl, får stöd lämnas till tillverkare.

Stödberättigade åtgärder

3 §  Stöd får lämnas till projekt, sammanhållna utvecklingsprogram eller kollektivforskning inom energiområdet som syftar till att

 1. utveckla, prova eller demonstrera ny teknik i fullskale- eller försöksanläggningar,
 2. utveckla, praktiskt prova eller demonstrera system där ny teknik utnyttjas,
 3. använda nyutvecklad teknik vid uppförande av en fullskaleanläggning om projektet är förenat med betydande kommersiella risker,
 4. uppföra småskaliga el- eller värmeproduktionsanläggningar som utnyttjar nyutvecklad teknik eller beprövad tenik i nya tillämpningar,
 5. demonstrera energieffektiv teknik eller nya förvaltningsformer, system och metoder i lokaler och bostäder,
 6. demonstrera energieffektiv teknik inom industrin,
 7. utveckla ny teknik för utnyttjande av storskalig vindkraft. Förordning (1991:1097).

4 § har upphävts genom förordning (1994:794).

4 a §  Stöd får vidare lämnas för utvecklings- och demonstrationsprojekt rörande användning av motoralkoholer. Förordning (1991:1097).

Stödformer

5 §  Stöd enligt 3 § och 4 a § får lämnas som bidrag, villkorligt bidrag, lån eller lånegaranti. Förordning (1991:1097).

6 § har upphävts genom förordning (1994:794).

7 §  Stöd enligt 3 § 5 får lämnas med högst 50 procent av tillämpliga projekterings-, anskaffnings- och utvärderingskostnader.

[S2]Stöd enligt 3 § 6 får lämnas med högst 25 procent av investeringskostnaden.

[S3]Summan av bidrag, villkorligt bidrag, lån och lånegarantier får i övriga fall inte överstiga 50 procent av investeringskostnaden. Förordning (1991:1097).

8 §  För stöd enligt 3 § 5 är den lägsta kostnaden som berättigar till stöd 50 000 kr. Den lägsta kostnaden som berättigar till stöd i övriga fall är 250 000 kr.

[S2]När stödets storlek bestäms skall hänsyn tas till annat statligt stöd för verksamheten. Förordning (1991:1097)

Förfarandet i stödärenden m.m.

9 §  Statens energimyndighet prövar frågor om stöd enligt 3 §.

[S2]Kommunikationsforskningsberedningen prövar frågor om stöd enligt 4 a § och skall vid stödgivningen samråda med Statens energimyndighet samt med Statens naturvårdsverk. Förordning (1997:1250).

10 §  Statens energimyndighet skall bevaka statens rätt i förhållande till mottagare av stöd enligt 3 §.

[S2]Kommunikationsforskningsberedningen skall bevaka statens rätt i förhållande till mottagare av stöd enligt 4 a §. Förordning (1997:1250).

11 §  Den som har fått stöd skall till stödmyndigheten, enligt vad myndigheten närmare bestämmer, redovisa erfarenheterna av de åtgärder som föranlett stödet.

Särskilda bestämmelser om bidrag

12 §  Bidragets storlek bestäms med hänsyn till projektets betydelse i förhållande till syftet med stödet och med beaktande av andra allmänna intressen.

Särskilda bestämmelser om villkorligt bidrag

13 §  Ett villkorligt bidrag innebär att stödmyndigheten utfäster sig att lämna bidrag till projektet, om det inom viss tid visar sig att stödmottagaren inte kan utnyttja projektets resultat på ett lönsamt sätt.

[S2]Som allmän förutsättning för ett villkorligt bidrag gäller att projektet skall innebära stora tekniska risker eller annars vara förenat med sådan osäkerhet att det utan sådant stöd inte bedöms kunna genomföras. Förordning (1991:1097).

14 §  Till täckande av statens kostnader för administration och förluster på grund av en utfästelse enligt 13 § skall stödmottagaren i förskott till staten betala en årlig avgift om en procent av det utfästa beloppet.

15 §  En utfästelse om villkorligt bidrag får gälla i högst fem år.

16 §  Ett beslut om villkorligt bidrag får ändras eller upphävas, om beslutet har grundats på någon oriktig uppgift av stödmottagaren eller om denne bryter mot villkor som föreskrivits för stödet.

Särskilda bestämmelser om lån

16 a §  Återbetalningsvillkoren för lån skall bestämmas med hänsyn till syftet med lånet, projektets ekonomiska förutsättningar och övriga omständigheter. Räntesatsen skall bestämmas med hänsyn till möjligheterna till annan finansiering. Räntesatsen skall minst vara det av riksbanken vid varje tidpunkt fastställda diskontot. Förordning (1991:1097).

Särskilda bestämmelser om lånegarantier

17 §  Lånegaranti lämnas för högst den tid som motsvarar stödprojektets ekonomiska livslängd dock högst för tio år.

Övriga bestämmelser

18 §  I fråga om stöd enligt denna förordning gäller i övrigt föreskrifterna rörande bidrag och garanti i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

19 §  Beslut av Statens energimyndighet eller Kommunikationsforsknings- beredningen enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1997:1250).

20 §  Föreskrifter för verkställighet av denna förordning får meddelas av Statens energimyndighet när det gäller stöd enligt 3 § och av Kommunikationsforskningsberedningen när det gäller stöd enligt 4 a §. Förordning (1994:794).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen (1986:191) om statligt stöd för utveckling och introduktion av ny energiteknik, m. m. och förordningen (1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden skall upphöra att gälla.
  2. De upphävda förordningarna skall fortfarande gälla i ärenden i vilka ansökan om stöd kommit in till statens energiverk eller statens naturvårdsverk före den 1 juli 1988. Dock skall 19 och 20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet gälla för sådant stöd liksom för stöd som före den 1 maj 1986 har beviljats enligt förordningen (1983:1107) om statligt stöd för åtgärder för att ersätta olja, m.m.
  Förarbeten
  Prop. 1987/88:90
  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1991:1097) om ändring i förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:88
  Omfattning
  ändr. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20 §§; nya 4 a, 16 a §§, rubr. närmast före 16 a §
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1993:677) om ändring i förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.

  Omfattning
  ändr. 9, 10, 19, 20 §§
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:794) om ändring i förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter skall dock tillämpas i ärenden om bidrag i vilka ansökan har kommit till Statens naturvårdsverk före den 1 juli 1994.
  Omfattning
  upph. 4, 6 §§; ändr. 1, 9, 10, 19, 20 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1997:1250) om ändring i förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.

Omfattning
ändr. 9, 10, 19, 20 §§
Ikraftträder
1998-01-01

Ändring, SFS 1998:653

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen skall fortsätta att tillämpas i fråga om stöd som har beslutats enligt den förordningen.
Omfattning
upph.