Upphävd författning

Förordning (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:653 i lydelse enligt SFS 2007:579
Ikraft
1998-07-15
Upphäver
Förordning (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden, m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  För att främja utvecklingen av ny energiteknik får stöd lämnas enligt denna förordning i mån av tillgång på medel.

2 §  Stöd får lämnas till användaren av den nya tekniken. Om det finns särskilda skäl, får stöd lämnas till tillverkare av system och utrustning för energiomvandling.

3 §  I förordningen avses med

[S2]grundforskning: sådan forskning som syftar till en fördjupning av allmän vetenskaplig och teknisk kunskap som inte är knuten till industriella eller affärsmässiga mål,

[S3]industriell forskning: forskning och kritisk analys som syftar till att utveckla ny kunskap, som skall kunna användas för att utveckla nya produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga produkter, tillverkningsprocesser eller tjänster,

[S4]utveckling innan varan introduceras på marknaden: överföring av industriella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller en skiss till nya, ändrade eller förbättrade varor, processer eller tjänster fram till skapandet av den första prototypen som dock inte skall kunna användas i kommersiella syften; utvecklingen kan även inbegripa konceptuella utformningar och skisser av varor, processer eller tjänster och inledande demonstrationer eller pilotprojekt under förutsättning att dessa projekt inte kan omvandlas eller användas för industriell tillämpning eller kommersiell exploatering. Förordning (2004:1232).

3 a §  Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

 1. har färre än 250 anställda, och
 2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år. Förordning (2004:1232).

3 b §  Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

[S2]Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

 1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
 2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp som motsvarar 1 250 000 euro,
 3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller
 4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder. Förordning (2007:579).

3 c §  Med anknutna företag avses företag där

 1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i ett annat företag,
 2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,
 3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller
 4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

[S2]Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som avses i första stycket 1-4 med ett annat företag genom

 1. ett eller flera andra företag,
 2. de investerare som avses i 3 b § andra stycket, eller
 3. en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande marknader. Förordning (2004:1232).

3 d §  Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små och medelstora företag enligt 3 a § endast om de kontrolleras av offentliga organ som anges i 3 b § andra stycket 1, 3 eller 4. Förordning (2004:1232).

Stödberättigande åtgärder

4 §  Stöd får lämnas till forskning och utveckling i projekt och sammanhållna program samt till svenskt och internationellt forskningssamarbete inom energiområdet som syftar till att

 1. utveckla, prova eller demonstrera ny energiteknik i fullskale- eller försöksanläggningar, eller
 2. utveckla, praktiskt prova eller demonstrera system där ny energiteknik utnyttjas.

[S2]Inom ramen för vad som angivits i första stycket får stöd även lämnas till projekt för att

 1. demonstrera energieffektiv teknik eller nya förvaltningsformer, system och metoder i lokaler och bostäder,
 2. uppföra småskaliga el- eller värmeproduktionsanläggningar som utnyttjar nyutvecklad teknik eller beprövad teknik i nya tillämpningar, eller
 3. uppföra fullskale- eller försöksanläggningar för framställning av etanol baserad på cellulosahaltiga råvaror.

Stödformer m.m.

5 §  Stöd får lämnas som bidrag eller lån.

6 §  Stöd får avse

 1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp som behövs för att genomföra projektet,
 2. övriga driftskostnader som uppkommit till följd av projektet, såsom materialkostnader och lager,
 3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet,
 4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta forskningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt
 5. övriga omkostnader som direkt uppkommit till följd av projektet.

7 §  Stöd till grundforskning och industriell forskning får lämnas med högst 50 procent av kostnaden för projektet. Stöd till utveckling innan varan introduceras på marknaden får lämnas med högst 25 procent av kostnaden då det utgår som bidrag och med högst 40 procent då det skall återbetalas. Stöd enligt 4 § andra stycket 1 får lämnas med högst 25 procent av bruttokostnaden.

[S2]Om stödet lämnas till små och medelstora företag får stödnivåerna höjas med 10 procentenheter om stödet avser utveckling innan varan introduceras på marknaden eller om det lämnas enligt 4 § andra stycket 1.

8 §  Vid bestämningen av de stödnivåer som anges i 7 § skall hänsyn tas till annat offentligt finansieringsstöd som kan ha lämnats för samma ändamål eller till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida de angivna nivåerna utom såvitt avser stöd till grundforskning. I dessa fall får stödet motsvara hela kostnaden för projektet.

[S2]Den som ansöker om stöd enligt denna förordning skall i samband med ansökan upplysa om annan offentlig finansieringshjälp som har sökts eller erhållits för samma ändamål eller samma investeringsprojekt.

9 §  Den lägsta projektkostnad som berättigar till stöd är 250 000 kr.

Förfarandet i stödärenden m.m.

10 §  En ansökan om stöd skall vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet. Ansökan skall innehålla de uppgifter som energimyndigheten bestämmer.

[S2]Den stödberättigande åtgärdens väntade miljöpåverkan skall redovisas av den sökande.

11 §  Statens energimyndighet prövar frågor om stöd.

[S2]Innan energimyndigheten beslutar om stöd som överstiger fem miljoner ecu skall projektet anmälas till Europeiska gemenskapernas kommission om kostnaderna för det överstiger 25 miljoner ecu.

[S3]Innan stöd lämnas till sådan verksamhet som omfattas av Europeiska gemenskapernas särskilda branschregler skall detta godkännas av Europeiska gemenskapernas kommission.

12 §  Stödet skall betalas ut senast när projektet slutförts.

[S2]Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd.

13 §  Som villkor för stöd skall gälla att resultaten får göras offentliga och allmänt tillgängliga.

[S2]Den som har fått stöd skall till Statens energimyndighet, enligt vad energimyndigheten närmare bestämmer, skriftligt redovisa erfarenheterna av de åtgärder som föranlett stödet.

14 §  Statens energimyndighet får besluta att ett utbetalt stöd helt eller delvis skall krävas åter om

 1. stödet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den sökande,
 2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för stödet, eller
 3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar.

Särskilda bestämmelser om lån

15 §  Ett lån skall, i den mån återbetalningen inte regleras av 16 §, betalas tillbaka inom en tid som inte får vara längre än som behövs med hänsyn till syftet med lånet. Räntesatsen skall bestämmas med hänsyn till möjligheterna till annan finansiering. Räntesatsen skall minst vara den av Riksbanken vid varje tidpunkt fastställda referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635). Förordning (2002:365).

16 §  Återbetalningen av ett lån får helt eller delvis ersättas med royalty eller annan löpande avgift. De närmare villkoren bestäms med beaktande av projektets beräknade ekonomiska utfall och övriga omständigheter.

Övriga bestämmelser

17 §  I fråga om stöd som beviljats i form av lån gäller i övrigt föreskrifterna om lån i förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

18 §  Statens energimyndighets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

19 §  Statens energimyndighet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1998, då förordningen (1988:805) om statligt stöd ur energiteknikfonden m.m. skall upphöra att gälla.
 2. Den upphävda förordningen skall fortsätta att tillämpas i fråga om stöd som har beslutats enligt den förordningen.
Ikraftträder
1998-07-15

Förordning (2000:191) om ändring i förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2002:365) om ändring i förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

Omfattning
ändr. 15 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2004:1232) om ändring i förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

Omfattning
ändr. 3 §; nya 3 a, 3 b, 3 c, 3 d §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2007:579) om ändring i förordningen (1998:653) om statligt stöd till energiteknik

Omfattning
ändr. 3 b §
Ikraftträder
2007-11-01

Ändring, SFS 2008:761

Omfattning
upph.