Upphävd författning

Förordning (1998:794) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Departement
Finansdepartementet FÖ
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:794 i lydelse enligt SFS 1998:970
Ikraft
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Premiepensionsmyndigheten har till uppgift att handlägga frågor om premiepension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten.

Verksförordningens tillämpning

2 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Premiepensionsmyndigheten med undantag av 3-5, 12 och 34 §§.

[S2]Det som sägs i 6-9 §§verksförordningen om myndighetens chef skall i stället gälla styrelsen.

Premiepensionsmyndighetens ledning

3 §  Premiepensionsmyndigheten leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

[S2]Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.

4 §  Premiepensionsmyndighetens styrelse består av högst elva ledamöter, generaldirektören inräknad.

[S2]Den som är styrelseledamot eller tjänsteman hos myndigheten får inte utan regeringens tillstånd vara ledamot eller suppleant i styrelsen för fondförvaltare som utövar fondverksamhet enligt lagen (1990:1114) om värdepappersfonder eller i sjunde fondstyrelsen inom Allmänna pensionsfonden. Ledamoten eller den anställde får inte heller vara anställd hos eller åta sig uppdrag för en sådan förvaltare. Förordning (1998:970).

Revisorer

5 §  Riksrevisionsverket skall årligen utse en eller flera auktoriserade revisorer att för verkets räkning granska Premiepensionsmyndighetens årsredovisning, redovisningen i övrigt samt ledningens förvaltning enligt 5 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Premiepensionsmyndigheten. Revisorerna skall ha erfarenhet av redovisning och ekonomiska förhållanden i försäkringsbolag. De skall avge ett revisorsintyg till Riksrevisionsverket.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:794) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998. Premiepensionsmyndighetens beslut om myndighetens uppbyggnad får även avse arbete som utförts före ikraftträdandet.
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:970) om ändring i förordningen (1998:794) med instruktion för Premiepensionsmyndigheten

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
1998-08-01

Ändring, SFS 2000:585

Omfattning
upph.