Förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning

Departement
Klimat- och näringslivsdepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:929
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Gaturenhållning

1 §  Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter som avses i 3 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

Skyltning m.m.

2 §  Länsstyrelsen får meddela tillstånd eller medgivande enligt 6, 7 och 9 §§ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

3 §  Ansökan om tillstånd eller medgivande enligt 6, 7 och 9 §§ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning skall vara åtföljd av karta, skiss eller ritning samt i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.miljöbalken.

[S2]Om ett ärende enligt första stycket är av stort allmänt intresse skall kungörelse om ansökan och om miljökonsekvensbeskrivningen införas i den eller de ortstidningar som länsstyrelsen bestämmer. I kungörelsen skall anges var handlingarna i ärendet hålls tillgängliga samt att skriftliga anmärkningar får lämnas till länsstyrelsen inom en viss angiven tid, minst fyra veckor efter det att kungörelsen var införd.

4 §  I ärende enligt 6, 7 och 9 §§ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning rörande anordning inom område med områdesbestämmelser skall yttrande inhämtas från den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet.

[S2]Söks tillstånd enligt nämnda bestämmelser och kräver anordningen i fråga tillstånd även enligt 46 § väglagen (1971:948), skall ärendet prövas enligt båda lagarna.

5 §  När tillstånd eller medgivande lämnas enligt 6, 7 och 9 §§ lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket och kommunen. Dessutom skall en kopia av beslutet sändas till väghållningsmyndigheten och lantmäterimyndigheten, om inte kännedom om beslutet uppenbart saknar betydelse för myndigheten. När tillstånd vägras, skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket.

[S2]När beslut om föreläggande eller förbud meddelas med stöd av 8 § lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, skall en kopia av beslutet snarast möjligt sändas till Naturvårdsverket.

6 §  Länsstyrelsen får förordna att befogenhet som ankommer på länsstyrelsen att enligt 2 § denna förordning meddela tillstånd eller medgivande, helt eller delvis skall tillkomma den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer.

[S2]I ärenden som efter förordnande enligt denna paragraf prövas av en kommunal nämnd skall även de uppgifter i övrigt som enligt denna förordning ankommer på länsstyrelsen i stället ankomma på den kommunala nämnden. Samråd skall dock ske med länsstyrelsen i stället för med Naturvårdsverket.

7 §  Ett beslut som en kommunal nämnd har meddelat efter förordnande enligt 6 § första stycket skall expedieras enligt de föreskrifter som gäller när länsstyrelsen har meddelat beslut av samma slag. Dessutom skall en avskrift av beslutet sändas till länsstyrelsen.

Avgifter

8 §  I förordningen (1998:903) om avgifter för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns bestämmelser om avgifter.

Tillsyn, ansvar och överklagande

9 §  I lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning finns bestämmelser om tillsyn, ansvar och överklagande.

Ändringar

Förordning (1998:929) om gaturenhållning och skyltning

Ikraftträder
1999-01-01