Upphävd författning

Förordning (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2007:22
Upphäver
Förordning (1989:216) om kemikalieavgifter
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Enligt denna förordning skall avgift betalas för Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om kemiska produkter, biotekniska organismer och varor enligt 14 kap.miljöbalken.

[S2]Ytterligare bestämmelser om avgifter för Kemikalieinspektionens verksamhet finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Av den förordningen framgår att de centrala förvaltningsmyndigheterna får, inom sina ansvarsområden enligt miljöbalken, meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn som inte täcks av avgift enligt annan bestämmelse i den förordningen.

Kemikalieavgifter

2 §  Kemikalieavgifter tas ut som årsavgift och produktavgift. Avgifterna skall betalas årligen för kalenderår av den som yrkesmässigt tillverkar eller till Sverige för in sammanlagt ett ton eller mer av sådana kemiska produkter som enligt förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer skall vara anmälda till produktregistret.

[S2]Om Kemikalieinspektionen enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer har medgett att en handelsagent fullgör anmälningsskyldighet, är handelsagenten avgiftsskyldig.

[S3]Kemikalieavgift enligt första stycket skall inte tas ut av den som för produkten betalar årsavgift enligt 6 eller 7 §.

3 §  Kemikalieavgiften skall betalas preliminärt och slutligt.

[S2]Den preliminära avgiften beräknas med ledning av uppgifterna i produktregistret föregående år eller en preliminärdeklaration från den avgiftsskyldige. Från den slutliga avgiften skall det belopp som har betalats preliminärt räknas av.

4 §  Årsavgiften tas ut för den sammanlagda mängden anmälningspliktiga kemiska produkter enligt följande:

Kvantitet i tonÅrsavgift i kronor
1-41 300
5-94 000
10-498 000
50-9913 000
100-999 20 000
1 000-4 99930 000
5 000-9 99940 000
10 000-49 99950 000
50 000-99 99960 000
100 000 eller mer75 000

5 §  Produktavgiften skall fastställas till ett genomsnittsvärde som beror på antalet anmälningspliktiga produkter.

[S2]Avgiften för en produkt beräknas enligt följande formel:

[S3]startvärde - slutvärde ---------------------- + slutvärde kn

[S4]Startvärdet är 1 000 kronor och slutvärdet är 350 kronor.

[S5]n är antalet anmälningspliktiga produkter, varav produkter som har samma funktion och kemiska sammansättning eller anmäls under en gemensam beteckning räknas som en produkt.

[S6]k är värdet 1,003.

Avgifter för bekämpningsmedel

6 §  För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om kemiska bekämpningsmedel enligt förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om biocidprodukter skall ansökningsavgift och årsavgift betalas enligt följande:

ÄrendeslagAnsökningsavgift:
kronor
1.Vid ansökan om godkännande, a) för varje produkt10 000
b) för varje verksamt ämne som inte ingår i annan godkänd produkt30 000
2.Vid ansökan om villkorsändring a) som avser namn, förpackningsstorlek eller icke verksamt ämne b) i övrigt1 000 5 000
3.Vid ansökan om fortsatt godkännande6 000
4.Vid ansökan om undantag3 000

[S2]Årsavgift skall betalas för varje godkänd produkt. Avgiften uppgår per kalenderår till 2,6 procent av värdet av försäljningen av produkten året före det år avgiften avser, dock högst 200 000 kronor. Lägsta årsavgift är 2 000 kronor.

[S3]Ansökningsavgift skall betalas av sökanden. Årsavgift skall betalas av den som har fått ett bekämpningsmedel godkänt eller av den som har trätt i dennes ställe. Förordning (2006:1042).

7 §  För Kemikalieinspektionens prövning och tillsyn i fråga om biologiska bekämpningsmedel enligt förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel och förordningen (2000:338) om biocidprodukter skall ansökningsavgift och årsavgift betalas enligt följande:

ÄrendeslagAnsökningsavgift:
kronor
1.Ansökan om godkännande som avser a) mikroorganismer - för varje bekämpningsmedel - för varje verksam organism som inte ingår i annat godkänt bekämpningsmedel b) genmodifierade organismer - för varje verksam organism som inte ingår i annat godkänt bekämpningsmedel c) nematoder, insekter, spindeldjur - för varje bekämpningsmedel - för varje verksam organism som inte ingår i annat godkänt bekämpningsmedel5 000 15 000 23 000 3 000 8 000
2.Ansökan om villkorsändring - som avser bekämpningsmedlets namn eller förpackningsstorlek - i övrigt1 000 2 000
3.Ansökan om fortsatt godkännande som avser a) mikroorganismer b) genmodifierade mikroorganismer c) nematoder, insekter, spindeldjur3 000 4 500 1 500
4.Ansökan om undantag som avser a) mikroorganismer b) genmodifierade mikroorganismer c) nematoder, insekter, spindeldjur1 500 2 000 1 000

[S2]Årsavgift skall betalas för varje godkänd produkt. Avgiften uppgår per kalenderår till 1,8 procent av värdet av försäljningen av produkten året före det år avgiften avser, dock högst 200 000 kronor. Lägsta årsavgift är 2 000 kronor.

[S3]Ansökningsavgift skall betalas av sökanden. Årsavgift skall betalas av den som har fått ett bekämpningsmedel godkänt eller av den som har trätt i dennes ställe. Förordning (2006:1042).

8 §  En avgift skall betalas för den administrativa hantering och utvärdering som krävs i samband med en ansökan om att ett verksamt ämne skall tas upp i bilaga 1 till rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden2, senast ändrat genom direktiv 2004/99/EG3. Avgiften skall betalas som en ansökningsavgift och fastställas som en slutlig prövningsavgift.

[S2]I ett ansökningsärende som avses i första stycket är ansökningsavgiften för varje akt med dokumentation 4 125 000 kronor om ansökan avser ett kemiskt ämne och 2 000 000 kronor om ansökan avser en mikroorganism.

[S3]Om ansökan skall prövas enligt kommissionens förordning (EG) nr 451/2000 av den 28 februari 2000 om genomförandebestämmelser för den andra och tredje etappen i det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG4 eller kommissionens förordning (EG) nr 1490/2002 av den 14 augusti 2002 om kompletterande tillämpningsföreskrifter för den tredje etappen av det arbetsprogram som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG och om ändring av förordning (EG) nr 451/20005, skall 100 000 kronor av ansökningsavgiften betalas när ansökningen lämnas in och återstoden när dokumentationen lämnas in.

[S4]Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift enligt första stycket och fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 d §. Förordning (2005:31).

8 a §  En avgift skall betalas för den administrativa hantering och utvärdering som krävs i samband med en ansökan om att ett verksamt ämne skall tas upp i bilaga I, IA eller IB till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om utsläppande av biocidprodukter på marknaden7. Avgiften skall betalas som en ansökningsavgift och fastställas som en slutlig prövningsavgift.

[S2]I ett ansökningsärende som avses i första stycket är ansökningsavgiften för varje akt med dokumentation

 1. 3 300 000 kronor om ansökan avser att ett kemiskt ämne skall tas upp i bilaga I eller IA,
 2. 2 000 000 kronor om ansökan avser att en mikroorganism skall tas upp i bilaga I eller IA,
 3. 240 000 kronor om ansökan avser att ett ämne skall tas upp i bilaga IB.

[S3]Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 d §. Förordning (2005:31).

8 b §  En avgift skall betalas för den administrativa hantering och utvärdering som krävs i samband med att Kemikalieinspektionen utför de uppgifter som åligger Sverige i egenskap av samrapporterande medlemsstat enligt förordningarna (EG) nr 451/2000 och (EG) nr 1490/2002 vid ansökan om att ett verksamt ämne skall tas upp i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG. Avgiften skall betalas som en ansökningsavgift och fastställas som en slutlig prövningsavgift.

[S2]I ett ärende som avses i första stycket är ansökningsavgiften för varje akt med dokumentation 390 000 kronor. Om Kemikalieinspektionens handläggning enbart omfattar tiden efter det att den rapporterande medlemsstaten har lämnat sin utvärdering till Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) är avgiften 62 000 kronor.

[S3]Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 d §. Förordning (2005:31).

8 c §  En avgift skall betalas för den administrativa hantering och utvärdering som krävs i samband med en ansökan om godkännande av ett bekämpningsmedel som innehåller ett verksamt ämne som är upptaget på bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG eller bilaga I eller IA till direktiv 98/8/EG om upptagandet på bilagan skett med stöd av dokumentation från en annan sökande än den som nu ansöker om godkännande. Detta gäller inte om den som lämnar in ansökan har tillstånd från den ursprungliga sökanden att använda uppgifterna. Avgiften skall betalas som en ansökningsavgift och fastställas som en slutlig prövningsavgift.

[S2]I ett ansökningsärende som avses i första stycket är ansökningsavgiften för varje akt med dokumentation

 1. 930 000 kronor om ansökan avser ett växtskyddsmedel innehållande ett kemiskt ämne eller en mikroorganism som är upptagen i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG,
 2. 744 000 kronor om ansökan avser en biocidprodukt innehållande ett kemiskt ämne eller en mikroorganism som är upptagen i bilaga I eller IA till direktiv 98/8/EG.

[S3]Bestämmelser om betalning av ansökningsavgift och fastställande av slutlig prövningsavgift finns i 8 d §. Förordning (2005:31).

8 d §  Ansökningsavgift enligt 8 § första stycket och 8 a-8 c §§ skall betalas när ärendet inleds eller vid de senare tidpunkter som Kemikalieinspektionen bestämmer.

[S2]När frågan enligt 8, 8 a eller 8 b § om att ta upp ämnet i bilaga 1 till direktiv 91/414/EEG eller bilaga I, IA eller IB till direktiv 98/8/EG eller frågan om godkännande enligt 8 c § är slutligt avgjord, skall Kemikalieinspektionen fastställa den slutliga prövningsavgiften. Prövningsavgiften skall motsvara kostnaderna för hanteringen och utvärderingen, men får inte överstiga ansökningsavgiften. I sitt beslut om att fastställa prövningsavgiften skall Kemikalieinspektionen redovisa kostnaderna och ange hur de har beräknats. Om ansökningsavgiften är större än prövningsavgiften, skall Kemikalieinspektionen återbetala mellanskillnaden till sökanden. Förordning (2005:31).

9 §  Årsavgift enligt 6-7 §§ skall betalas för varje kalenderår från och med året efter året då beslut om godkännande meddelades till och med det år då ett sådant beslut upphör att gälla.

[S2]Årsavgift skall betalas senast den 31 mars det år som avgiften avser.

10 §  Den som innehar godkännandet av ett bekämpningsmedel skall betala kostnaderna för en sådan undersökning som Kemikalieinspektionen har låtit göra för att kontrollera medlets sammansättning.

Avgifter för prövning i övriga fall

11 §  Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om

 1. avgift för prövning av ärenden om förhandsanmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 14 kap. 11 § miljöbalken, och
 2. avgift för prövning av ärenden om undantag enligt artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel.

[S2]Inom sitt ansvarsområde enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, får Kemikalieinspektionen meddela föreskrifter om avgifter för prövning enligt förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Förordning (2007:22).

Gemensamma bestämmelser

12 §  För avgifter enligt denna förordning gäller bestämmelserna i 9-12 §§avgiftsförordningen (1992:191) om inte annat är föreskrivet.

[S2]Annan avgift än årsavgift för bekämpningsmedel och ansökningsavgift skall betalas efter debitering av Kemikalieinspektionen.

[S3]I avgiftsförordningen finns bestämmelser om redovisning av avgifter.

13 §  Den som enligt denna förordning är skyldig att betala avgift skall till Kemikalieinspektionen lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens storlek skall kunna bestämmas.

[S2]Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighetens omfattning.

14 §  Kemikalieinspektionen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

15 §  Om det finns särskilda skäl, får Kemikalieinspektionen i det enskilda fallet besluta att avgift enligt denna förordning skall sättas ned eller efterskänkas.

16 §  Beslut om betalning av kemikalieavgifter får verkställas enligt utsökningsbalken.

17 §  Kemikalieinspektionen får bestämma att dess beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas.

18 §  Bestämmelser om överklagande finns i 19 kap. 1 § miljöbalken.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:216) om kemikalieavgifter. Den förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som inte har slutdebiterats när denna förordning träder i kraft.
 3. I fråga om överklagande av beslut om avgift som har meddelats före ikraftträdandet av denna förordning gäller äldre bestämmelser.
 4. Bestämmelser om fortsatt giltighet av föreskrifter som har meddelats med stöd av en lag som upphävs genom miljöbalken finns i 4 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.
CELEX-nr
397L0073
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2000:120) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
CELEX-nr
391L0414
Ikraftträder
2000-05-01

Förordning (2000:760) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

Omfattning
ny 8 a §
CELEX-nr
31998L0008
Ikraftträder
2000-12-01

Förordning (2001:21) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2001-03-01

Förordning (2005:31) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 10 mars 2005.
 2. Äldre föreskrifter tillämpas på ärenden som kommit in till Kemikalieinspektionen före den 10 mars 2005.
Omfattning
ändr. 8, 8 a §; nya 8 b, 8 c, 8 d §§
CELEX-nr
32004L0099
Ikraftträder
2005-03-10

Förordning (2006:271) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m

Omfattning
ändr. 11 §
CELEX-nr
32004R0648
Ikraftträder
2006-05-15

Förordning (2006:1042) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

Omfattning
ändr. 6, 7 §§
Ikraftträder
2006-10-01

Förordning (2007:22) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

Omfattning
ändr. 11 §
CELEX-nr
32004R0648
Ikraftträder
2007-03-01

Förordning (2008:254) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

Omfattning
ändr. 1, 2, 8, 8 a, 11 §§
CELEX-nr
32008L0045
Ikraftträder
2008-06-01

Förordning (2008:1408) om ändring i förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter m.m.

Omfattning
nuvarande 8 b § betecknas 8 f §, nuvarande 8 a § betecknas 8 b §, nuvarande 8 c § betecknas 7 a §, nuvarande 8 d § betecknas 8 j §; ändr. den nya 7 a, 8, de nya 8 b, 8 f, 8 j §§, rubr. närmast före 6 §; nya 7 b, 8 a, 8 c, 8 d, 8 e, 8 g, 8 h, 8 i §§, rubr. närmast före 8, 8 b, 8 d, 8 e, 8 f, 8 j §§
CELEX-nr
32008L0108
Ikraftträder
2009-02-02

Ändring, SFS 2010:3

Omfattning
upph.