Upphävd författning

Förordning (1989:216) om kemikalieavgifter

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1989-05-11
Ändring införd
SFS 1989:216 i lydelse enligt SFS 1996:1079
Ikraft
1989-07-01
Upphäver
Förordning (1986:199) om avgifter för finansiering av kemikalieinspektionens verksamhet
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Kemikalieinspektionens verksamhet enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter skall finansieras genom kemikalieavgifter enligt denna förordning samt sådana avgifter som avses i 23 § förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel, 2 a § förordningen (1991:1290) om vissa kvicksilverhaltiga varor och 3 a § förordningen (1991:1289) om vissa klorerade lösningsmedel. Förordning (1996:1079).

2 §  Kemikalieavgifter tas ut som årsavgift och produktavgift. Avgifterna skall betalas årligen för kalenderår av den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar sammanlagt mer än ett ton av sådana kemiska produkter som enligt förordningen (1985:835) om kemiska produkter skall vara anmälda till produktregistret.

[S2]Om Kemikalieinspektionen enligt 13 § förordningen om kemiska produkter har medgett att en handelsagent fullgör anmälningsskyldighet, är agenten avgiftsskyldig. Förordning (1996:1079).

3 §  Kemikalieavgifterna skall betalas preliminärt och slutligt.

[S2]Den preliminära avgiften beräknas med ledning av uppgifterna i produktregistret föregående år eller av en preliminärdeklaration från den avgiftsskyldige. Från den slutliga avgiften skall det belopp som betalats preliminärt räknas av. Förordning (1996:1079).

 • RÅ 1993:79:Statlig avgift (kemikalieavgift) fastställs med hänsyn till den verksamhet som den avgiftsskyldige bedrivit under föregående kalenderår. Sedan avgiften höjts har frågan om den förhöjda avgiften får fastställas med hänsyn till verksamhet som bedrivits före ikraftträdandet av förhöjningen besvarats nekande. Härvid har retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen beaktats.

4 §  Årsavgiften tas ut för den sammanlagda mängden anmälningspliktiga kemiska produkter enligt följande tabell:

Årsavgift i kronorKvantitet i ton
00-<1
1 3001-<5
4 0005-<10
8 00010-<50
13 00050-<100
20 000100-<1 000
30 0001 000-<5 000
40 0005 000-<10 000
50 00010 000-<50 000
60 00050 000-<100 000
75 000100 000-
Förordning (1996:1079).

4 a §  Produktavgiften skall fastställas till ett genomsnittsvärde som beror på antalet anmälningspliktiga produkter.

[S2]Avgiften beräknas enligt följande formel:

[S3]startvärde - slutvärde

 • ---------------- + slutvärde k n

[S4]Startvärdet är 1 000 kr och slutvärdet är 350 kr.

[S5]n är antalet anmälningspliktiga produkter, varvid produkter som har samma funktion och kemiska sammansättning eller anmäls under en gemensam beteckning räknas som en produkt.

[S6]k är värdet 1,003. Förordning (1996:1079).

5 §  Årsavgiften och produktavgiften skall betalas efter debitering från Kemikalieinspektionen. Förordning (1996:1079).

6 §  Om det finns särskilda skäl, får kemikalieinspektionen besluta att kemikalieavgifter skall nedsättas eller efterskänkas.

7 §  Beslut om betalning av kemikalieavgifter får verkställas enligt utsökningsbalken.

8 §  Kemikalieinspektionen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

9 §  Kemikalieinspektionen får bestämma att dess beslut enligt denna förordning skall gälla omedelbart även om det överklagas.

10 §  Kemikalieinspektionens beslut i fråga om avgifter får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Förordning (1995:270).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1989:216) om kemikalieavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.
  Genom förordningen upphävs förordningen (1986:199) om avgifter för finansiering av kemikalieinspektionens verksamhet. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som hänför sig till tiden före den 1 juli 1989.
  Ikraftträder
  1989-07-01

Förordning (1992:529) om ändring i förordningen (1989:216) om kemikalieavgifter

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:551) om ändring i förordningen (1989:216) om kemikalieavgifter

  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1995:270) om ändring i förordningen (1989:216) om kemikalieavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Omfattning
  ändr. 10 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:685) om ändring i förordningen (1989:216) om kemikalieavgifter

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
  För tiden den 1 juli 1995 till och med den 31 december 1996 betalas avgift med tillämpning av 3 § med en och en halv gång.
  Omfattning
  ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1995-07-01

Förordning (1996:1079) om ändring i förordningen (1989:216) om kemikalieavgifter

Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5 §§; ny 4 a §
Ikraftträder
1997-01-01

Ändring, SFS 1998:942

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om avgifter som inte har slutdebiterats när denna förordning träder i kraft.
Omfattning
upph.