Upphävd författning

Förordning (1998:974) om försöksverksamhet i gymnasieskolan med ett nytt nationellt program, teknikprogrammet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1998-07-02
Ändring införd
SFS 1998:974 i lydelse enligt SFS 1999:1032
Ikraft
1998-08-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med ett nytt nationellt program i gymnasieskolan, teknikprogrammet. De bestämmelser som gäller för nationella program skall följas, om inte annat följer av denna förordning.

2 §  Varje kommun och landsting som är huvudman för gymnasieskolan kan delta i försöksverksamheten. Detsamma gäller sådana fristående gymnasieskolor som avses i 2 kap. förordningen (1996:1206) om fristående skolor.

[S2]Statens skolverk beslutar efter ansökan om vilka som får delta i försöksverksamheten.

3 §  En ansökan om att delta i försöksverksamheten skall innehålla

 1. en beskrivning av utbildningens uppläggning, innehåll och beräknad dimensionering,
 2. uppgifter om vilka nationellt och lokalt fastställda kurser i karaktärsämnen som skall ingå i utbildningen,
 3. programmål för utbildningen,
 4. uppgifter om hur både flickors och pojkars intressen av teknik skall kunna väckas och förstärkas av utbildningen,
 5. en redovisning av hur programmets innehåll svarar mot kraven på särskild behörighet till högskoleutbildningar inom området,
 6. uppgifter om hur samarbetet med arbetslivet och eventuellt andra utbildningsanordnare som deltar i försöksverksamheten skall genomföras, och
 7. uppgifter om hur eleverna skall kunna tillförsäkras arbetsplatsförlagd utbildning i sådan omfattning som anges i 6 §.

Utbildningen

4 §  Utbildningen skall syfta till att ge eleverna ökade teoretiska och praktiska möjligheter att skaffa sig kunskaper inom det tekniska området.

[S2]Utbildningen skall ha ett gemensamt block av karaktärsämneskurser i matematik samt naturvetenskapliga och tekniskt inriktade ämnen om minst 500 gymnasiepoäng. Övriga kurser i karaktärsämnen skall erbjudas som valbara kurser som ger programmet en viss inriktning.

5 §  Utbildningen skall omfatta minst 2 150 gymnasiepoäng, om den avser väsentligen kurser från naturvetenskaps- eller samhällsvetenskapsprogrammen eller det estetiska programmet eller minst 2 370 gymnasiepoäng om utbildningen innehåller minst 1 200 gymnasiepoäng från sådana kurser som ingår i blocket yrkesämnen.

6 §  Om utbildningen omfattar minst 2 370 gymnasiepoäng skall arbetsplatsförlagd utbildning ingå i utbildningen och ha en omfattning av minst 15 veckor.

Samrådsorgan

7 §  För varje utbildning som bedrivs enligt denna förordning, skall det, för samråd mellan skolan och arbetsmarknadens parter, finnas ett programråd.

8 §  I programrådet skall det ingå företrädare för de berörda parterna på arbetsmarknaden samt företrädare för skolans personal och elever. Rektorn eller den rektorn utser skall vara ordförande i programrådet.

9 §  Programrådet skall ha till uppgift att

 1. verka för att utbildningen håller hög kvalitet,
 2. föreslå programmål för utbildningen,
 3. föreslå kursplaner för de lokala kurser som eventuellt skall ingå i utbildningens inriktning,
 4. medverka till anskaffningen av platser där arbetsplatsförlagd utbildning kan genomföras, och
 5. föreslå inom vilka delar av utbildningen arbetsplatsförlagd utbildning skall genomföras.

Elever

10 §  Uppgift om att en elev deltar i försöksverksamheten skall antecknas i elevens individuella studieplan enligt 1 kap. 12 § gymnasieförordningen (1992:394). Förordning (1999:1032).

11 §  I en elevs slutbetyg skall det anges att eleven har deltagit i försöksverksamheten med teknikprogrammet och vilken inriktning utbildningen har haft.

12 §  Bestämmelserna om mottagande av sökande till specialutformade program i 5 kap. 13 b-d §§ skollagen (1985:1100) skall gälla för sökande till utbildning enligt denna förordning. Eleverna har rätt att fullfölja sin utbildning enligt bestämmelserna i 5 kap. 20 § skollagen.

[S2]Bestämmelserna om interkommunal ersättning i 5 kap.22-24 §§skollagen skall inte tillämpas på utbildning enligt denna förordning.

Uppföljning och utvärdering

13 §  Den som deltar i försöksverksamheten är skyldig att medverka i den uppföljning och utvärdering som genomförs av Statens skolverk.

[S2]Bestämmelser om kvalitetsredovisning finns i förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.

Bemyndigande

14 §  Statens skolverk får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

15 §  Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:974) om försöksverksamhet i gymnasieskolan med ett nytt nationellt program, teknikprogrammet

Ikraftträder
1998-08-15

Förordning (1999:1032) om ändring i förordningen (1998:974) om försöksverksamhet i gymnasieskolan med ett nytt nationellt program, teknikprogrammet

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2000 och skall tillämpas på undervisning som sker efter den 1 juli 2000.
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraftträder
2000-01-02

Förordning (2000:220) om upphävande av förordningen (1998:974) om försöksverksamhet i gymnasieskolan med ett nytt nationellt program, teknikprogrammet

Övergångsbestämmelse

Regeringen föreskriver att förordningen (1998:974) om försöksverksamhet i gymnasieskolan med ett nytt nationellt program, teknikprogrammet, skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2000. För den som påbörjat utbildning enligt denna förordning innan förordningen upphör att gälla, skall dock bestämmelserna fortsätta att tillämpas.
Omfattning
upph.