Upphävd författning

Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-03-04
Ändring införd
SFS 1999 i lydelse enligt SFS 2003:1005
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar. Förordning (2003:1005).

Förhandskontroll

2 §  Automatiserad behandling av personuppgifter som ger upplysning om att en person är dömd eller misstänkt för brott skall anmälas för förhandskontroll till Datainspektionen tre veckor innan behandlingen påbörjas.

[S2]Första stycket gäller inte om behandlingen utförs

  1. i Skatteverkets diarium över inkomna ärenden,
  2. till följd av Skatteverkets skyldighet enligt 2 kap.tryckfrihetsförordningen att lämna ut en allmän handling,
  3. till följd av bestämmelserna i arkivlagen (1990:782) eller arkivförordningen (1991:446),
  4. i en förundersökning, i en särskild undersökning i underrättelseverksamhet eller i underrättelseregister,
  5. för hantering av ärenden i samband med förundersökning och förenklad brottsutredning,
  6. i ett ärende som rör en enskild person hos Skatteverket, eller
  7. i löpande text och endast avser enstaka personuppgifter. Förordning (2003:1005).

Behandling av uppgifter om kvarstående brottsmisstankar

3 §  Om uppgifter om kvarstående brottsmisstankar skall behandlas enligt 13 eller 14 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar, skall den personuppgiftsansvarige särskilt besluta om vem som får ha direkt åtkomst till uppgifterna. Förordning (2003:1005).

Underrättelseverksamhet

4 § Har upphävts genom förordning (2003:1005).

5 §  En förteckning som förs enligt 12 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar får inte innehålla uppgifter om namn eller personnummer. Förordning (2003:1005).

Särskilda undersökningar

6 §  Ett beslut enligt 12 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar om behandling av personuppgifter i en särskild undersökning skall fattas av verkets chef eller efter chefens förordnande någon annan vid verket. Förordning (2003:1005).

7 §  Endast de personer som arbetar med en särskild undersökning får ha direkt åtkomst till de uppgifter som behandlas automatiserat i undersökningen. Andra personer vid Skatteverket får ta del av sådana uppgifter endast om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1005).

8 §  Uppgifter som behandlas automatiserat i en särskild undersökning får lämnas ut till en polismyndighet eller Tullverket endast om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1005).

Underrättelseregister

9 §  Skatteverket får ha direktåtkomst till underrättelseregistren.

[S2]Endast de personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång till information om sådana uppgifter som behandlas i underrättelseregistren får ha tillgång till dem. Förordning (2003:1005).

10 §  Uppgifter ur ett underrättelseregister får lämnas ut till Ekobrottsmyndigheten, en polismyndighet eller Tullverket endast om uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1005).

Förundersökning

10 a §  Om en uppgift i en förundersökning kan antas ha betydelse för en konkursutredning får uppgiften lämnas till konkursförvaltaren. Förordning (2003:91).

Undantag från gallring

11 §  Riksarkivet får, efter samråd med Skatteverket, meddela föreskrifter om att personuppgifter som skall gallras enligt 15 § lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar får bevaras för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål. Förordning (2003:1005).

Verkställighetsföreskrifter

12 §  Skatteverket får, efter samråd med Datainspektionen, meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar och denna förordning. Förordning (2003:1005).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (2003:91) om ändring i förordningen (1999:105) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Omfattning
ny 10 a §, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:1005) om ändring i förordningen (1999:105) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. 2 § andra stycket 1 i sin äldre lydelse gäller fortfarande för behandling som utförs i en skattemyndighets diarium över inkomna ärenden.
Omfattning
upph. 4 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2014:1200) om ändring i förordningen (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Omfattning
ändr. 8, 10 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Ändring, SFS 2017:458

Omfattning
upph.