lagen.nu

Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Departement
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-03-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2016:776
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2017-06-15
Övrigt
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2017-07-01
OBS: Författningen har upphävts/ska upphävas 2017-07-01 genom SFS 2017:452

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter i Skatteverkets verksamhet för att

 • 1. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som avses i 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
 • 2. förebygga brott som avses i 1.

Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter, vilka är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Lag (2003:668).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:668

1 a § I lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och i föreskrifter som regeringen har meddelat i anslutning till den lagen, finns det särskilda bestämmelser om behandling av personuppgifter som inom ramen för polissamarbete eller straffrättsligt samarbete har överförts från eller gjorts tillgängliga av

 • 1. en stat som är medlem i Europeiska unionen (EU),
 • 2. Island, Norge, Schweiz eller Liechtenstein,
 • 3. ett EU-organ, eller
 • 4. ett EU-informationssystem.

Om det i de författningar som anges i första stycket finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag och personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2013:333).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2013:333

Definitioner

2 § I denna lag avses med

underrättelseverksamhet: Skatteverkets verksamhet som består i att samla, bearbeta och analysera information för att klarlägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas och som inte utgör förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken,

allvarlig brottslig verksamhet: verksamhet som innefattar brott för vilket är föreskrivet fängelse i två år eller däröver,

särskild undersökning: en undersökning i underrättelseverksamhet som innebär insamling, bearbetning och analys av uppgifter i syfte att ge underlag för beslut om förundersökning eller om särskilda åtgärder för att förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

De begrepp som används i personuppgiftslagen (1998:204) har motsvarande betydelse vid tillämpningen av denna lag. Lag (2003:668).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:668

Personuppgiftsansvarig

3 § Skatteverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför med stöd av denna lag. Lag (2003:668).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:668

Behandling av känsliga personuppgifter

4 § Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv. Om uppgifter om en person behandlas på annan grund får uppgifterna kompletteras med sådana uppgifter om det är oundgängligen nödvändigt för syftet med behandlingen.

Sådana uppgifter som avses i första stycket får dock inte behandlas i underrättelseverksamhet.

Utlämnande av uppgifter

5 § Uppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik skall lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

Lagrumshänvisningar hit (2)

6 § Uppgifter får lämnas ut till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.

Att uppgifter får lämnas ut även i vissa andra fall framgår av 8 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:479).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2009:479

6 a § Uppgifter får utöver det som anges i 5 och 6 §§ lämnas om en uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Lag (2016:776).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:776

7 § Regeringen får meddela föreskrifter om att uppgifter får lämnas ut även i andra fall än som anges i 5, 6 och 6 a §§. Lag (2016:776).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2016:776

Underrättelseregister

8 § Underrättelseregister får föras endast för att

 • 1. ge underlag för beslut om särskilda undersökningar avseende allvarlig brottslig verksamhet, eller
 • 2. underlätta tillgången till allmänna uppgifter med anknytning till underrättelseverksamhet.

Lagrumshänvisningar hit (1)

9 § Ett underrättelseregister får innehålla uppgifter som kan hänföras till en enskild person endast om uppgifterna ger anledning att anta att allvarlig brottslig verksamhet utövats eller kan komma att utövas och den som avses med uppgifterna skäligen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva den allvarliga brottsliga verksamheten.

Uppgifter om transportmedel eller varor som kan antas ha samband med allvarlig brottslig verksamhet eller om hjälpmedel som kan antas ha använts i samband med sådan verksamhet får registreras, även om uppgifterna kan hänföras till en enskild person som det inte finns någon misstanke mot. Uppgifterna skall därvid förses med en upplysning om att det inte finns någon misstanke mot denne.

10 § Ett underrättelseregister får om en enskild person endast innehålla

 • 1. upplysningar om varifrån den registrerade uppgiften kommer och om uppgiftslämnarens trovärdighet,
 • 2. identifieringsuppgifter,
 • 3. uppgifter om särskilda bestående fysiska kännetecken,
 • 4. de omständigheter och händelser som ger anledning att anta att den registrerade utövat eller kan komma att utöva allvarlig brottslig verksamhet,
 • 5. uppgifter om varor, brottshjälpmedel och transportmedel,
 • 6. ärendenummer, och
 • 7. hänvisning till en särskild undersökning där uppgifter om den registrerade behandlas och till register som förs av Polismyndigheten, Tullverket eller Skatteverket i vilket uppgifter om den registrerade förekommer. Lag (2014:675).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (2)

Ändrad: SFS 2003:668, 2014:675

Underrättelseverksamhet

11 § I underrättelseverksamhet får personuppgifter behandlas endast om

 • 1. en särskild undersökning som avser brott som anges i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar har inletts och
 • 2. det finns anledning att anta att allvarlig brottslighet har utövats eller kan komma att utövas.

Uppgifter om en enskild person som det inte finns någon misstanke mot skall förses med en upplysning om detta förhållande.

Personuppgifter får också behandlas i underrättelseregister i enlighet med 8-10 §§. Lag (2003:668).

Lagrumshänvisningar hit (2)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:668

12 § Skatteverkets beslut om behandling av personuppgifter enligt 11 § skall innehålla uppgifter om ändamålet med behandlingen samt de föreskrifter i övrigt som behövs för att förebygga otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

Skatteverket skall föra en förteckning över beslut som avses i första stycket. Lag (2003:668).

Behandling av uppgifter om kvarstående misstankar

13 § Om en förundersökning avseende brott som anges i 1 § lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar har lagts ned på grund av bristande bevisning får uppgifter om brottsmisstanken behandlas för annat ändamål än arkivering endast om

 • 1. den misstänkte enligt förundersökningsledarens bedömning fortfarande är skäligen misstänkt för brottet och
 • 2. uppgifterna behövs för att förundersökningen skall kunna tas upp på nytt. Lag (2003:668).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:668

14 § Om åtal mot en person har lagts ned eller om denne genom lagakraftvunnen dom har frikänts får uppgifter om brottsmisstanken behandlas för annat ändamål än arkivering endast

 • 1. om förundersökningen tas upp på nytt eller
 • 2. för prövning av särskilt rättsmedel enligt 58 kap. rättegångsbalken.

Sökbegrepp

14 a § Vid sökning i beskattningsdatabasen får endast uppgift om namn eller person- eller samordningsnummer användas som sökbegrepp. Lag (2006:851).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2006:581

Gallring

15 § Uppgifter som inte längre behövs för sitt ändamål skall gallras om inte annat anges i andra-fjärde styckena. Detta gäller dock inte uppgifter i en förundersökning.

Uppgifter som behandlas enligt 11 § skall gallras senast ett år efter det att beslutet om behandlingen av personuppgifter fattades. Om det är av särskild betydelse för att den särskilda undersökningen skall kunna avslutas får dock uppgifterna behandlas under längre tid.

Uppgifter i ett underrättelseregister om en registrerad person skall gallras senast tre år efter det att uppgifter om att denne skäligen kan misstänkas för att ha utövat eller komma att utöva allvarlig brottslig verksamhet senast infördes. Om en särskild undersökning som rör en registrerad person har inletts, behöver uppgifterna dock inte gallras förrän undersökningen har avslutats.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att uppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Rättelse och skadestånd

16 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Lagrumshänvisningar hit (1)

Överklagande

17 § Skatteverkets beslut om rättelse enligt 16 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2003:668).

Lagrumshänvisningar hit (1)

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 2003:668

Ändringar och övergångsbestämmelser

1999:90

Officiell version (PDF)

Departement
Finansdepartementet S3
Förarbeten
Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145
Observera
Författningen är upphävd/skall upphävas: 2017-07-01
Ikraft
1999-04-01
SFS-nummer
1999:90

Lag (2003:668) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ikraft
2004-01-01
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 17 §§
SFS-nummer
2003:668
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 • 2. De nya föreskrifterna i 3 § gäller även för behandling av personuppgifter som skattemyndighet utfört.
 • 3. Äldre föreskrifter i 17 § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2003:668) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Lag (2006:581) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349
Omfattning
ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft
2006-07-01
SFS-nummer
2006:581
Rubrik
Lag (2006:581) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Lag (2009:479) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraft
2009-06-30
SFS-nummer
2009:479
Rubrik
Lag (2009:479) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Lag (2013:333) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206
Omfattning
ny 1 a §
Ikraft
2013-07-01
SFS-nummer
2013:333
Rubrik
Lag (2013:333) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Lag (2014:675) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Omfattning
ändr. 10 §
Ikraft
2015-01-01
SFS-nummer
2014:675
Rubrik
Lag (2014:675) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Lag (2016:776) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314
Omfattning
ändr. 7 §;ny 6 a §
Ikraft
2016-08-15
SFS-nummer
2016:776
Rubrik
Lag (2016:776) om ändring i lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

2017:452

Officiell version (PDF)

Omfattning
upph.
SFS-nummer
2017:452
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation