Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)

Departement
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999:1166 i lydelse enligt SFS 2014:548
Ikraft
2000-01-01
Upphäver
Förordning (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För handläggning och prövning av en ansökan om tillstånd enligt 11 eller 15 § revisionslagen (1999:1079) skall avgifter betalas med följande belopp:

  1. undantag från bosättningskravet för revisor (11 §), 1 200 kronor,
  2. undantag från kravet på auktoriserad revisor (15 §), 685 kronor.

[S2]Avgiften skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats. Förordning (2014:548).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Genom förordningen upphävs förordningen (1981:112) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag. Förordningen skall dock fortfarande tillämpas i fråga om räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2000. I fråga om juridiska personer som avses i 2 kap. 2 § första stycket bokföringslagen (1999:1078) skall förordningen tillämpas även för räkenskapsår som inleds före utgången av år 2000.
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2004:359) om ändring i förordningen (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
  2. Tillståndsärenden som avses i 11 och 15 §§revisionslagen (1999:1079) som har kommit in till Patent- och registreringsverket men i vilka verket inte har fattat beslut före ikraftträdandet skall överlämnas till Bolagsverket för fortsatt handläggning.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2004-07-01

Förordning (2014:548) om ändring i förordningen (1999:1166) om prövning av vissa ärenden enligt revisionslagen (1999:1079)

Omfattning
upph. 1 §; nuvarande 2 § betecknas 1 §
Ikraftträder
2014-08-01