Upphävd författning

Förordning (1999:1222) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999:1222 i lydelse enligt SFS 2005:539
Ikraft
2000-01-01
Upphäver
Förordning (1997:1231) med instruktion för Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Internationella programkontoret för utbildningsområdet, programkontoret, är det svenska programkontoret för de EU- program och andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen bestämmer.

2 §  Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde enligt 1 §

 • informera och ge råd,
 • dokumentera och analysera,
 • redovisa omfattningen och utvecklingen av programmen,
 • följa upp, utvärdera, redovisa och sprida resultat,
 • kontrollera användningen av EU-bidrag,
 • handlägga projektansökningar och i förekommande fall besluta om projektbidrag, och
 • ha kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission och institutioner i andra länder. Förordning (2004:110).

2 a §  Programkontoret skall utöver vad som följer av 1 och 2 §§

 • svara för information om övriga EU-program inom utbildningsområdet, om inte regeringen bestämmer annat, och
 • utgöra ett nationellt centrum för Europass enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass). Förordning (2005:539).

3 §  Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde samverka med Statens skolverk, Myndigheten för skolutveckling, Högskoleverket, universitet och högskolor med offentlig huvudman, Arbetsmarknadsstyrelsen samt övriga berörda myndigheter. Förordning (2002:1168).

4 § Har upphävts genom förordning (2004:1313).

5 §  Programkontoret får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Europeiska gemenskapernas kommission under förutsättning att kostnaderna för uppdragen kan täckas av befintliga resurser eller genom bidrag från kommissionen.

[S2]Åtaganden gentemot kommissionen som påverkar inriktningen av verksamheten eller innebär nya uppgifter skall underställas regeringen för godkännande.

Verksförordningens tillämpning

6 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på programkontoret med undantag av 2 §, 4 § andra stycket, 5, 30, 33 och 34 §§.

Myndighetens ledning

7 §  Programkontorets generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]Vid programkontoret finns det också en styrelse som består av en ordförande, generaldirektören och högst sju andra ledamöter. Styrelsen skall utse en vice ordförande inom sig.

[S3]Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

8 §  Styrelsen skall ha det ansvar och de uppgifter som anges i 11-13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322). Styrelsen skall därutöver besluta om

 • viktigare föreskrifter, och
 • att inrätta organ inom myndigheten som skall biträda programkontoret med råd och utlåtanden.

9 §  När ärenden av större vikt handläggs av styrelsen skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.

10 §  Om ett ärende i annat fall än som avses i 22 § verksförordningen (1995:1322) är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden, generaldirektören och minst så många andra ledamöter som behövs för beslutförhet.

Personalföreträdare

11 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på programkontoret.

Bidrag

12 §  Utöver de bidrag som programkontoret får genom avtal mellan regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission om nationella programkontor kan programkontoret begära bidrag från kommissionen för särskilda aktiviteter.

Förordnanden

13 §  Ordföranden och andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Delegationen för urval till utbildningsprogrammet Leonardo da Vinci

13 a §  Vid programkontoret skall det finnas en delegation med uppgift att svara för urvalsförfarande B av ansökningar enligt rådets beslut nr 382/1999/EG av den 26 april 1999 om att upprätta den andra etappen av gemenskapens åtgärdsprogram för yrkesutbildning "Leonardo da Vinci".

[S2]Delegationen skall bestå av en ordförande och åtta övriga ledamöter, som utses av regeringen för en tid av högst tre år. Delegationen skall utse en vice ordförande inom sig.

[S3]Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande. Förordning (2005:539).

Överklagande

14 §  Programkontorets beslut i administrativa ärenden får överklagas enligt 35 § verksförordningen (1995:1322). Andra beslut av programkontoret får inte överklagas.

Ändringar

Förordning (1999:1222) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2002:1168) om ändring i förordningen (1999:1222) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-03-01

Förordning (2004:110) om ändring i förordningen (1999:1222) med instruktion för internationella programkontoret för utbildningsrådet

Omfattning
ändr. 2 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2004-04-30

Förordning (2004:1313) om ändring i förordningen (1999:1222) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:539) om ändring i förordningen (1999:1222) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Omfattning
ändr. 2 a §; ny 13 a §, rubr. närmast före 13 a §
Ikraftträder
2005-08-01

Ändring, SFS 2007:949

Omfattning
upph.