Upphävd författning

Förordning (1997:1231) med instruktion för Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1997-12-18
Ändring införd
SFS 1997:1231 i lydelse enligt SFS 1998:1213
Ikraft
1998-01-01
Upphäver
Förordning (1995:963) med instruktion för Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och kompetensutveckling m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling utgör svenskt programkontor för de EU- program eller delar av EU-program som regeringen bestämmer.

[S2]Programkontoret skall inom sitt verksamhetsområde

 • informera och ge råd,
 • dokumentera och analysera,
 • följa upp, utvärdera, redovisa och sprida resultat,
 • kontrollera användningen av EU-bidrag,
 • handlägga projektansökningar och i förekommande fall besluta om projektbidrag,
 • fullgöra övriga uppgifter som framgår av ett fastställt samlat programdokument (SPD) eller av ett operativt program, och
 • ha kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission och institutioner i andra länder.

[S3]Programkontoret får åta sig uppdrag som har anknytning till programkontorets verksamhetsområde.

2 §  Programkontoret skall inom ramen för ett fastställt samlat programdokument för mål 4 besluta om stöd från EG:s strukturfonder. I uppgiften ingår att årligen fastställa en fördelning av stödet länsvis och att besluta om stöd för enskilda projekt.

[S2]Programkontoret skall följa de särskilda riktlinjer som har meddelats av behörig övervakningskommitté.

[S3]Programkontoret skall ta till vara lokal och regional kompetens vid handläggningen av ärenden om stöd.

2 a §  Särskilda bestämmelser om stöd från Europeiska socialfonden finns i förordningen (1998:579) om vissa stöd från EG:s strukturfonder. Förordning (1998:956).

3 §  Programkontoret skall fatta beslut om stipendier enligt förordningen (1997:581) om interpraktikstipendier.

Förhållande till Europeiska gemenskapernas kommission

4 §  Utöver de bidrag som programkontoret får genom avtal mellan regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission om nationella programkontor kan programkontoret begära bidrag från kommissionen för särskilda aktiviteter. Programkontoret får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från kommissionen under förutsättning att kostnaderna för dessa kan täckas av befintliga resurser eller genom bidrag från kommissionen.

[S2]Åtaganden gentemot kommissionen som påverkar inriktningen av verksamheten eller innebär nya uppgifter skall underställas regeringen för godkännande.

Myndighetens ledning

5 §  Programkontoret leds av en styrelse som består av en ordförande, generaldirektören och högst åtta andra ledamöter. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande. Förordning (1998:956).

Organisation

6 §  Vid programkontoret finns ett kansli som leds av en generaldirektör. Generaldirektören skall ha en ställföreträdare som inträder i generaldirektörens ställe i den utsträckning som generaldirektören bestämmer. Förordning (1998:956).

7 §  Vid programkontoret finns två nämnder, en för skola och ungdomsfrågor och en för kompetensutveckling. Nämnderna skall biträda programkontoret med råd och utlåtanden vid beredningen av projektansökningar i enlighet med bestämmelserna för respektive program. Nämnderna skall också föreslå åtgärder för att samhället skall kunna dra nytta av programmen.

[S2]Regeringen kan vid behov besluta att inrätta ytterligare nämnder.

8 §  För handläggningen på regional nivå av sådana ärenden som avses i 2 § skall det finnas samordnare som är anställda hos programkontoret.

Verksförordningens tillämpning

9 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på programkontoret:

[S2]16 § om medverkan i EU-arbetet, 18 § om interna föreskrifter, 26 § om vem som får begära in förklaringar m.m., 29 § om inhämtande av uppgifter, 31 § om myndighetens beslut, 35 § om överklagande. Förordning (1998:1213).

10 §  Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§verksförordningen (1995:1322).

Ärendenas handläggning

11 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

[S3]Programkontorets beslut och utlåtanden om projektansökningar skall beredas av en av de nämnder som avses i 7 §.

12 §  Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

[S2]Om detta förfarande inte är möjligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet.

[S3]Beslut som har fattats enligt första och andra styckena skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

13 §  Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över till generaldirektören att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av styrelsen. Generaldirektören får överlåta åt någon annan anställd att avgöra sådana ärenden. Förordning (1998:956).

14 §  Ärenden avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 13 § inte behöver föredras.

15 §  När det gäller ärenden om stöd för enskilda projekt enligt programdokument för mål 4 gäller inte 11-13 §§. Beslut i sådana ärenden fattas av de samordnare som avses i 8 §.

[S2]Ärenden som avses i första stycket skall beredas i samverkan med regionala kommittéer (regionala partnerskap), som kan bestå av företrädare för arbetsmarknadens parter, berörda myndigheter, institutioner, näringslivsorganisationer, andra intresseorganisationer och föreningar.

Förordnanden och anställningar m.m.

16 §  Ledamöterna i styrelsen utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande i styrelsen.

[S2]Ordförandena i de nämnder som avses i 7 § utses av regeringen. Övriga ledamöter utses av programkontoret. Förordnandena ges för en bestämd tid.

17 §  Generaldirektören och ställföreträdaren anställs genom beslut av regeringen. Anställningarna får begränsas till att gälla längst till en viss tidpunkt. Förordning (1998:956).

18 § har upphävts genom förordning (1998:956).
19 § har upphävts genom förordning (1998:956).
20 § har upphävts genom förordning (1998:956).
Överklagande
21 § har upphävts genom förordning (1998:1213).

Ändringar

Förordning (1997:1231) med instruktion för Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling

  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:956) om ändring i förordningen (1997:1231) med instruktion för Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling

Omfattning
upph. 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 18 §; ändr. 5, 6, 13, 17 §§; ny 2 a §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1998:1213) om ändring i förordningen (1997:1231) med instruktion för Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling

Omfattning
upph. 21 §; ändr. 9 §
Ikraftträder
1998-10-01

Ändring, SFS 1999:1222

Omfattning
upph.