Upphävd författning

Förordning (1999:1383) om statligt bidrag för utbyggnad av fjärrvärmenätet

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-12-20
Ändring införd
SFS 1999:1383
Ikraft
2000-01-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Allmänna bestämmelser

1 §  För att främja utbyggnaden av fjärrvärme får bidrag, om det finns medel för detta, lämnas enligt denna förordning. Bidrag får endast lämnas för åtgärder som leder till att eluppvärmda byggnader ansluts till fjärrvärme eller som medför ett inte obetydligt ökat kraftvärmeutnyttjande.

[S2]Bidrag lämnas till den fjärrvärmeleverantör som utför eller låter utföra utbyggnaden.

2 §  Ett beslut om bidrag skall kombineras med de villkor som behövs med hänsyn till bidragets ändamål.

[S2]Bidraget får göras beroende av att åtgärderna slutförs inom den tid som Statens energimyndighet bestämmer.

Förutsättningar för bidrag

3 §  Bidrag enligt denna förordning får inte lämnas för åtgärder för vilka bidrag lämnats enligt förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärr- värme eller förordningen (1998:23) om statligt bidrag till lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället.

4 §  Bidrag får inte lämnas för anläggningar som beställts före den 1 juli 1997.

5 §  Bidrag får lämnas med högst 15 procent för investeringar i fjärrvärmesystem för att ansluta block- och gruppcentraler, industrier, industriella spillvärmekällor, lokaler och bostäder till fjärrvärmenät. Bidrag lämnas för

  1. ledningar för att koppla samman fjärrvärmenät, och
  2. den del av distributionsanläggningen som finns mellan produktionsanläggningen för fjärrvärme och abonnentens anläggning.

[S2]Bidrag lämnas inte för panna, värmepump eller andra värmeproduktionsanläggningar.

[S3]När stödets storlek bestäms skall hänsyn tas till om annan offentlig finansiering har lämnats för samma ändamål. Det totala stöd som lämnas för en åtgärd får inte överstiga den i första stycket angivna nivån.

Förfarandet i bidragsärenden

6 §  En ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till Statens energimyndighet. Ansökan skall innehålla de uppgifter och den utredning som Statens energimyndighet bestämmer.

[S2]Den som ansöker om stöd enligt denna förordning skall i samband med ansökan upplysa om annat offentligt finansieringsstöd som sökts eller erhållits.

7 §  Bidraget betalas ut när de bidragsberättigande åtgärderna utförts.

[S2]Statens energimyndighet får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av bidrag.

8 §  Om bidragsberättigande åtgärder inte slutförts inom den tid som fastställts får beslutet om bidrag återkallas.

9 §  Statens energimyndighet får besluta att ett utbetalt bidrag helt eller delvis skall krävas åter om

  1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den sökande,
  2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för bidraget, eller
  3. om annat sådant förhållande inträffar som innebär att bidragstagaren med hänsyn till syftet med bidraget inte bör få ha detta kvar.

Överklagande m.m.

10 §  Statens energimyndighet får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

11 §  Statens energimyndighets beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:1383) om statligt bidrag för utbyggnad av fjärrvärmenätet

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:115, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:NU3
Ikraftträder
2000-01-15

Förordning (2002:1159) om upphävande av förordningen (1999:1383) om statligt bidrag för utbyggnad av fjärrvärmenätet

Övergångsbestämmelse

en upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar som inkommit till Statens energimyndighet senast den 31 januari 2003.
Omfattning
upph.