Finansinspektionens tillkännagivande (1999:1432) om ändring av vissa skadelivräntor

Departement
Finansinspektionen
Utfärdad
1999-12-09
Ändring införd
SFS 1999:1432
Ikraft
2000-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Finansinspektionen har, med anledning av förordningen (1999:725) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 2000 den 9 december 1999 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (dnr 7535-99-320) enligt följande.
 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:
  1. trafiklivränta ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1967:663 och SFS 1967:666),
  2. skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1971:14),
  3. annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) ökas med ytterligare indextillägg om fem procent (jfr SFS 1973:214).
Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som har fastställts före den 1 februari 2000.
 1. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter utgången av år 1973:
  1. Skadeståndslivränta ökas med fem procent. Ökningen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 2000. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före denna dag.
  2. Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

Ändringar

Finansinspektionens tillkännagivande (1999:1432) om ändring av vissa skadelivräntor

Ikraftträder
2000-02-01