Upphävd författning

Förordning (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

Departement
Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM
Utfärdad
1999-03-25
Ändring införd
SFS 1999:170 i lydelse enligt SFS 2006:1408
Ikraft
1999-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Uppgifter

1 §  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) har de uppgifter som anges i lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Ombudsmannen skall också verka för att diskriminering på grund av sexuell läggning inte förekommer på andra områden av samhällslivet samt förebygga och motverka homofobi.

[S2]Ombudsmannen skall genom rådgivning och på andra sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering på grund av sexuell läggning kan ta till vara sina rättigheter.

[S3]Ombudsmannen skall föreslå regeringen författningsändringar och andra åtgärder som kan motverka diskriminering på grund av sexuell läggning. Förordning (2006:146).

2 §  Ombudsmannen skall

  1. ta initiativ till eller medverka i utbildnings- och informationsverksamhet samt andra opinionsbildande insatser som rör homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och
  2. följa forsknings- och utvecklingsarbete som avser sådan diskriminering och homofobi.

[S2]Ombudsmannen skall i sin verksamhet också upprätthålla kontakter med organisationer vars verksamhet rör frågor om sexuell läggning, övriga ombudsmän mot diskriminering, barn- och elevombudet för likabehandling inom Statens skolverk, universitet, högskolor, skolor och andra verksamheter som regleras i skollagen (1985:1100), Statens folkhälsoinstitut och andra myndigheter samt med landsting, kommuner och organisationer på arbetsmarknaden.

[S3]Ombudsmannen skall även följa den internationella utvecklingen inom ansvarsområdet, särskilt utvecklingen inom Europeiska unionen. Förordning (2006:146).

3 §  Ombudsmannen får uppdra åt ett ombud att föra talan i en tvist enligt 23 § lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, 17 § lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, 20 § lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering och 17 § lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Förordning (2006:146).

Verksförordningens tillämpning

4 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på ombudsmannen:

[S2]2 § om behörighet att företräda staten vid domstol,

[S3]15 § om revisionsberättelse,

[S4]16 § om medverkan i EU-arbetet,

[S5]17 och 18 §§ om myndighetens organisation,

[S6]24-26 §§ om ärendenas handläggning,

[S7]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S8]30 § om ärendeförteckning,

[S9]31 § om myndighetens beslut,

[S10]32 § om anställningar m.m., och

[S11]35 § om överklagande.

[S12]Ombudsmannen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 6-9 §§verksförordningen. Förordning (2006:1408).

Ärendenas handläggning

5 §  Ärendena avgörs av ombudsmannen. Ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av ombudsmannen får dock avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordning eller i särskilda beslut.

6 §  Vitesföreläggande enligt 18 § lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning skall delges arbetsgivaren.

[S2]Vitesföreläggande får delges enligt 12 § delgivningslagen (1970:428) bara om det finns skäl att anta att arbetsgivaren har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Överklagande

7 §  Ombudsmannens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får inte överklagas. Förordning (2006:1408).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

Ikraftträder
1999-05-01

Förordning (2000:118) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraftträder
2000-06-01

Förordning (2001:317) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:46) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

Förarbeten
Rskr. 2001/02:101, Prop. 2001/02:27, Bet. 2001/02:UbU5
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2003:319) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

Förarbeten
Rskr. 2002/03:207, Prop. 2002/03:65, Bet. 2002/03:AU7
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2006:146) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:149, Prop. 2005/06:38, Bet. 2005/06:UbU4
Omfattning
ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraftträder
2006-04-01

Förordning (2006:1408) om ändring i förordningen (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 4, 7 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Ändring, SFS 2007:1036

Omfattning
upph.